Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1363

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting

bedrijfsovername
arbeidsrecht
raadpleging van de werknemers
voorlichting van de werknemers
richtlijn (EU)
overheidsbedrijf

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
15/5/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365

Vraag nr. 6-1363 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De richtlijn 2001/23 EG van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen werd gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is, zoals alle collectieve arbeidsovereenkomsten, van toepassing op werknemers van de privé sector op grond van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Ze is dus niet van toepassing op de werknemers van de openbare ondernemingen. 

Aangezien de richtlijn 2001/23 EG zowel betrekking heeft op de particuliere ondernemingen als op de openbare ondernemingen, (artikel 1, c. “Deze richtlijn is van toepassing op openbare en particuliere ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk.”), moet ze nog worden omgezet voor de openbare ondernemingen.

Waarom is de richtlijn 2001/23 nog niet omgezet in Belgisch recht voor de openbare ondernemingen? Staat er overleg op de agenda over de openbare ondernemingen met de verantwoordelijke instanties van de deelstaten op het niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen?

Antwoord ontvangen op 15 mei 2017 :

Aangezien de om te zetten richtlijn werknemers betreft die krachtens de nationale arbeidswetgeving bescherming genieten als werknemer, en geen statutairen benoemd via éénzijdige beslissing van administratief recht, behoort deze vraag tot de bevoegdheid van de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de heer Kris Peeters. Bijgevolg verzoek ik het geachte lid om zijn vraag aan hem te stellen.