Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1139

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 november 2016

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling

vrijwilligerswerk
organisatie zonder winstoogmerk
belasting van natuurlijke personen
onbetaald werk

Chronologie

24/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 )
11/1/2017 Rappel
24/1/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138

Vraag nr. 6-1139 d.d. 24 november 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : het mobiliseren van vrijwilligers is een gedeelde verantwoordelijkheid.

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers behandelt in hoofdstuk VII (artikelen 10 tot en met 12) de vergoedingen voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is veelal gelinkt aan de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Daarom heb ik de volgende vragen :

1) Is het mogelijk een vrijwilligersvergoeding (met de daaraan verbonden voordelige fiscale en sociale behandeling) uit te betalen vanuit een andere private rechtspersoon dan een vzw ?

2) Zo ja, welke ?

3) Zoniet, in welke mate verschilt de fiscale en sociale behandeling van deze uitbetaalde vergoeding ?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2017 :

Op fiscaal vlak leggen de administratieve circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 05.03.1999 en de addenda hieraan, rekening houdend met de bepalingen van de wet van 03.07.2005, het toepassingsgebied vast van het belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 

Wat de opdrachtgevers met rechtspersoonlijkheid betreft, zoals een VZW, een ziekenfonds, een openbare dienst of een instelling van openbaar nut, een gemeente, een Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) enz., moet het gaan om rechtspersonen zonder winstoogmerk, die geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. De rechtspersonen die dat wel doen en die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, worden door de circulaire expliciet uitgesloten van de toepassing.   

Een VZW is geen vennootschap in de zin van het Wetboek van vennootschappen, maar een vereniging zonder winstoogmerk. Wat de ‘vennootschapsrechtelijke entiteiten’ betreft, kan ik u meedelen dat een vennootschap met sociaal oogmerk die uit de toepassing van de vennootschapsbelasting wordt gesloten en dus aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen, toepassing kan maken van het beoogde belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk (zie ook het antwoord op de parlementaire vraag nr. 270 van 30.03.2015 gesteld door volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer).