Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1546

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 12 september 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid

identiteitsbewijs
kind
echtscheiding
gescheiden persoon

Chronologie

12/9/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 )
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2274

Vraag nr. 6-1546 d.d. 12 september 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de problematiek die gepaard gaat met de aanvraagmogelijkheid van slechts één Kids ID bij gescheiden ouders vraagt om een overkoepelende aanpak.

In de zomermaanden kampen duizenden gezinnen van gescheiden ouders met problemen rond het verkrijgen van de Kids ID. Bij de gemeentediensten is het dan ook een jaarlijks weerkerend probleem. Het niet beschikken over een tweede exemplaar van een Kids ID is voor vele gezinnen met kinderen van gescheiden ouders een bron van heel wat stress. Het mogelijk maken om een tweede exemplaar van de Kids ID aan te vragen bij de gemeente kan dit probleem oplossen. Daarbij moet wel elke vorm van misbruik – zoals bijvoorbeeld parentale ontvoering – worden uitgesloten.

Daarom volgende vragen :

1) Welke mogelijkheden ziet de minister aangaande de beschreven problematiek ?

Welke maatregelen dienen hiervoor in acht genomen te worden ?

2) Hoe zou de minister voorzien in de uitsluiting van misbruik ?

Welke maatregelen dienen hiervoor in acht genomen te worden ?