Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2270

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden

diefstal
provincie Vlaams-Brabant
officiŽle statistiek
geografische spreiding
huisvesting

Chronologie

24/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1284

Vraag nr. 6-2270 d.d. 24 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag†: de bestrijding van woninginbraken, inzonderheid in de Vlaamse Rand vergt volgehouden en Ė met het oog op efficiŽntie Ė ook op elkaar afgestemde inspanningen van alle betrokken federale, regionale en gemeentelijke overheden.

Teneinde een inzicht te krijgen in de problematiek van de woninginbraken, verzoek ik u om een overzicht van het aantal door de politie geregistreerde gevallen van inbraken in woningen in de Vlaamse in 2015 en 2016.

Graag hierbij ook een opsplitsing per politiezone en per gemeente in de Vlaamse Rand.

Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens†? Op welke vlakken werd het beleid inzake de strijd tegen deze woninginbraken reeds opgevoerd en werd er overleg gepleegd onder de diverse betrokken overheden in de aangegeven periodes†?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

De algemene nationale gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Er kunnen tellingen mee uitgevoerd worden op verschillende statistische variabelen, zoals het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen, de bestemmingen-plaats...

De onderstaande tabel bevat het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake ‘woninginbraak’, zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal, voor de jaren 2015-2017 en het eerste semester van 2018 voor de politiezones en gemeenten van de Vlaamse Rand. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 26 oktober 2018.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Vlaamse Rand geen bestuurlijke of administratieve entiteit is en dat sommige politiezones gemeenten bevatten die niet tot de Vlaamse Rand behoren. Daarom worden in de tabel de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand cursief en vet weergegeven.

Tabel 1: aantal geregistreerde feiten inzake ‘woninginbraak’ voor de politiezones en gemeenten van de Vlaamse Rand

 

 

2015

2016

2017

SEM 1 2018

PZ ZAVENTEM

Zaventem

386

208

145

86

Totaal PZ:

 

386

208

145

86

WOKRA

Kraainem

125

135

83

39

 

Wezembeek-Oppem

83

99

90

30

Totaal PZ:

 

208

234

173

69

PZ DRUIVENSTREEK

Hoeilaart

44

38

52

11

 

Overijse

124

146

135

51

Totaal PZ:

 

168

184

187

62

ZONE RODE

Drogenbos

32

47

59

12

 

Linkebeek

63

68

51

40

 

Sint-Genesius-Rode

193

148

132

104

Totaal PZ:

 

288

263

242

156

PZ DILBEEK

Dilbeek

394

364

251

112

Totaal PZ:

 

394

364

251

112

POL AMOW

Asse

274

205

160

97

 

Merchtem

60

51

39

18

 

Opwijk

59

31

42

12

 

Wemmel

188

129

81

38

Totaal PZ:

 

581

416

322

165

POLITIEZONE K-L-M

Kapelle-op-den-Bos

17

32

31

9

 

Londerzeel

91

74

57

18

 

Meise

147

124

65

38

Totaal PZ:

 

255

230

153

65

PZ GRIMBERGEN

Grimbergen

347

265

189

110

Totaal PZ:

 

347

265

189

110

VILVOORDE - MACHELEN

Machelen

182

56

59

42

 

Vilvoorde

207

189

218

85

Totaal PZ:

 

389

245

277

127

PZ ZENNEVALLEI

Beersel

187

226

186

92

 

Halle

221

235

248

110

 

Sint-Pieters-Leeuw

278

255

223

94

Totaal PZ:

 

686

716

657

296

PZ VOER EN DIJLE

Bertem

87

54

44

14

 

Huldenberg

29

19

23

12

 

Oud-Heverlee

104

71

72

21

 

Tervuren

102

114

67

38

Totaal PZ:

 

322

258

206

85

(Bron: Federale Politie)

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is er een dalende trend vast te stellen in de betrokken zones en gemeenten van de Vlaamse Rand.

Wat het beleid inzake woninginbraken betreft kan ik u het volgende meedelen:

In het arrondissement Leuven:

Er is algemeen overleg en samenwerking tussen de verschillende politiezones in de vorm van FOCUS-acties en FOCUS-ploegen die worden ingezet.

Wat betreft de politiezone (PZ) VODI – enige PZ van het arrondissement Leuven die betrokken is in de Vlaamse Rand – zijn de woninginbraken een prioriteit in het Zonaal veiligheidsplan dat op niveau van de zone meerdere gecoördineerde anti-inbraakacties voorziet. PZ VODI heeft een bijna opgevuld personeelskader waardoor er drie ploegen permanent op terrein aanwezig kunnen zijn. PZ VODI heeft eveneens een fenomeenteam opgericht met taakaccent inbraak, die met een semi-anoniem voertuig extra patrouilles uitvoeren op inbraakgevoelige plaatsen en tijdstippen. Daarnaast werden er ANPR camera’s geplaatst op het volledige grondgebied. Tenslotte werden er 6 politiemensen en twee burgerpersoneelsleden opgeleid tot diefstalpreventieadviseur.

