Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2133

van Lionel Bajart (Open Vld) d.d. 14 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief

digitale distributie
boekensector
BTW-tarief
elektronisch publiceren
belastingharmonisatie
internetsite

Chronologie

14/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1491

Vraag nr. 6-2133 d.d. 14 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel wordt in BelgiŽ 21†% btw geheven op e-books en andere elektronische publicaties. De commissie Economie van het Europees Parlement heeft in mei 2017 het licht op groen gezet voor een btw-verlaging voor elektronische publicaties zoals e-boeken en andere online media, in navolging van een voorstel in die zin vanwege de Europese Commissie, die reeds een jaar geleden voorstelde om het btw-tarief voor elektronische boeken en online media gelijk te schakelen met dat voor drukwerk.

Er is momenteel een grote ongelijkheid in de fiscale behandeling van digitale en papieren publicaties.

Zo geldt in BelgiŽ momenteel een btw-tarief van 6†% voor boeken. Voor papieren kranten is het tarief 0†%. Voor elektronische publicaties geldt tot op heden een tarief van 21†%.

E-boeken en nieuwssites die digitale kranten publiceren alsook digitale nieuwssites voor abonnees moeten 21†% btw aanrekenen.

Voor elektronische publicaties geldt in Europa tot op heden een minimumtarief van 15†% btw.

Dit onderscheid remt nieuwe technologieŽn af en is achterhaald.

Als het btw-tarief gelijkgesteld wordt met dat voor papieren boeken, dan zal er 6†% btw geheven worden op e-books.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag†: het betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid daar de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor media alsook cultuur.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen†:

1) Hoe reageert u op de nakende verlaging van het minimum btw-tarief op online media en e-boeken vanwege Europa? Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor elektronische boeken en online media moet worden gelijkgeschakeld met het bestaande tarief voor papieren drukwerk†? Zo ja, kunt u dit concreet toelichten†? Zo neen, waarom niet†?

2) Kunt u aangeven of u de btw-tarieven op papieren en digitale publicaties, zoals online nieuwssites en e-boeken, zal harmoniseren naar beneden, eenmaal Europa definitief het minimum btw-tarief voor elektronische publicaties van 15†% btw heeft geschrapt†?

3) Gaat het btw-tarief voor online nieuwsmedia die digitale kranten verkopen eveneens worden gelijkgetrokken met het tarief voor de papieren kranten, zijnde 0†%†? Zo ja, kunt u de timing daarvoor concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en welk tarief overweegt u dan wel in te voeren†?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

Door de richtlijn van de Raad van 6 november 2018 tot wijziging van de btw-richtlijn wat de btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft, kunnen de lidstaten voortaan een verlaagd btw-tarief toepassen op de levering van boeken, kranten en tijdschriften, op fysieke dragers en/of langs elektronische weg. Deze richtlijn is in werking getreden op 4 december 2018.

De richtlijn voorziet dat lidstaten de nultarieven die ze op 1 januari 2017 al toepasten in overeenstemming met het Unierecht op papieren publicaties kunnen uitbreiden tot digitale publicaties (ongeacht of die het spiegelbeeld vormen van een bestaande papieren publicatie), zonder daarbij evenwel de inhoudelijke toepassingsvoorwaarden van de regeling te mogen uitbreiden. Daarnaast voorziet de richtlijn eveneens de mogelijkheid om verlaagde tarieven van minimaal 6 pct. van toepassing te maken op digitale publicaties voor zover zij niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamematriaal of uit video-inhoud of beluisterbare muziek.

België kan op grond daarvan de bestaande regeling van nultarieven voor papieren kranten en tijdschriften uitbreiden tot digitale publicaties en het bestaande verlaagde btw-tarief van 6 pct. voor bv. papieren boeken uitbreiden tot digitale boeken.

In die zin kan worden verwezen naar het wetsvoorstel van de heren Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft, nr. 3619/1, dat we vanuit de regering ten volle ondersteunen.