Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1040

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 29 september 2016

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus

ontslag
schepping van werkgelegenheid
loon

Chronologie

29/9/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 )
11/1/2017 Rappel
24/1/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1040 d.d. 29 september 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten zijn de volgende : impact op regionale parameters.

De voorbije maanden was er veel te doen over een reeks aangekondigde ontslagen, maar ook over de creatie van heel wat nieuwe jobs. Daarbij is het belangrijk zicht te krijgen op het loonniveau van de jobs die verloren gingen, in vergelijking met zij die gecreŽerd werden.

Kan de geachte minister cijfers opvragen bij zijn diensten om hier zicht op te krijgen ?

1) Wat is het gemiddelde bruto loon van de jobs die verdwenen zijn (jaarlijkse cijfers voor de voorbije tien jaar) ?

2) Wat is het gemiddelde bruto loon van de nieuwe jobs die gecreŽerd werden (jaarlijkse cijfers voor de voorbije tien jaar) ?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2017 :

1) Uit historische cijfers blijkt dat de gemiddelde budgettaire last die wordt vrijgemaakt door vertrekkers binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën stabiel van aard is. Onder vertrekkers worden alle vertrekken bedoeld, dus zowel deze naar aanleiding van pensioenen als de overige vertrekken (overlijdens, vrijwillige ontslagen, enz.). Eveneens wordt er rekening gehouden met alle niveaus. 

Concreet maakt elk vertrek gemiddeld gezien over de laatste 7 jaar structureel 52.650 euro vrij. De structurele vrijgekomen bedragen vertegenwoordigen de totale vrijgekomen lasten beschouwd op de volgende 12 maanden na de vertrekdatum. Bij de berekening van het gemiddelde werden alle toenmalig vrijgemaakte bedragen herrekend naar de index die momenteel van toepassing is (1,6406). 

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer per jaar (allen aan index 1,6406): 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddelde

Gemiddelde minder-uitgave vertrekker

  52.198

  48.527

  52.548

  53.854

  53.782

  55.131

  52.516

   52.650,94

Opmerking: voor wat betreft 2016 zijn enkel de gerealiseerde vertrekken tot en met september in rekening gebracht.  

2) Net als voor de vertrekken wordt er binnen de FOD Financiën vastgesteld dat de gemiddelde kostprijs van een werving doorheen de jaren stabiel is. Deze wijzigt jaarlijks licht in functie van de profielen opgenomen in het personeelsplan. Ook hier betreft het de gemiddelde kostprijs op structurele basis, gekoppeld aan de index die momenteel van toepassing is. 

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer per jaar (allen aan index 1,6406): 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Gemiddelde

Gemiddelde kostprijs werving

     38.851

     40.331

     42.124

     39.222

     38.847

     38.271

     40.921

     39.795,32

Vergeleken met de gemiddelde kostprijs van een vertrekker, vertegenwoordigt een werving 75% van de kostprijs ervan.