Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1137

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 24 november 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling

vrijwilligerswerk
organisatie zonder winstoogmerk
belasting van natuurlijke personen
onbetaald werk

Chronologie

24/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 )
11/1/2017 Rappel
10/4/2017 Rappel
26/4/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139

Vraag nr. 6-1137 d.d. 24 november 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en / of de Gewesten zijn de volgende : het mobiliseren van vrijwilligers is een gedeelde verantwoordelijkheid.

De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers behandelt in hoofdstuk VII (artikelen 10 tot en met 12) de vergoedingen voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is veelal gelinkt aan de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Daarom heb ik de volgende vragen :

1) Is het mogelijk een vrijwilligersvergoeding (met de daaraan verbonden voordelige fiscale en sociale behandeling) uit te betalen vanuit een andere private rechtspersoon dan een vzw ?

2) Zo ja, welke ?

3) Zoniet, in welke mate verschilt de fiscale en sociale behandeling van deze uitbetaalde vergoeding ?

Antwoord ontvangen op 26 april 2017 :

In antwoord op deze schriftelijke parlementaire vraag, wil ik verwijzen naar het antwoord (nr.6-1138) dat werd verstrekt door mevrouw De Block, de minister van sociale zaken, bevoegd voor deze aangelegenheid.