Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2100

van Lionel Bajart (Open Vld) d.d. 11 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector

audiovisuele productie
steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
dramatische kunst
fiscaal recht
belastingadministratie
ruling

Chronologie

11/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
12/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-650

Vraag nr. 6-2100 d.d. 11 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 januari trad de nieuwe hervormde tax shelter regeling in voege. Sinds de inwerkingtreding werd geen enkele ruling meer afgeleverd aan een filmproducent, aldus diverse media. Er bestaat naar verluidt juridische onduidelijkheid.

Het systeem van de tax shelter is een fiscale stimulans voor investeringen in Belgische filmproducties. Producenten kunnen geld ophalen bij investeerders, die dan een fiscale vrijstelling ontvangen. Sinds de lancering van het systeem eind 2003 groeide de Belgische audiovisuele sector met 23 %. Het aantal in BelgiŽ geproduceerde films steeg met 250 % en het aantal prijzen dat die films in de wacht sleepten, ging met 49 % de hoogte in. De meer dan 700 miljoen euro die sinds 2003 dankzij de taks shelter werd opgehaald, leverde de Schatkist zo'n 77 miljoen euro op.

Het systeem werd op 1 januari hervormd, maar sindsdien werd door de dienst binnen de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn die de dossiers behandelt, geen enkele ruling meer goedgekeurd. Zo'n ruling garandeert dat de fiscus akkoord gaat.

De blokkering zou te wijten zijn aan de moeilijke interpretatie van een aantal punten in de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, zoals de berekening van het geld dat een producent mag ophalen.

De impact op de financiering van nieuwe films is niet te onderschatten. Diverse producenten hebben toch al besloten te wachten tot het probleem is opgelost alvorens op de markt te komen.

De impact voor de Vlaamse creatieve industrie en de Vlaamse filmproducenten is niet te onderschatten. Een hele creatieve sector is in gevaar.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid (cultuur en media). Het hoeft geen betoog dat eventuele juridische problemen rond de federale tax shelterregeling een impact hebben op het beleid vanuit de Gemeenschappen op het vlak van het stimuleren van lokale producties. Zou doet het het Vlaams Audiovisueel Fonds aan Productiesteun om lokale producties te stimuleren alsook producties naar Vlaanderen te lokken.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Klopt de berichtgeving dat er juridische interpretatieproblemen sinds de hervorming van de tax shelter en kan u toelichten welke deze problemen waren / zijn ? Kan u toelichten hoe deze worden weggewerkt en kan u de eventuele oplossingen gedetailleerd toelichten naar inhoud toe en dan in het bijzonder wat betreft onder meer de berekening van het geld dat producenten mag ophalen ?

2) Kan u aangeven hoeveel aanvragen voor fiscale rulings er sinds 1 januari van dit jaar bij de dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken werden ingediend en vooral hoeveel rulings hieromtrent werden afgerond? Om hoeveel projecten gaat het en om welke budgetten gaat het (totaalbedrag) ? Hoe verklaart u deze gang van zaken ? Kan u uitvoerig toelichten ?

3) Heeft u hieromtrent reeds overleg gehad met de sector en / of de ministers van Cultuur van de respectieve Gemeenschappen ? Zo neen, waarom niet gezien de problemen reeds sinds 1 januari aanslepen ? Zo ja, kan u desgevallend toelichten naar inhoud en timing toe en welke resultaten vloeiden hieruit voort ?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

1) Voor uw eerste vraag inzake de mogelijke interpretatieproblemen, kan ik u verwijzen naar de frequently asked questions (FAQ) van 13 september 2017 betreffende het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken die door mijn administratie zijn opgesteld. Die FAQ heeft als doel een commentaar te geven bij sommige bepalingen van het voormeld artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), om rechtszekerheid te bieden, zowel aan de productievennootschappen als aan de investeerders.

Het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken legt evenwel geen berekening vast van het geld dat een producent kan ophalen. Dat stelsel bepaalt inzonderheid wel hoe de fiscale waarde van het tax shelter attest en de vereiste uitgaven voor dat attest moeten worden berekend enerzijds (zie eveneens FAQ 12) en hoeveel de fiscale vrijstelling van de belastbare winst bedraagt die verbonden is met de door de investeerder werkelijk gestorte sommen anderzijds.

2) Sinds 1 januari 2017 werden er zeven aanvragen tot voorafgaande beslissing ingediend inzake tax shelter. Zes van de aanvragen werden ondertussen beslist. De anonieme versie van de beslissing wordt steeds gepubliceerd op Fisconetplus en kan daar worden geraadpleegd. Uit de aanvragen kan niet worden afgeleid over hoeveel budgetten het gaat. Naast de dienst voorafgaande beslissingen kan men ook terecht bij de cel tax shelter.

3) De sector van de tax shelter is zeer actief en staat continue met ons in contact om ons op de hoogte te houden van de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Er is ook geregeld contact met de Gemeenschappen en we staan momenteel op het punt om een samenwerkingsakkoord te ondertekenen met de Gemeenschappen die de plichten van iedere partij en de meer systematische contacten organiseren.