Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1293

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 februari 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Dienstencheques - Cijfers - Vijfenzestigplussers - Gebruik

bijkomend voordeel
verdeling van de bevoegdheden
officiële statistiek
gewestvorming
gepensioneerde
bejaarde

Chronologie

21/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 )
10/4/2017 Rappel
19/4/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1293 d.d. 21 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : door de zesde Staatshervorming is de bevoegdheid over de dienstencheques naar Vlaanderen overgekomen. Volgens het Vlaams regeerakkoord biedt dit de kans om : « ... een blijvende impuls te geven aan de werkzaamheidsgraad door de werkenden te ondersteunen in hun combinatie arbeid-privé. Daarnaast is het stelsel van de dienstencheques een belangrijk instrument in de strijd tegen het zwartwerk en de activering van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. »

Daarom volgende vragen :

1) Hoeveel dienstencheques werden de afgelopen vijf jaar gebruikt ? Graag kreeg ik cijfers per jaar opgesplitst per maand.

2) Hoeveel procent van de vijfenzestigplussers maakt gebruik van dienstencheques ? Graag kreeg ik cijfers per jaar.

3) Is het bekend waarvoor de dienstencheques worden ingezet ? Zo ja, graag kreeg ik cijfers per jaar en een overzicht van de inzet door vijfenzestigplussers.

Antwoord ontvangen op 19 april 2017 :

De wetgevende bevoegdheid over de regeling dienstencheques ging over naar de gewesten vanaf de datum van inwerkingtreding van de Bijzondere Wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming, namelijk op 1 juli 2014. Na een korte overgangsperiode die liep tot 1 april 2015, is ook de uitvoerende bevoegdheid overgegaan naar de gewestelijke diensten. Vragen betreffende deze materie moeten dus aan de bevoegde gewestelijke ministers worden gesteld.

Op basis van de evaluatieverslagen van het stelsel van de dienstencheques die in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werden uitgevoerd door Idea Consult kan ik u wel de cijfers meedelen van 2011 tot en met 2013.

Cijfers voor 2014 en 2015 zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de RVA.

Vraag 1

In 2011 werden er in heel het land 105.273.001 cheques terugbetaald.

In 2012 : 114.378.965

In 2013 : 121.306.927

In 2014 : 120.250.546

In 2015 : 124.996.756

Vraag 2

In 2011 maakte 26,5 % van de 65-plussers gebruik van de dienstencheques.

In 2012 bedroeg dat percentage 27,5.

In 2013 waren 28% van de gebruikers 65 jaar of ouder. Dit vertegenwoordigt 265.692 ouderen. Volgens de statistieken van Statbel waren er op 1 januari 2014 1.993.838 personen van 65 jaar of ouder in België. In 2013 maakten dus ongeveer 13,3% van de personen van 65 jaar of ouder gebruik van het stelsel van de dienstencheques.

Vraag 3

Het evaluatierapport voor het jaar 2013 bevat geen informatie over de uitgevoerde taken. Het rapport voor het jaar 2012 (Idea Consult, Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2012, 31 december 2013) vermeldt wel dat 93% van de dienstencheque-ondernemingen huishoudelijke hulp aanbieden, 54,8% strijken buitenshuis, 22,2% een boodschappendienst en 9,6% mindermobielenvervoer.