Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2272

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Uitgeweken en teruggekeerde Syriëstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping

radicalisering
terrorisme
extremisme
Syrië
bevolkingsregister
officiële statistiek

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1295

Vraag nr. 6-2272 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : de strijd tegen gewelddadige radicalisering vergt een geïntegreerde aanpak en een sterke informatie-uitwisseling tussen het federale niveau en de deelstaten.

Deze vraag is gesteld in opvolging van schriftelijke vraag nr. 6-934 van 25 april 2016. Het is essentieel in het kader van de strijd tegen gewelddadige radicalisering en de bestrijding van terreur dat uitgeweken Syriëstrijders via de bevolkingsregisters opgevolgd worden.

Daarom volgende vragen :

1) Hoeveel onderzoeken werden in 2016 gevoerd naar teruggekeerde Syriëstrijders ?

a) Hoeveel van hen hadden een Belgische nationaliteit ?

b) Hoeveel van hen bleken reeds uit de bevolkingsregisters afgevoerd ?

c) Hoeveel hadden een positieve woonstcontrole ?

d) Hoeveel waren verhuisd ?

e) Bij hoeveel is het onderzoek nog lopende ?

f) Hoeveel dossiers werden doorgegeven aan de Dienst vreemdelingenzaken ?

g) Hoeveel van hen werden van ambtswege geschrapt ?

2) Hoeveel uitgeweken Syriëstrijders kwamen reeds terug ?

a) Hoeveel van hen hadden nog hun domicilie in België ?

b) Hoeveel keer moest de Dienst vreemdelingenzaken reeds een terugkeer van uitgeweken Syriëstrijder die uit het bevolkingsregister was geschrapt, beoordelen ? Wat was hiervan het resultaat ?

3) Hoe beoordeelt de geachte minister deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

Het OCAD heeft mij laten weten dat wat het aantal teruggekeerde Syriëstrijders betreft, dat getal op 130 ligt.

Voor wat uw andere vragen betreft, verwijs ik u naar de minister van justitie en de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Asiel en Migratie.