Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1562

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 oktober 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Bpost - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen

postdienst
taalgebruik
overheidsbedrijf

Chronologie

2/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 )
2/11/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1562 d.d. 2 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uiteraard is de taalwetgeving een van de fundamenten om het samenleven in dit land mogelijk te maken. De naleving daarvan is uiteraard een bevoegdheid die zowel binnen de federale overheid als binnen de Gewesten en Gemeenschappen essentieel is. Het gaat dus duidelijk om een transversale aangelegenheid. De geachte vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post is bevoegd voor de controle op de naleving van de taalwetgeving door de overheidsbedrijf bpost. Uiteraard vallen de overheidsbedrijven ook onder de toepassing van de taalwetgeving. Zeker wanneer deze diensten zich wenden tot de bevolking, is het uiterst belangrijk dat de taalwetgeving gerespecteerd wordt.

Onlangs kreeg ik een email van bpost, nadat ik via bpost een pakket moest ontvangen. De email die ik kreeg was opgemaakt in het Frans en er was een Nederlandstalige versie op aanvraag. Het was echter duidelijk dat de Nederlandstalige versie een technische vertaling was van de Franstalige versie. Het ging om een uiterst schabouwelijk Nederlands.

Lees even mee :

« lieve

We zijn blij om u te informeren dat Mediahuis WS PA Idecom een pakket met de 323210306741001004272030 nummer dat u verzonden.

bpost zal het aan u te leveren vandaag 8:00-17:00. We hopen dat u aanwezig(e) tijdens ons bezoek.

U kunt de afleverstatus van uw pakket volgen via onze track & trace. Als u niet op de link te openen, kopieer deze url http://track.bpost.be/id/xsfljrlv in uw browser.

Met vriendelijke groet,

bpost. »

De Franstalige versie was :

« Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que MEDIAHUIS WS P A IDECOM vous a envoyé un paquet portant le numéro 323210306741001004272030.

bpost viendra vous le livrer aujourd'hui entre 08:00 et 17:00. Nous espérons que vous serez présent(e) lors de notre passage.

Vous pouvez suivre le statut d'envoi de votre paquet via notre track & trace. Si vous ne parvenez pas à ouvrir ce lien, veuillez copier cet url http://track.bpost.be/id/xsfljrlv dans votre navigateur.

Bien à vous,

bpost. »

Hoe is het mogelijk dat in de 21ste eeuw we nog altijd moeten meemaken dat de taal van de meerderheid van onze bevolking stiefmoederlijk behandeld wordt ?

Ik had uiteraard ook enkel een Nederlandstalige bestelling gedaan en geen Franstalige. Maar blijkbaar gaat bpost ervan uit dat een inwoner in Brussel altijd Franstalig zal zijn.

1) Is er op de communicatiedienst van bpost geen taaldienst die toezicht houdt op alle communicatie vanuit bpost ?

2) Wat zal de geachte vice-eerste minister ondernemen om ervoor te zorgen dat het Nederlands en het Frans geheel volwaardig en correct worden gebruikt door bpost ?

3) Wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat alle postdiensten binnen Brussel volstrekt tweetalig zijn ?

4) Hoe is het mogelijk dat je als Vlaming in Brussel nog steeds veel meer geduld moet uitoefenen omdat de Vlaming-van-dienst veel meer oproepen moet beantwoorden en de Franstalige collega's ondertussen rustig kunnen weigeren om Nederlandstaligen te woord te staan ?

5) Zal hij initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat door de diensten van bpost de taalwetgeving correct wordt nageleefd ?

6) Is hij het met me eens dat de realiteit waarbij Vlamingen in Brussel zelf moeten afdwingen dat ze in het Nederlands worden behandeld, niet meer van deze tijd mag zijn ?

7) Is hij het met mee eens dat een correcte tweetaligheid van de diensten van bpost in Brussel een vanzelfsprekendheid moeten zijn ?

8) Beseft hij dat dit echter geenszins het geval is en dat ook onder zijn leiding de Nederlandstaligen door de diensten van bpost als tweederangsburgers worden behandeld ?

9) Beseft hij hoe vernederend het is om steeds als minderwaardig behandeld te worden in je eigen stad ?

Antwoord ontvangen op 2 november 2017 :

Vooreerst wenst bpost te benadrukken dat het alle nodige inspanningen doet om de wetgeving op het gebruik van talen in bestuurszaken te respecteren en correct toe te passen.

Zo kan er verwezen worden naar de vertaaldienst die de diensten bijstaat bij het opstellen van formulieren of informatie of boodschappen voor de klanten. De personeelsverdeling N / F van klantendienst of de callcenters houdt rekening met het werkvolume dat gegenereerd wordt door de verschillende taalgroepen. Nochtans moet bpost erkennen dat het in de postkantoren die in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn niet altijd beschikt over voldoende personeelsleden die het vereiste taalbrevet kunnen voorleggen.

In dit concrete geval, gaat het over de boodschap die naar de klant wordt gestuurd om te verwittigen dat hij een pakje zal ontvangen. Deze standaardboodschap is opgesteld in correct Nederlands of Frans. De taal die gebruikt wordt, wordt bepaald door de klant (via de website www.bpost.be/mijnvoorkeuren) of de afzender van het pakje. Indien bpost de taalvoorkeur niet kent, is de postcode in het adres van de klant bepalend. Voor postcodes uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in de gevallen waarin bpost de taalvoorkeur niet kent, wordt alleen de Franse versie gebruikt in plaats van een tweetalige boodschap. Deze fout zal binnen de kortste tijd worden rechtgezet : er zullen dan tweetalige boodschappen worden uitgestuurd.

De foutieve boodschap die de geachte senator ontving is dus niet opgesteld door de diensten van bpost en kan afkomstig van een vertaalfunctie van het mailplatform dat door de senator wordt gebruikt (bij het aanklikken van « bericht vertalen »).