Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1820

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 30 maart 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

China - Sociaalkredietsysteem van de overheid - Impact op de Belgen die er wonen en verblijven

China
Belgen in het buitenland
eerbiediging van het privé-leven
gegevensbank
vrijheid van verkeer

Chronologie

30/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 )
9/8/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1820 d.d. 30 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : buitenlandse handel is een gewestelijke bevoegdheid. Veel Vlamingen wonen en werken in het kader van handelsactiviteiten in China. Deze Vlamingen hebben nood aan duidelijkheid over hun toestand. Buitenlands beleid is een federale bevoegdheid.

Het sociaalkredietsysteem van de Chinese overheid is een database waarbij burgers worden gerangschikt volgens criteria als crimineel gedrag of financieel gesjoemel. Vanaf mei 2018 zal het sociaalkredietsysteem bepalen of een burger nog een trein- of vliegtuigticket kan aankopen.

Aangezien ook veel Belgen in China wonen of verblijven, stelde ik u graag de volgende vragen :

1) Zijn de Belgen die in China wonen of verblijven ook opgenomen in het sociaalkredietsysteem van de Chinese overheid ?

2) Zijn de sancties die kunnen voorvloeien uit het sociaalkredietsysteem ook van toepassing op Belgen die in China wonen of verblijven ?

3) Heeft er reeds overleg plaatsgevonden met de Chinese autoriteiten betreffende het sociaalkredietsysteem en de mogelijkse sancties ?

Antwoord ontvangen op 9 augustus 2018 :

Het sociaalkredietsysteem is op dit ogenblik nog niet in voege, hoewel er op dit ogenblik al enkele pilootprojecten lopen, zowel privé als publiek, op geografisch of thematisch beperkte schaal, op vrijwillige als op verplichte basis.

Het systeem werd gelanceerd in 2014 en zou tegen 2020 gefinaliseerd moeten zijn. Elke natuurlijke of rechtspersoon zal een score krijgen op basis van gegevens die verzameld worden over zijn / haar gedrag in het openbaar en in de privésfeer. Van deze score zal bijvoorbeeld afhangen of hij / zij een lening kan krijgen, de kinderen kan inschrijven in een eliteschool, het vliegtuig of de hogesnelheidstrein kan nemen, een borg moet storten bij de huur van een wagen of fiets, enz.

Onder de pilootprojecten met beperkte thematische reikwijdte, maar op verplichte basis, is er het initiatief dat door de National Development and Reform Commission werd aangekondigd : per 1 mei 2018 kunnen personen, die zich op een zwarte lijst bevinden omdat zij bepaalde delicten hebben begaan (verspreiden van valse geruchten over terrorisme, wangedrag tijdens een vlucht, reizen met een ongeldig vervoersbewijs, roken in de trein, …), niet langer per vliegtuig of per trein reizen voor een periode die tot één jaar kan gaan.

1) A priori zullen alle natuurlijke of rechtspersonen die zich op Chinese bodem bevinden in 2020 onderworpen worden aan het sociaalkredietsysteem, ongeacht of zij de Chinese of een buitenlandse nationaliteit hebben. Het is echter nog te vroeg om de exacte gevolgen voor buitenlanders van het systeem te kunnen beoordelen.

2) Indien buitenlanders in 2020 onderworpen worden aan het sociaalkredietsysteem zullen de sancties die er uit voortvloeien a priori ook van toepassing zijn op de Belgen die in China resideren.

3) In dit stadium is er nog geen officieel bilateraal overleg geweest met de Chinese autoriteiten, maar onze ambassade in Beijing volgt de ontwikkelingen op de voet in nauwe coördinatie met de Vertegenwoordiging van de Europese Unie ter plaatse.