Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8934

van Hassan Bousetta (PS) d.d. 3 mei 2013

aan de minister van Werk

Het aanzetten tot het scheppen van werkgelegenheid

schepping van werkgelegenheid
werkloosheidsbestrijding
EU-werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2937

Vraag nr. 5-8934 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de beleidsverklaring ďop koers blijven naar duurzaam herstelĒ van 21 november jongstleden, zegt de premier terecht :

ďDe jongste maanden werden wij overspoeld met ongunstige berichten uit de economische wereld. Er ging geen week voorbij of er werd ergens banenverlies aangekondigd. Almaar meer bedrijven vrezen dat zij personeel zullen moeten ontslaan..

Het is een realiteit die geen enkele beleidsmaker kan negeren.

De toestand is erg zorgwekkend en we moeten ingrijpen, zonder helaas over de nodige financiŽle middelen te beschikken.

(...)

De regering heeft derhalve beslist de dynamiek van het herstel te vergroten. Ondanks de grote begrotingsuitdaging waarvoor wij staan en waaraan ik heb herinnerd, leveren wij extra inspanningen om onze concurrentiekracht aan te zwengelen en het scheppen van nieuwe banen te stimuleren.Ē

Ook de president van Frankrijk, dat eveneens geconfronteerd wordt met weinig verheugende vooruitzichten op het vlak van werkgelegenheid, heeft een daadkrachtig discours gehouden.

De werkgelegenheidsproblematiek is dus grensoverschrijdend.

De Europese Commissie heeft op 8 januari 2013 een rapport gepubliceerd over de evolutie van de werkgelegenheid en de sociale toestand.

Het gemiddelde werkloosheidspercentage van de Europese Unie bedraagt ongeveer 11%.

In het rapport van de Commissie wordt de nakende publicatie van een reeks maatregelen rond sociale investeringen aangekondigd met als doelstelling, gelet op de toenemende druk op de particuliere en de overheidsmiddelen, de lidstaten te helpen een gepast, duurzaam en efficiŽnt sociaal beleid te voeren dat het menselijk kapitaal en de sociale cohesie versterkt.

Op Europees vlak werd overigens de nieuwe website van het EU Skills Panorama gelanceerd. Deze voor de burgers toegankelijke site vestigt de aandacht op de beroepen die veel groei kennen en de belangrijkste beroepen die een nijpend tekort hebben, teneinde de paradox van het aantal niet-ingevulde betrekkingen in Europa (bijna 2 miljoen) en het zeer onrustwekkend werkloosheidspercentage te verminderen.

Kan de minister van Werk in dit verband meer uitleg geven over de twee bovenvermelde punten, namelijk:

- Welke van de maatregelen rond sociale investeringen zou de regering al bij voorbaat hebben genomen in het kader van de nakende aankondiging door de Europese Commissie van een reeks maatregelen rond sociale investeringen?

- Welke stimulansen worden in BelgiŽ overwogen om , in het licht van het EU Skills Panorama, beter de nagestreefde doelstellingen te bereiken met het oog op de bevordering van de werkgelegenheid?