Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1328

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 maart 2017

aan de eerste minister

Aangekondigde investeringspact - Stand van zaken

overheidsinvestering
institutionele samenwerking
bevordering van investeringen

Chronologie

21/3/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
20/4/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1328 d.d. 21 maart 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : het investeringspact betreft een gezamenlijk project tussen de federale overheid en de deelstaten.

Begin september 2016 kondigde de geachte eerste minister een investeringspact aan met de federale overheid, de deelstaten en de privésector om investeringen te stimuleren.

Daarom volgende vragen :

1) Wat is de stand van zaken van het aangekondigde investeringspact ?

a) Welke stappen werden reeds gezet ?

b) Hoe werden de deelstaten betrokken ?

c) Hoe evalueert hij de reeds gezette stappen ?

2) Wat is het vooropgestelde tijdschema van het investeringspact ? Welke rol zullen de deelstaten hierin spelen ?

Antwoord ontvangen op 20 april 2017 :

1. Het Pact heeft tot doel de groei te ondersteunen, jobs te creëren en ons model van sociale bescher¬ming in stand te houden. Het is de ambitie om de investeringen in de sleutelsectoren van ons land te versnellen en te versterken tijdens de periode die loopt tot 2030.

Het Pact wil de katalysator zijn voor zowel private als publieke investeringen, waarbij met name de complementariteit tussen deze investeringen wordt geoptimaliseerd.

De krachtlijnen van het Pact werden voorgesteld in september 2016. Ondertussen zijn tal van contacten gelegd met economische, institutionele en acade¬mische actoren om een technische en strategische benadering te ontwikkelen voor de concrete uitvoering van het Pact.

Ook op de diverse Europese fora vonden tal van uitwisselingen plaats. Naast de bespreking van de technische aspecten boden deze fora de gelegenheid om te onderstrepen dat België de vaste wil heeft om, in de huidige sociaaleconomische context, de versterking van de investeringen te beschouwen als motor voor economische ontwik¬keling, jobcreatie en voor de bescherming van ons systeem van sociale bescherming.

Een eerste inventarisatie van de projecten vond ook plaats op federaal niveau binnen de thema’s gekozen voor de opstartingsfase.

Op 31 maart 2017 werd de operationele fase van het Pact openbaar gemaakt. Concreet omvat ze de volgende luiken:

2. Het Pact staat resoluut open voor de deelstaten. Om die reden werd het op de agenda van het Overlegcomité van 26 april 2017 geplaatst. De samenwerkingsmodaliteiten zullen samen met de deelentiteiten worden bepaald als deze eraan wensen deel te nemen.

Het strategisch comité zal binnenkort bijeenkomen om zijn werkagenda te bepalen voor de volgende maanden. De rapporterings¬moda¬liteiten naar de overheid toe zullen eveneens worden uitgewerkt.

Het vast secretariaat zal onverwijld worden opgericht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister, met inachtneming van de budgettaire en administratieve procedures.