Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9899

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 24 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Cybercrime - cijfers - hacking

computercriminaliteit
ministerie
gegevensbescherming

Chronologie

24/9/2013 Verzending vraag
12/11/2013 Rappel
18/12/2013 Rappel
2/1/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9898
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9915

Vraag nr. 5-9899 d.d. 24 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gelet op de recente actualiteit omtrent cybercrime kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan u mij een update geven wat betreft cybercrime bij uw diensten? Zijn uw diensten reeds het slachtoffer geworden van hackers of cybercriminelen, en indien ja, hoe vaak?

2. Is het aantal cyberaanvallen op uw diensten toegenomen de laatste jaren? Kan u toelichten, ook met cijfers?

3. Indien uw diensten reeds aangevallen zijn, wat was de aard en impact van elk incident ? Werd er bijvoorbeeld informatie gestolen, een server aangevallen, een PC aangevallen, infrastructuur gesaboteerd, enz. ? Kan u uitvoerig toelichten?

4. Heeft u, gelet op de cyberaanvallen op bepaalde overheidsdiensten, maatregelen genomen om uw diensten beter te beschermen? Zo ja, welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?

5. Indien er sprake is of zou zijn van een cyberaanval op uw diensten ,wat is de standaard afhandelingsprocedure?

6. Is men bij uw diensten al naar het parket moeten stappen omwille van een cybercrime, en hoe vaak? Kan u toelichten?

7. Zijn uw diensten of administratie verplicht om zulk een aanval te melden aan FEDICT of CERT? Waarom wel of niet?

8. Hoe realistisch acht u het dat uw diensten reeds aangevallen zijn door cybercriminelen, maar dat door hun flexibele en hoogtechnologische technieken deze onopgemerkt bleven?

Antwoord ontvangen op 2 januari 2014 :

1. Er bestaan vele vormen van cybercrime zoals (bank) fishing, spam, fraud, malware die gegevens steelt, waaronder gegevens van bankkaarten enzovoort. De personeelsleden worden, ondanks de genomen maatregelen, hier regelmatig mee geconfronteerd. Maar we hebben geen aanwijzingen dat zij hiervoor meer doelwit zijn dan andere internet gebruikers.

Wel merken we dat de Federale Overheidsdienst (FOD) frequent het doelwit is van aanvallen met malware die door virusscanners niet wordt opgemerkt en afgeleverd wordt in mails die soms sterk lijken op legitieme mails die de personeelsleden regelmatig ontvangen.

2. Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal is afgenomen. Het is zeker dat de complexiteit toeneemt. Exacte cijfers voor de aanvallen, specifiek aangepast aan het netwerk van de FOD zijn moeilijk te geven, zie antwoord op vraag 5-7568.

3. De meeste aanvallen zijn niet succesvol wegens de al genomen maatregelen.

In het recent in de pers gemelde incident is het waarschijnlijk dat informatie werd gestolen. Sabotage werd nooit opgemerkt. Een aantal connecties met het internet werden als verdacht tot zeer verdacht beschouwd. Of en van welke connecties er gebruik is gemaakt om informatie te stelen zal het onderzoek moeten vaststellen. Hoe de aanvallen werkten en welke toestellen aangevallen werden willen we liever niet vermelden om de aanvallers niet te helpen. (Een assessment te maken van wat we wel en niet ontdekt hebben.)

4. Uitgebreide maatregelen zijn genomen. Zie antwoord op vraag 5-7568. Om veiligheidsredenen kunnen we niet alle genomen maatregelen beschrijven.

5. De huidige procedure voorziet in het onmiddellijk verwijderen van de verdachte computer van het netwerk en het volledig vervangen van het toestel. Verder zouden we er liever niet publiek op ingaan om de aanvallers niet te helpen.

6. Zoals eerder meegedeeld werd éénmaal een klacht ingediend.

7. Het is belangrijk voor de FOD om op de assistentie van de CERT en andere overheidsdiensten te kunnen rekenen, en daarom wordt ook snel informatie uitgewisseld of assistentie gevraagd. Via de Belgische CERT kan ook met andere CERT's gecommuniceerd worden. We werken samen met FEDICT en bekijken voor welke technische tegenmaatregelen het mogelijk is samen te werken door die maatregelen op Federaal niveau te nemen.

8. Zoals bij elke internetgebruiker proberen cybercriminlen constant binnen te dringen. De gebruikelijke tegenmaatregelen ruimen een groot deel van deze pogingen op zonder dat deze zaken verder bestudeerd worden.

Maar het risico dat gerichte malware, bedoeld om op grote schaal gegevens te bemachtigen, de netwerken binnendringt zonder opgemerkt te worden is constant aanwezig is. Dit risico beperken vraagt nieuwe technieken en een hoge flexibiliteit van teams die de malware proberen op te sporen.