Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2273

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel

belastingaangifte
belastingadministratie
boekhouder
fiscaal delict

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1432

Vraag nr. 6-2273 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de federale overheid int eveneens Vlaamse belastingen.

Met een volmacht of een mandaat kan een aangewezen volmachthouder (boekhoudkantoor, fiscaal kantoor, enz.) de aangifte van een belastingplichtige in de personenbelasting, BTW- en vennootschapsbelasting elektronisch invullen en indienen. Zo kan de mandaatnemer dezelfde handelingen als de mandaatgever verrichten bij het invullen van de belastingaangifte.

Fiscale raadgevers in ons land moeten niet noodzakelijk beschikken over de titel van accountant of belastingconsulent, die wel een permanente vorming hebben genoten of aan deontologische verplichtingen moeten voldoen. De vraag is dan ook of het niet wenselijker zou zijn om fiscale aangiftes via mandaat voor te behouden aan titularissen van een beschermde beroepstitel.

1) Hoeveel fiscale consultants werken samen met de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn (indienen aangiftes, briefwisseling, enz.) die in het verleden het voorwerp waren van een schrapping als erkend belastingconsulent, accountant, boekhouder, enz. ?

2) In het kader van strijd tegen fiscale witwas en fraude : wat is de visie van de geachte minister op het eventueel invoeren van een bepaling die stipuleert dat fiscale aangiftes enkel kunnen ingediend worden bij de FOD FinanciŽn door de belastingplichtige zelf of via een tussenpersoon met erkend beroep ?

3) Wat is zijn visie op het eventueel invoeren van een bepaling die stipuleert dat enkel tussenpersonen met een erkend beroep automatisch een kopie van de briefwisseling met de FOD FinanciŽn kunnen ontvangen ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) De FOD Financiën beschikt niet over enige cijfergegevens omtrent de accountants, boekhouders of belastingconsulenten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een schrapping van hun erkenning.

2) De huidige wetgeving biedt geen juridische basis om dergelijke beperking met betrekking tot de hoedanigheid van de mandaathouder op te leggen.

Gelet op de draagwijdte van de diverse aangifteverplichtingen en de verscheidenheid bij de belastingplichtigen, kan evenwel de vraag gesteld worden of een bepaling zoals voorgesteld in vraag twee wenselijk is.

3) Het antwoord op deze vraag hangt samen met het antwoord op vraag 2.

Wanneer de wetgeving de fiscale administratie niet toelaat een kopie van de briefwisseling gericht aan de belastingplichtige toe te sturen aan een derde, dan kan dit alleen wanneer de belastingplichtige een mandaat heeft verstrekt aan deze derde dat dit wel toelaat.