Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1790

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 9 maart 2018

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Transportsector - Sociale fraude - Cijfers

wegvervoer
goederenvervoer
zwartwerk
fraude
officiële statistiek
arbeidsinspectie
sociale dumping

Chronologie

9/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 )
12/4/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1789

Vraag nr. 6-1790 d.d. 9 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : sociale fraude is een federale bevoegdheid terwijl mobiliteit een Vlaamse bevoegdheid is.

Sociale fraude in de transportsector is een belangrijke uitdaging. Daarom heb ik de volgende vragen :

1) Hoeveel controles op sociale fraude in de transportsector voerde men de afgelopen tien jaar uit ? Graag kreeg ik :

a) cijfers per jaar ;

b) gegevens over het aantal gecontroleerde chauffeurs ;

c) gegevens over het aantal vastgestelde inbreuken ;

d) gegevens over de reden van de inbreuk ;

e) gegevens over het gevolg van de inbreuk (boete, veroordeling, …).

2) Bij hoeveel ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was, werd een inbreuk voor sociale fraude vastgesteld ? Graag kreeg ik :

a) cijfers voor de afgelopen tien jaar, opgesplitst per jaar ;

b) informatie over de ernst van het desbetreffende ongeval ;

c) informatie over de reden van de inbreuk.

3) Hoe evalueert u deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 12 april 2018 :

Gelieve, hierna, het antwoord op uw vragen te willen vinden.

1) Gelieve hierna de elementen van antwoord te willen vinden die gegeven werden door de algemene directie Toezicht op de sociale wetten (Arbeidsinspectie), de inspectiediensten van de RSZ (Sociale Zekerheidsinspectie) en de SIOD (Gemeenschappelijke controles van alle sociale inspectiediensten in de arrondissementele cellen).

De cijfers zijn beperkt tot de jaren 2013 tot en met 2017 gelet op het gegeven dat het informaticaprogramma dat in de voorgaande jaren werd gebruikt niet meer beschikbaar is voor de algemene directie Toezicht op de sociale wetten.

Aantal controles op sociale fraude in de transportsector in het algemeen met inbegrip van de subsectoren :


2008*

2009*

2010*

2011*

2012*

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal aantal controles

Onderzoeken

231

178

536

319

451

2 515

2 519

2 602

2 012

2 645

* Enkel cijfers SIOD beschikbaar.

Het aantal controles is in de voorbije jaren toegenomen. Na de bouw en de horeca, die grotere sectoren zijn, is de transportsector de derde meest gecontroleerde sector door de sociale inspectiediensten.

Te noteren valt dat er heel wat gerechtelijke onderzoeken lopen in de transportsector, waarvoor ook beroep gedaan wordt op de sociaal inspecteurs. Het is vandaag niet mogelijk om de resultaten daarvan correct in te schatten. In de hervorming van de sociale inspectiediensten is gevraagd aan justitie om de resultaten beter in kaart te brengen en ook cijfers over opbrengsten te rapporteren.

In 2017 is er een groot Europees gerechtelijk onderzoek opgestart, waarbij illegale postbusvennootschappen geviseerd worden, dat momenteel nog loopt en leidt tot een lik-op-stuk-beleid op het vlak van sociale fraude en sociale dumping.

Daarnaast vinden er heel wat controles plaats op het gebruik van tachograaf, rij- en rusttijden, veiligheid, …, onder de bevoegdheid van minister Bellot, die ook bijdragen tot een gelijker speelveld in de sector. Ook daar is in het kader van de hervorming van de sociale inspectiediensten gevraagd om een volledig beeld te krijgen op de sociale controles en de mobiliteitscontroles in de sector.

Aantal en aard vastgestelde inbreuken :

Gegevens zijn slechts gedeeltelijk beschikbaar (beperkt tot ex-Sociale Inspectie, TSW en SIOD).


2008*

2009*

2010*

2011*

2012*

2013

2014

2015

2016

2017

Wetgeving

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Aantal inbreuken

Arbeidsongevallen


10

7

9

12

6

Buitenlandse Werknemer - Wet 30 april 1999

19

2

5

5

3

14

5

12

7

44

Buitenlandse Zelfstandige - Wet 19 februari 1965

0

0

0

0

0

0

3

2

1

0

Deeltijds werk - Werkrooster

10

12

26

15

46

73

92

56

46

49

Fraude op sociale tegemoetkomingen


0

0

0

0

2

Jaarlijkse Vakantie


9

22

17

12

9

Kinderbijslag


0

0

0

0

0

LIMOSA (wet 27 december 2006)

