Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2271

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden

asielzoeker
vervoersonderneming
bestuurder
lichamelijk geweld
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
geweld
parkeerterrein

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1292

Vraag nr. 6-2271 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : deze vraag, in navolging van schriftelijke vraag nr. 6-1268 betreffende de problematiek aangaande (agressieve) asielzoekers die chauffeurs viseren (in de Vlaamse Rand), vraagt om een overkoepelende aanpak.

In De Tijd van 7 februari 2017 valt te lezen dat de parkings langs de E40 in Mannekensvere en Drongen 's nachts zullen afgesloten worden voor vrachtwagens. De maatregel is genomen door de Vlaamse regering in de strijd tegen de zogenaamde transitmigranten.

Daarom de volgende vragen :

1) Voorziet de geachte minister dezelfde maatregelen voor het transportbedrijf te Groot-Bijgaarden om deze problematiek aan te pakken ?

2) Op welke vlakken werd het beleid inzake deze problematiek reeds opgevoerd (in de Vlaamse Rand) en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de afgelopen jaren ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) Het afsluiten van een industriezone lijkt niet meteen aan de orde. De veiligheid op privéterreinen is in eerste instantie een aangelegenheid van de private uitbater. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op techno-preventieve maatregelen en private bewaking. Een goede rapportering van incidenten helpt de politie om gerichter toezicht te houden in de omgeving en acties op het touw te zetten.

Wat de parking van Groot-Bijgaarden zelf en de ruimere omgeving betreft, dient te worden opgemerkt dat er het afgelopen jaar heel wat bijkomende inspanningen werden geleverd om de veiligheid te verhogen en de overlast te verminderen.

De gouverneur en de directeur-coördinator van de federale politie volgen de problematiek nauwgezet op. Zij initiëren en coördineren politionele acties. Alle politiediensten uit de omgeving, federaal en lokaal, zijn gesensibiliseerd en werken samen om de problemen op de parking zelf én in de diepte terug te dringen.

De Vlaamse Overheid voorziet in private bewaking op de snelwegparking. Er werden concrete afspraken gemaakt met deze firma, die uitgebreid met de politie communiceert over de aanwezigheid van transitmigranten en eventuele incidenten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt een plan uit voor lang en kort parkeren. Verschillende parkings zijn in uitvoering hiervan al gevoelig heringericht. Dit is een Vlaamse bevoegdheid.

De politie stelt ondertussen een gevoelige verlaging van het aantal geregistreerde gevallen van agressie en diefstallen met geweld vast. De aanwezigheid van transitmigranten is ook gevoelig gedaald. Al dient men wel te zeggen dat deze recentelijk weer wat toeneemt.

2) Zie antwoord op identieke vraag hierboven.