Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2042

van Christie Morreale (PS) d.d. 8 januari 2019

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Glyfosaat - Verkoopsverbod voor professionele gebruikers - Definitief verbod - Discussie met andere lidstaten van de Europese Unie die gekant zijn tegen het gebruik van de stof

giftige stof
gevaren voor de gezondheid
fytosanitair product
onkruidverdelger
verdelgingsmiddel
kankerverwekkende stof
chemisch product
fytosanitaire controle
verkoopvergunning

Chronologie

8/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2042 d.d. 8 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

De onkruidverdelger glyfosaat, de actieve stof die te vinden is in meer dan 93 producten die in BelgiŽ op de markt zijn toegelaten, is de meest verkochte en gebruikte herbicide ter wereld. Het gebruik ervan is zeer wijd verspreid, zowel bij professionele als bij particuliere gebruikers: elk jaar wordt niet minder dan 630 000 kg ervan op de Belgische markt gebracht. Tussen 1996 en 2013 is het verbruik van glyfosaat gestegen met 247 000 kg!

In maart 2015 heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd door 17 experts uit 11 landen glyfosaat als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens" bestempeld. Enkele weken later bracht de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een tegengesteld advies uit. Ondanks herhaalde vragen van de Europese commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid weigert producent Monsanto de toxicologische studies bekend te maken die ze heeft laten uitvoeren en die als basis dienden voor het advies van de EFSA. Van de 75 experts die door de lidstaten werden aangeduid, stemden er maar 14 in met de openbaarmaking van hun naam. Dat betekent dat 61 experts onbekend wensen te blijven. Die vertrouwelijkheid doet enige argwaan ontstaan en leidt tot verdere vragen over mogelijke belangenconflicten.

In maart 2016 stelde de Europese Commissie aan de nationale regeringen voor om de toelating voor het gebruik van glyfosaat met achttien maanden te verlengen omdat zeven lidstaten zich verzetten tegen de verlenging voor een periode van tien jaar. Na een discussie die verschillende maanden duurde, hebben de lidstaten in november 2017 beslist om de vergunning voor glyfosaat voor een periode van vijf jaar te verlengen. Desondanks hebt u het initiatief genomen om de verkoop van dit product voor niet-professioneel gebruik te verbieden.

Al deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten voor landbouw, economie, volksgezondheid, milieu, welzijn, enz.

U had zich er ook toe verbonden om besprekingen aan te vatten met de landen die zich eveneens hadden verzet tegen de verlenging voor vijf jaar. Kunt u een stand van zaken geven over die besprekingen, nu meer dan een jaar is verstreken na de aankondiging van de verlenging? In maart 2018 zei u dat u contact had opgenomen met Frankrijk, Griekenland, SloveniŽ, Malta en Luxemburg. Wat is het standpunt van die landen? Worden er alternatieven naar voren geschoven?

Wanneer wil u het gebruik van deze stof definitief verbieden?