Wat de strijd tegen deze woninginbraken in het arrondissement Halle-Vilvoorde betreft:

Alle politiezones van Halle-Vilvoorde hebben woninginbraak als prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan opgenomen. Jaarlijks communiceren zij over de resultaten van de actieplannen in de zonale veiligheidsraad. De meeste politiezones organiseren bovenop hun reguliere werking acties rond dit fenomeen (acties LASSO, FENIKS,…). Zowel op vlak van preventie, ontrading, repressie, onderzoek en nazorg worden concrete meetbare doelstellingen geformuleerd waarover minimum jaarlijks verantwoording wordt afgelegd in de zonale veiligheidsraad.

Met betrekking tot woninginbraak geeft ook het parket Halle-Vilvoorde hier absolute prioriteit aan. Een zeer uitgebreide omzendbrief werd uitgewerkt rond inbraken in onroerende goederen (OB 2015/05 met betrekking tot de politionele en gerechtelijke aanpak van diefstallen zonder geweld in onroerende goederen) waarin de concrete afspraken met alle partners in opgenomen werd. (o.a. basis voor de 24u-flux vatting waarbij elke politiemedewerker op het einde van de shift bepaalde gegevens registreert waardoor het arrondissementeel informatiekruispunt dagelijks de beeldvorming kan opvolgen en communiceren aan alle stakeholders, afspraken m.b.t. sporenopname, afspraken m.b.t. dringende seiningen, dringende onderzoeksdaden, heterdaadsituatie,…) Ook werd een éénvormig proces-verbaal ontwikkeld voor alle politiezones van Halle-Vilvoorde wat de kwaliteit van de vaststellingen ten goede kwam.

Er vinden coördinatievergaderingen diefstal in onroerende goederen plaats die voorbereid worden door het AIK (arrondissementeel informatiekruispunt) en voorgezeten worden door de referentiemagistraat en waarin concrete afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partners van zowel lokale als federale politie.

Het recherchemanagement werd ingevoerd bij alle politiezones in Halle-Vilvoorde en tijdens de zonale veiligheidsraden wordt hierover gerapporteerd.

De veelplegers worden periodiek opgelijst door het AIK en overgemaakt aan de politiezones en de referentiemagistraat.

De gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD) Halle-Vilvoorde heeft tot eind 2016 het initiatief genomen om een forum inbraken te organiseren waaraan alle fenomeencoördinatoren van de lokale korpsen, de wegpolitie, de spoorwegpolitie, LPA BRUNAT (Luchtvaarpolitie Brussel-Nationaal), FGP (Federale Gerechtelijke Politie), AIK, strategische analist bij de CSD,... deelnamen en goede praktijken deelden. Vanaf 2017 werd dit geborgen via andere fora.

Het AIK zorgt voor een permanente beeldvorming van het fenomeen via een dagelijkse 24h-flux (cf. omzendbrief van het parket) waarbij linken gelegd worden tussen feiten onder meer aan de hand van de gehanteerde modus operandi.

De CSD coördineert 4 keer per jaar een FIPA-actie (Fully Integrated Police Action) genaamd Exit-actie waaraan minimum 8 politiezones en entiteiten van de federale politie deelnemen en waarbij steun vanuit de federale politie aangeboden wordt (deelname van o.a. politiezones, LPA Brunat, WPR (Wegpolitie), DACH (Directie hondensteun), DAFA (Directie luchtsteun), CIK, parket HV). Daarnaast coördineert de CSD sedert 2017 de actie ‘één dag niet’ dat een 5e FIPA-actie geworden is waaraan de meeste politiezones en entiteiten jaarlijks deelnemen.

De FGP van Halle-Vilvoorde neemt deel aan het overleg diefstal in onroerende goederen. Zij volgend de tendensen op met betrekking tot georganiseerde diefstallen. Een aantal rechercheurs hebben dit dan ook als specifiek taakaccent meegekregen. Waar nodig start de FGP nieuwe onderzoeken op en dit zowel initiatief, op basis van de analyses van het AIK, op bevel van het parket als op verzoek van de lokale politiezones. Tijdens de onderzoeken wordt de nodige aandacht besteed aan het supralokale en internationale aspect van deze vorm van georganiseerde criminaliteit. Indien blijkt dat de verdachten een andere nationaliteit hebben, betrekt de FGP de buitenlandse politiediensten erbij, zowel voor het effectieve onderzoek als voor de verdere opvolging ervan. Tenslotte tracht de FGP de illegaal verworven vermogensvoordelen op te sporen in beslag te nemen met het ook op teruggave aan de rechtmatige eigenaars.

Op het niveau van de provincie nam de gouverneur van Vlaams-Brabant het initiatief om inbraken in woningen als thema voor de provinciale commissie criminaliteitspreventie te weerhouden. Hieruit vloeiden verschillende initiatieven zoals bv. het Certificaat Inbraakveilig wonen dat o.a. in de gemeente Dilbeek boven de doopfont werd gehouden.

Ook het gebruik van technologieën zijn of zullen een meerwaarde zijn naar de toekomst. Zo investeren de laatste jaren heel wat politiezones in ANPR camera’s. Vooral de PZ Druivenstreek nam in Vlaams-Brabant het voortouw. Andere politiezones zoals de politiezones Zennevallei, Dilbeek, Pajottenland, TARL, … nemen hierin ook uitgebreide initiatieven (vaste camera’s) naast de initiatieven rond mobiele ANPR-camera’s door andere lokale korpsen.