Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2176

van Lionel Bajart (Open Vld) d.d. 15 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten

geheime dienst
informatieverwerking
terrorisme
toegang tot de informatie

Chronologie

15/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
28/1/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1680

Vraag nr. 6-2176 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het Comité I.

Deze vraag betreft de belangrijke kwestie van de informatiedoorstroming (intern en extern).

Uit drie casussen kon het Comité I afleiden dat de informatiestroom in het kader van de « Operation Vigilant Guardian » vanop het terrein niet tot alle geledingen en mogelijk betrokken diensten was doorgedrongen.

Begin maart 2016 werd in twee rapporten melding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid op de luchthaven van Zaventem van één van de latere daders. Aan de basis van deze informatie lagen militairen van een bataljon dat gespecialiseerd is in inlichtingenvergaring. Ze baseerden zich meer bepaald op een lijst met namen en foto's van personen die verdacht werden van betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs. Toen de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) gevraagd werd om deze lijst te evalueren stelde deze dat dit niet tot hun bevoegdheid hoorde.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en ervan te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coördinatie van deze cel gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral inzake de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen :

1) Kunt u nader toelichten wat de inhoud was van deze twee rapporten omtrent de aanwezigheid van één van de latere daders op de luchthaven van Zaventem ? Om welke persoon gaat het en op basis van welke data werd deze mogelijke aanwezigheid vastgesteld ? Werden er concrete opvolgacties ondernomen ? Zo ja, de welke ? Zo neen, waarom niet ?

2) Met wie, met welke diensten en op welk tijdstip werden deze rapporten gedeeld ?

3) Hoe reageert u op de mededeling dat de ADIV als antwoord op een vraag om de lijsten te evalueren, aangaf dat dit niet tot hun bevoegdheid behoorde ?

4) Wordt de informatie van de eenheden die opereren onder « Operation Vigilant Guardian » inzake de vermeende aanwezigheid van verdachte individuen of ingeseinde personen vandaag systematisch en snel gedeeld met alle betrokken diensten, waaronder het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), de politiediensten en de Veiligheid van de Staat (VSSE) ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ? Is er hieromtrent een protocol opgesteld ?

5) Werden de twee rapporten door ADIV behandeld en geëvalueerd ? Zo ja, wanneer ? Wat was de inschatting en werd deze informatie - al dan niet onder voorwaardelijke wijze - verder gedeeld ? Kunt u gedetailleerd toelichten wat er met de twee rapporten werd gedaan nadat ze werden doorgegeven aan de ADIV ?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2019 :

Ik deel U mee dat ik voor het antwoord op de vraag verwijs naar de antwoorden op de schriftelijke vragen nrs. 6-1681 en 6-2177 gesteld aan mijn collega’s, K. Geens, minister van Justitie, en D. Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.