Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9784

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 26 augustus 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Analfabetisme - Basistaalvaardigheden - PISA-enquête - Onvoldoende vaardigheden op digitaal vlak - Cijfermateriaal - Maatregelen

talenkennis
analfabetisme
sociale participatie
sociale uitsluiting
digitale kloof
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

26/8/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9784 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een PISA-enquête uit 2009 bleek dat 18 % van de 15-jarigen in België onvoldoende basistaalvaardigheid had om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. In Vlaanderen werd in 2006 geschat dat één op zeven volwassenen ongeletterd was tegenover één op tien Walen.

1) Is er cijfermateriaal aanwezig over de hoeveelheid scholieren die in 2012 over onvoldoende basistaalvaardigheid bleken te beschikken, opgedeeld in ASO, BSO, TSO, per gewest?

2) Is er cijfermateriaal aanwezig over de hoeveelheid volwassenen die in 2012 niet over voldoende basistaalvaardigheid beschikten, opgedeeld per gewest?

3) Welk orgaan houdt zich bezig met het verwerven en verwerken van cijfermateriaal over dit onderwerp en het oplossen van dit probleem?

4) Op welke manier wil men de percentages van ongeletterdheid naar beneden halen?

5) Het digitale aspect van onze maatschappij blijft groeien, in de toekomst zal meedraaien en kunnen werken in de digitale wereld niet weg te denken zijn uit het maatschappelijke leven. Op welke manier wil men digibetisme (onvoldoende basisvaardigheid op digitaal vlak) tegengaan?

6) Is er cijfermateriaal over het aantal digibetisten in het laatste jaar secundair voor het jaar 2012?

Antwoord ontvangen op 17 september 2013 :

In antwoord op zijn vragen heb ik de eer het geachte lid de volgende antwoorden te geven :

1) Onderwijs in België is een bevoegdheid van de drie Gemeenschappen sinds 1989. De residuele federale onderwijsbevoegdheden worden bepaald door artikel 127, § 1, 2§, a) en b) van de Grondwet. Het verzamelen en beheren van cijfermateriaal m.b.t. de basistaalvaardigheid van de leerlingen behoort niet tot de residuele federale onderwijsbevoegdheden.

2+ 3) + 4) Deze vragen betreffen een bevoegdheid van de Gemeenschappen.

5) Om het digibetisme tegen te gaan stelde de federale overheid en de gefedereerde entiteiten in 2005 een Nationaal Actieplan er bestrijding van de digitale kloof op voor de periode 2005-2010. Momenteel wordt de evaluatie van dit Nationaal Actieplan geactualiseerd zodat er een nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof tot 2020 kan worden opgesteld, dat zich inschrijft in de Digital Agenda binnen de Europa 2020 strategie van de Europese Commissie.

De algemene doelstelling van dit nieuwe plan is dat elke Belgische burger toegang krijgt tot de informatie- en communicatietechnologieën, ze in zo doeltreffend en veilig mogelijke omstandigheden kan leren en in staat is om er autonoom en doeltreffend gebruik van te maken naargelang hij ze nodig heeft in zijn leven, op beroeps- of privévlak.

6) In de jaarlijkse enquête naar het ICT-gebruik bij gezinnen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie zijn de gevraagde gegevens niet voorhanden.