Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1789

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 9 maart 2018

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Transportsector - Sociale fraude - Cijfers

wegvervoer
goederenvervoer
zwartwerk
fraude
officiële statistiek
arbeidsinspectie
sociale dumping

Chronologie

9/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 )
17/4/2018 Rappel
10/7/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1790
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-2309

Vraag nr. 6-1789 d.d. 9 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : sociale fraude is een federale bevoegdheid terwijl mobiliteit een Vlaamse bevoegdheid is.

Sociale fraude in de transportsector is een belangrijke uitdaging. Daarom heb ik de volgende vragen :

1) Hoeveel controles op sociale fraude in de transportsector voerde men de afgelopen tien jaar uit ? Graag kreeg ik :

a) cijfers per jaar ;

b) gegevens over het aantal gecontroleerde chauffeurs ;

c) gegevens over het aantal vastgestelde inbreuken ;

d) gegevens over de reden van de inbreuk ;

e) gegevens over het gevolg van de inbreuk (boete, veroordeling, …).

2) Bij hoeveel ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was, werd een inbreuk voor sociale fraude vastgesteld ? Graag kreeg ik :

a) cijfers voor de afgelopen tien jaar, opgesplitst per jaar ;

b) informatie over de ernst van het desbetreffende ongeval ;

c) informatie over de reden van de inbreuk.

3) Hoe evalueert u deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 10 juli 2018 :

1) Hieronder gaat een tabel met een aantal cijfers betreffende de controles op sociale fraude in de transportsector de afgelopen tien jaar :


Aantal controles

Onmiddellijke inning

PV

Aantal inbreuken

2008

45 592

2 403

126

2 529

2009

40 261

2 780

98

2 878

2010

36 653

2 349

91

2 440

2011

32 095

1 495

74

1 569

2012

28 026

1 142

86

1 228

2013

28 441

1 465

60

1 525

2014

28 090

151

13

164

2015

29 182

206

20

226

2016

24 095

110

7

117

2017

21 189

166

6

172


313 624

12 267

581

12 848

1) a) Daar de definitie van sociale fraude vaag is, slaan de cijfers uit de tabel voor de jaren 2008-2013 op de inbreuken die werden vastgesteld op rij- en rusttijden. Vanaf 2014 zijn andere codes gegeven in de boetecatalogus en slaan de cijfers uit de tabel op de codes die gelinkt worden aan fraude.

1) b) & c) Het aantal gecontroleerde chauffeurs wordt niet als zodanig bijgehouden. Indien er geen inbreuk werd vastgesteld, worden geen gegevens bijgehouden van de chauffeur. Het aantal gecontroleerde vrachtwagens uit de eerste kolom in de tabel, geeft een goede indicatie van het aantal chauffeurs die werden gecontroleerd.

Voor wat betreft de daling van de controles in de loop der jaren :

er is een personeelsdaling geweest die voor een deel de vermindering van het aantal controles kan verklaren (20 %) ;

de verspreiding van de controles over het land is moeilijker te organiseren omdat er per controleur over een groter gebied dient gecontroleerd te worden. Hierdoor vragen de verplaatsingen meer tijd en blijft er bijgevolg minder tijd over voor de controles op zich ;

omwille van de veiligheid van het personeel is er een tendens om minder statisch te controleren, waarbij er gedurende verschillende uren op dezelfde plaats gecontroleerd wordt, en waarbij de vrachtwagens afgeleid konden worden in de controleplaats, zonder een interceptie te moeten uitvoeren met een dienstvoertuig. Bijgevolg is het wel nodig om meer intercepties uit te voeren, waardoor er per controleduur minder vrachtwagens kunnen gecontroleerd worden door elke controleur. Er is dan een controleur die de interceptie uitvoert enerzijds en een andere die de controle uitvoert anderzijds ;

4° de controlemethodes die ontwikkeld worden voor de detectie van tachofraude zijn meer arbeidsintensief geworden gedurende de laatste jaren. Waar het vroeger mogelijk was om op een snelle, manuele manier de tachoschijven te controleren, zijn er nu andere controlemethodes nodig die veel arbeidsintensiever zijn. Er moeten digitale controlekaarten gebruikt worden en specifieke tools die het mogelijk maken om de tachograaf uit te lezen. Dit heeft tot gevolg dat er meer tijd nodig is per vrachtwagen om de controleprocedure af te werken ;

5° er worden momenteel ook andere methodes uitgewerkt om hieraan een oplossing te bieden. Zo loopt er momenteel een IT- project waarbij gemakkelijker een verificatie kan gedaan worden van de documenten die gepresenteerd worden. Het voordeel hiervan is dat de tijd per controle kan verminderd worden, en de vrachtwagen sneller vrijgegeven kan worden als er geen inbreuk is vastgesteld ;

6° de methodes die vroeger gebruikt werden namen veel minder tijd in beslag, bijvoorbeeld een hoogtemeting of een ladingzekering kon al met het blote oog vastgesteld worden, zonder dat er nog een meer intensieve controle nodig was.

1) d) De laatste kolom van bovenstaande tabel geeft het aantal vastgestelde inbreuken aan, die gelinkt worden aan fraude in de boetecatalogus.

1) e) Indien er een akkoord is tot een onmiddellijke inning, is er geen verder gevolg. Indien er gekozen wordt voor PV, is het aan de arbeidsauditeur om te oordelen. Er is geen systematische terugkoppeling naar de diensten van mijn administratie over de gegeven gevolgen.

2) & 3) De dienst Wegcontrole is niet betrokken bij het onderzoek van ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn.