Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1295

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Uitgeweken en teruggekeerde Syriëstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping

terrorisme
extremisme
Syrië
bevolkingsregister
officiële statistiek
radicalisering

Chronologie

21/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 )
10/4/2017 Rappel
13/6/2017 Rappel
17/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2272

Vraag nr. 6-1295 d.d. 21 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : de strijd tegen gewelddadige radicalisering vergt een geïntegreerde aanpak en een sterke informatie-uitwisseling tussen het federale niveau en de deelstaten.

Deze vraag is gesteld in opvolging van schriftelijke vraag nr. 6-934 van 25 april 2016. Het is essentieel in het kader van de strijd tegen gewelddadige radicalisering en de bestrijding van terreur dat uitgeweken Syriëstrijders via de bevolkingsregisters opgevolgd worden.

Daarom volgende vragen :

1) Hoeveel onderzoeken werden in 2016 gevoerd naar teruggekeerde Syriëstrijders ?

a) Hoeveel van hen hadden een Belgische nationaliteit ?

b) Hoeveel van hen bleken reeds uit de bevolkingsregisters afgevoerd ?

c) Hoeveel hadden een positieve woonstcontrole ?

d) Hoeveel waren verhuisd ?

e) Bij hoeveel is het onderzoek nog lopende ?

f) Hoeveel dossiers werden doorgegeven aan de Dienst vreemdelingenzaken ?

g) Hoeveel van hen werden van ambtswege geschrapt ?

2) Hoeveel uitgeweken Syriëstrijders kwamen reeds terug ?

a) Hoeveel van hen hadden nog hun domicilie in België ?

b) Hoeveel keer moest de Dienst vreemdelingenzaken reeds een terugkeer van uitgeweken Syriëstrijder die uit het bevolkingsregister was geschrapt, beoordelen ? Wat was hiervan het resultaat ?

3) Hoe beoordeelt de geachte minister deze cijfers ?