0

0

0

0

0

5

3

7

7

9

Onwettelijk Verblijf - Wet 15 december 1980


0

0

0

0

1

Sociale Documenten / Dimona

32

17

47

33

32

142

125

177

123

124

Sociale Zekerheid

11

0

17

3

4

99

87

117

95

70

Strafwetboek


1

1

5

2

0

Verhinderen van toezicht


3

10

6

0

2

Ziekte- en invaliditeitsverzekering


24

25

21

11

13

EG-verordening vervoer


5

8

7

5

1

Werkloosheid

12

3

23

9

18

43

43

56

26

29

Ter beschikking stelling

 

 

 

 

 

6

14

9

13

9

Loonbescherming

 

 

 

 

 

5

9

16

8

6

Feestdagenloon

 

 

 

 

 

2

2

1

4

3

Arbeidswet

 

 

 

 

 

1

12

22

6

3

Arbeidsreglement

 

 

 

 

 

18

18

21

20

6

cao-wetgeving

 

 

 

 

 

8

15

15

12

12

Verhinderen van toezicht

 

 

 

 

 

3

 

3

1

 

Taxis

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Totaal

84

34

118

65

103

471

501

579

413

398

* Enkel cijfers SIOD beschikbaar.

Het aantal inbreuken kent in de voorbije twee jaar een daling. Dit kan wijzen op een betere compliance met de wetgeving, maar vraagt verdere analyse.

Gevolg dossiers vervoer periode 2008-2017 :

jaar

Totaal aantal dossiers

Aantal dossiers die strafrechtelijk werden vervolgd of waarvoor een minnelijke schikking werd betaald

Aantal dossiers in afwachting van de definitieve beslissing van de Arbeidsauditeur

Aantal dossiers waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd

Aantal dossiers die zonder gevolg werden gelaten

Aantal dossiers die nog behandeld worden door de directie Administratieve Geldboeten

2008

551

100,00 %

124

22,50 %

10

1,81 %

270

49,00 %

148

26,86 %

0

0,00 %

2009

450

100,00 %

96

21,33 %

10

2,22 %

180

40,00 %

164

36,44 %

0

0,00 %

2010

384

100,00 %

88

22,92 %

11

2,86 %

159

41,41 %

126

32,81 %

0

0,00 %

2011

323

100,00 %

74

22,91 %

15

4,64 %

100

30,96 %

133

41,18 %

1

0,31 %

2012

347

100,00 %

47

13,54 %

11

3,17 %

140

40,35 %

146

42,07 %

3

0,86 %

2013

371

100,00 %

61

16,44 %

22

5,93 %

156

42,05 %

117

31,54 %

16

4,31 %

2014

402

100,00 %

48

11,94 %

56

13,93 %

145

36,07 %

137

34,08 %

16

3,98 %

2015

383

100,00 %

60

15,67 %

51

13,32 %

128

33,42 %

125

32,64 %

21

5,48 %

2016

310

100,00 %

48

15,48 %

52

16,77 %

64

20,65 %

66

21,29 %

80

25,81 %

2017

376

100,00 %

45

11,97 %

127

33,78 %

31

8,24 %

32

8,51 %

141

37,50 %

We zien een daling in het aantal dossiers dat zonder gevolg blijft. Zowel via de gerechtelijke weg als via de administratieve weg wordt er meer tot vervolging overgegaan.

2) Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van ministers van Mobiliteit en Binnenlandse Zaken.

3) Zoals hierboven reeds aangegeven is er globaal sprake van een toename van het aantal controles. Dit is ook wat beoogd wordt door het beleid. Meer inspecteurs (onder meer 37 VTE’s extra bij de arbeidsinspectie), meer controles en meer opbrengsten uit sociale fraudebestrijding. De transportsector is de derde meest gecontroleerde sector door de sociale inspectiediensten, na de bouw en horeca, die grotere sectoren zijn.

Het Europees gerechtelijk onderzoek dat gestart werd in 2017 is een belangrijke mijlpaal in de aanpak van de sociale dumping in de transportsector. Net als op nationaal vlak het protocol tussen justitie, politie en sociale inspectiediensten dat gericht is op de grote sociale dumping dossiers.

Bemoedigende zijn ook de Belgische tewerkstellingscijfers in de sector van het vervoer en logistiek : -2 279 jobs in de periode 2011-2014 en + 6 172 jobs in de periode 2014-2017 (cf. RSZ).

Maar het werk is nog niet af. Momenteel lopen er belangrijke besprekingen op Europees vlak, op initiatief van Europees commissaris Bulc, om de regels in de transportsector verder aan te scherpen, onder meer op het vlak van de aanpak van postbusvennootschappen, illegale cabotage, enz. België is samen met een aantal andere West-Europese landen voortrekker in dit dossier voor betere en beter te controleren regels.