Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2236

van FranÁois Desquesnes (cdH) d.d. 15 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling

geografische spreiding
vennootschapsbelasting
steun aan de landbouw
inkomen van de landbouwer
belasting van natuurlijke personen

Chronologie

15/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
18/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-707

Vraag nr. 6-2236 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op het vlak van landbouw geldt voor de investeringstoelagen voor de ontwikkeling van de landbouwinfrastructuur een cofinanciering van de Europese Unie en de Gewesten. Die toelagen worden door de federale Staat belast en hebben een rechtstreeks gevolg voor de keuzes van de Gewesten.

De gevolgen van de federale maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van de melkcrisis van 2009 verdienen een analyse en een nauwkeurige becijfering om de keuzes van de Gewesten te kunnen verfijnen.

Meer in het algemeen hangt de situatie van de landbouwsector en de inkomsten van de landbouwers af van de fiscale beleidskeuze van de federale overheid en van de Europese en regionale reglementaire context.

Voor de landbouwsector gelden specifieke maatregelen op fiscaal gebied, zowel voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting als voor degenen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Seder de aanneming van de programmawet van 23 december 2009 zijn bijkomende steunmaatregelen genomen voor deze sector. De programmawet van 29 december 2014 heeft deze oorspronkelijk tijdelijke maatregelen een definitief karakter gegeven.

Ik heb de volgende vragen:

- hoeveel landbouwers worden belast in de personenbelasting?

- wat is de regionale verdeling van deze categorie belastingplichtigen?

- hoeveel bedragen de inkomsten van deze belastingplichtigen die belast worden in de PB?

- hoeveel landbouwers worden belast in de vennootschapsbelasting?

- wat is de regionale verdeling van deze categorie belastingplichtigen?

- hoeveel bedragen de inkomsten van deze belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Ven. B.?

- wat is de voortgang van deze verschillende cijfers sedert 2005?

Sedert de inwerkingtreding van de programmawet van 23 december 2009:

- hebben hoeveel belastingplichtigen onderworpen aan de PB deze maatregelen genoten?

- wat is de regionale verdeling van deze belastingplichtigen?

- hebben hoeveel belastingplichtigen onderworpen aan de Ven. B. deze maatregelen genoten?

- wat is de regionale verdeling van deze belastingplichtigen?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

Gelieve in de tabellen hieronder de gevraagde gegevens te vinden.

Algemene opmerking

De belastingaangiften van het aanslagjaar 2018 zijn in behandeling. Daardoor zijn de cijfers met betrekking tot dit aanslagjaar nog voorlopig.

Subvragen 1-2-3 : PersonenbelastingSubvragen 4-5-6 : VennootschapsbelastingSubvragen 8-9 : PersonenbelastingSubvragen 10-11 : VennootschapsbelastingOpmerking betreffende de subvraag 7

Voor deze vraag, kan mijn Administratie pas antwoorden vanaf aanslagjaar 2014, voor de vennootschapsbelasting, en vanaf aanslagjaar 2013, voor de personenbelasting.