Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1077

van Ann Brusseel (Open Vld) d.d. 26 oktober 2016

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving

mensenhandel
prostitutie
jongere
slachtoffer
pedofilie
opvolging informatieverslag

Chronologie

26/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 )
15/11/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1076

Vraag nr. 6-1077 d.d. 26 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de recente studiedag die werd georganiseerd door de Vrouwenraad op 4 oktober 2016 over mensenhandel en prostitutie.

Hierbij gaf Warner ten Kate een interessante kijk op de handhaving in Nederland van de strijd tegen seksuele en economische uitbuiting. Vooreerst zoekt de politie proactief op specifieke websites naar sekssites waar minderjarige slachtoffers door hun uitbuiter worden aangeboden. Het Nederlands openbaar ministerie is druk bezig met het opstellen van richtlijnen voor het bestraffen van de klanten van minderjarige prostituťs.

Deze vraag betreft gelijke kansen en is aldus een bevoegdheid van de Senaat conform artikel 79 van het reglement en is tevens een transversale aangelegenheid - Gemeenschappen. De vraag vloeit voort uit het unaniem goedgekeurde informatieverslag van de Senaat betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (stukken van de Senaat nrs. 6-97/1 tot /5 Ė 2014/2015).

Ik had dan ook volgende vragen†:

1) Kan u meedelen in hoeveel dossiers op jaarbasis die worden voorgeleid voor het gerecht is er sprake van het seksueel uitbuiten van minderjarigen†? Kan u hier een cijfer of een percentage op zetten†?

2) Kan u meedelen of de politiediensten bij ons eveneens op zoek gaan naar sites waar meisjes (en jongens) worden aangeboden voor prostitutie†? Zo ja, kan u meedelen tot hoeveel dossiers†/†veroordelingen dit heeft geleid†? Zo neen, waarom niet en kan u toelichten of u deze Nederlandse aanpak genegen bent†?

3) Kan u meedelen in hoeveel dossiers van seksuele uitbuiting van minderjarigen ook de klant werd veroordeeld en kan u de concrete cijfers vrijgeven voor de laatste drie jaar†? Welke is de gemiddelde straf die hierbij werd opgelegd†? Wordt er een financiŽle compensatie systematisch voorzien voor het slachtoffer†? Kan u uitgebreid toelichten†?

4) Bent u voorstander van het uitwerken van een concrete vervolgingsrichtlijn van de klanten die misbruik maken van de slachtoffers van seksuele uitbuiting†? Kan u concreet toelichten wat de inhoud en de kalender zijn†? Zo neen, waarom niet†?

Antwoord ontvangen op 15 november 2016 :

Geachte,

Voor vragen 1 tot en met 3 dien ik U te verwijzen naar de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen (Nr. 6-1075), en de minister van Justitie (Nr. 6-1076).

Voor vraag 4 breng ik U graag in herinnering dat elke vorm van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik strafbaar is. In het kader van het federaal actieplan ‘Strijd tegen Mensenhandel 2015-2019’ werden er reeds verschillende initiatieven genomen teneinde seksuele uitbuiting effectief aan te pakken. Een van de prioriteiten hierbij is het uitwerken van een efficiënter strafrechtelijk beleid. Zo werd een evaluatie en aanpassing bepaald van de bestaande omzendbrieven terzake. Voor de verdere details dien ik U wederom door te verwijzen naar mijn collega de minister van Justitie.