Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1431

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 5 mei 2017

aan de minister van Pensioenen

Vijfenzestigplussers - Vrijwillige activiteiten - Bijverdiensten

gepensioneerde
bejaarde
vrijwilligerswerk
onbetaald werk
belastingaangifte
pensioenregeling
cumulatie van inkomsten
Federale pensioendienst

Chronologie

5/5/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 )
9/6/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1431 d.d. 5 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het mobiliseren van vrijwilligers is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Daarom de volgende vragen :

1) Teneinde een inzicht te krijgen in de (vrijwillige) activiteiten van vijfenzestigplussers, verzoek ik u om een procentueel overzicht van het aantal vijfenzestigplussers die het recht hebben om bij te werken, vanaf 2010.

2) Hoeveel procent van het gerechtigd aantal vijfenzestigplussers hebben ook effectief hun bijverdiensten officieel aangegeven ?

3) Hoe beoordeelt de geachte minister deze gegevens ?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2017 :

1) In antwoord op zijn vragen, heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen.

Zowel in de huidige legislatuur als in de voorgaande legislaturen, hebben de gepensioneerden die de leeftijd hebben bereikt van vijfenzestig jaar het recht om bij te verdienen. In het verleden door rekening te houden met een aantal grensbedragen, tegenwoordig onbeperkt.

Sinds 1 januari 2015 hebben alle gepensioneerden ouder dan vijfenzestig jaar het recht om bijkomende inkomsten op te bouwen.

Hieronder vindt u een tabel met het aantal personen ouder dan vijfenzestig jaar die, voor de periode 2010-2015, vrijwilligerswerk verrichten, volgens de gegevens die mij werden overgemaakt door de Federale Pensioendienst (FPD) :

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15 172

14 945

17 006

23 456

31 325

30 192

Ik vestig uw aandacht op het feit dat de FPD nog niet beschikt over de cijfers voor het jaar 2016.

2) Deze gepensioneerden zijn er niet langer toe gehouden de Federale Pensioendienst te informeren over hun activiteit. De inkomsten afkomstig uit de beroepsactiviteit van alle gepensioneerden worden gecontroleerd door de FPD. Uiteraard kan de FPD enkel de gepensioneerden controleren die hun werk uitoefenen in het officiële circuit.

3) Uit de cijfers die u hierboven werden meegedeeld, blijkt dat de maatregelen die werden genomen door regering met het oog op het behouden van de oudere werknemers op de arbeidsmarkt, hun vruchten afwerpen.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat de toename vanaf 2013 verklaard wordt door de mogelijkheid die is aangeboden aan de personen ouder dan vijfenzestig jaar, om onbeperkt bij te verdienen.