Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1145

van Christie Morreale (PS) d.d. 29 november 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn - Ratificatie door BelgiŽ - Europese Raad - Blokkering - Discussies

lichamelijk gehandicapte
boekensector
intellectuele eigendom
internationale conventie
ratificatie van een overeenkomst
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

29/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 )
17/10/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1145 d.d. 29 november 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben wereldwijd 285 miljoen mensen een visuele handicap. In Europa is slechts 5% van de gepubliceerde boeken verkrijgbaar in een voor visueel gehandicapten toegankelijke vorm, in sommige ontwikkelingslanden zelfs maar 1%.

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, een agentschap van de Verenigde Naties, organiseerde van 17 tot 28 juni 2013 in Marrakesh een diplomatieke conferentie die leidde tot het verdrag tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Dit verdrag creŽert uitzonderingen inzake het auteursrecht, waardoor blindenorganisaties - zonder toestemming van de houders van de rechten - boeken kunnen uitgeven, verdelen en ter beschikking stellen van visueel gehandicapten in een vorm die voor hen toegankelijk is. Onder bepaalde voorwaarden kunnen exemplaren internationaal worden uitgewisseld.

Het is dus de bedoeling de toegang tot gepubliceerde teksten voor blinden, visueel gehandicapten of anderzins leesgehandicapten te vergemakkelijken. Op grond van dit verdrag kunnen dus werken, niet alleen in de Europese Unie (EU), maar ook tussen de EU en derde landen, zoals brailleboeken of boeken met grote letters, digitale boeken of luisterboeken met speciale browsers zonder auteursrechten worden uitgewisseld.

De Raad van Europa kan blijkbaar de tekst niet ratificeren omdat bepaalde lidstaten de ratificatie belemmeren.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat omdat zij betrekking hebben op een federale aangelegenheid - de ratificatie van internationale verdragen - die een invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten inzake gelijke kansen, cultuur, onderwijs, welzijn, ...

1) Kunt u garanderen dat BelgiŽ de ratificatie steunt van het Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben?

2) Zijn de besprekingen hierover binnen de Europese Raad nog aan de gang?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2017 :

Het Marrakesh Verdrag van 27 juni 2013 heeft als doelstelling de toegang voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere leeshandicap tot gepubliceerde werken te vergemakkelijken. Dit Verdrag is in werking getreden op 30 september 2016, na ratificatie door twintig landen.

Aan de kant van de Europese Unie is het ratificatieproces opgeschort door een aankomend advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het al dan niet gemengde karakter van het Verdrag. De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft zijn conclusies over deze kwestie neergelegd op 8 september 2016. Daarin concludeerde de advocaat-generaal dat de Unie exclusief bevoegd is om het Verdrag van Marrakesh af te sluiten en stelde aan het Hof voor om een advies te geven in deze zin. Het advies van het Hof wordt verwacht in de eerstvolgende weken.

Terzelfdertijd zetten de lidstaten in de Raad hun discussies verder over een voorstel van richtlijn (COM(2016)596) en een voorstel tot verordening (COM(2016)595) met het oog op de uitvoering van het Verdrag.

België is actief betrokken bij deze onderhandelingen en hoopt snel tot een akkoord te komen dat het juridisch kader van de Unie in volledige overeenstemming met het Verdrag zal brengen.