Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1075

van Ann Brusseel (Open Vld) d.d. 26 oktober 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving

mensenhandel
prostitutie
jongere
slachtoffer
pedofilie
opvolging informatieverslag

Chronologie

26/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 )
24/1/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1077

Vraag nr. 6-1075 d.d. 26 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de recente studiedag die werd georganiseerd door de Vrouwenraad op 4 oktober 2016 over mensenhandel en prostitutie.

Hierbij gaf Warner ten Kate een interessante kijk op de handhaving in Nederland van de strijd tegen seksuele en economische uitbuiting. Vooreerst zoekt de politie proactief op specifieke websites naar sekssites waar minderjarige slachtoffers door hun uitbuiter worden aangeboden. Het Nederlands openbaar ministerie is druk bezig met het opstellen van richtlijnen voor het bestraffen van de klanten van minderjarige prostitués.

Deze vraag betreft gelijke kansen en is aldus een bevoegdheid van de Senaat conform artikel 79 van het reglement en is tevens een transversale aangelegenheid - Gemeenschappen. De vraag vloeit voort uit het unaniem goedgekeurde informatieverslag van de Senaat betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (stukken van de Senaat nrs. 6-97/1 tot /5 – 2014/2015).

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Kan u meedelen in hoeveel dossiers op jaarbasis die worden voorgeleid voor het gerecht is er sprake van het seksueel uitbuiten van minderjarigen ? Kan u hier een cijfer of een percentage op zetten ?

2) Kan u meedelen of de politiediensten bij ons eveneens op zoek gaan naar sites waar meisjes (en jongens) worden aangeboden voor prostitutie ? Zo ja, kan u meedelen tot hoeveel dossiers / veroordelingen dit heeft geleid ? Zo neen, waarom niet en kan u toelichten of u deze Nederlandse aanpak genegen bent ?

3) Kan u meedelen in hoeveel dossiers van seksuele uitbuiting van minderjarigen ook de klant werd veroordeeld en kan u de concrete cijfers vrijgeven voor de laatste drie jaar ? Welke is de gemiddelde straf die hierbij werd opgelegd ? Wordt er een financiële compensatie systematisch voorzien voor het slachtoffer ? Kan u uitgebreid toelichten ?

4) Bent u voorstander van het uitwerken van een concrete vervolgingsrichtlijn van de klanten die misbruik maken van de slachtoffers van seksuele uitbuiting ? Kan u concreet toelichten wat de inhoud en de kalender zijn ? Zo neen, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2017 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen: 

1-2-3-4.

Alle gevraagde cijfergegevens en evenals de gevraagde informatie met betrekking tot het opsporings- en vervolgingsbeleid behoren niet tot mijn bevoegdheidsdomein, maar wel dat van mijn collega, Koen Geens, de minister van Justitie.  

2.

Wat de politie betreft, de politiemensen gaan, op basis van een beslissing van referentiemagistraat mensenhandel in elk gerechtelijk arrondissement en de afspraak in de context van het periodieke overleg over de opsporing en vervolging van mensenhandel (de COL 1-2015), op zoek naar sites waar seksdiensten worden aangeboden. Zij zoeken niet alleen naar die sites, maar bekijken de talrijke fora waar klanten hun ervaringen delen of verwijzen naar plaatsen of sites. Alle informatie zoals de beschrijving van de aangeboden seksdienst, de prijs ervan, de eventuele foto’s, de contactdetails, de lokalisatie of de ‘host’ van de site, maar ook alle inlichtingen waarover zij beschikken, bundelen politiemensen in een proces-verbaal. Daarin doen ze ook voorstellen voor verder onderzoek, nieuwe opzoekingen of multidisciplinaire tussenkomsten. De elementen die met Internetopzoekingen werden vergaard, moeten immers uitmonden in een politietussenkomst - eventueel in een ander gerechtelijk arrondissement - om de uitbuiters aan te houden, hun winsten te ontnemen, maar ook de (minderjarige) slachtoffers van de seksuele uitbuiting te helpen. Internetopzoekingen zijn immers enkel, maar wel een belangrijk element daarbij.