Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8785

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde

geneeswijze
zachte geneeskunde
religieuze sekte
volksgezondheid
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

19/4/2013 Verzending vraag
13/12/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3313

Vraag nr. 5-8785 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik vernam dat de organisatie de Nieuwe Germaanse Geneeskunde in ons land bijeenkomsten, lezingen en workshops organiseert.

De organisatie biedt alternatieve gezondheidsdiensten aan die zijn gebaseerd op de inzichten van de Duitse dokter Ryke Geerd Hamer. Deze dokter werd in verschillende landen op basis van deontologische en zelfs strafrechtelijke gronden vervolgd.

Heden blijkt dat in BelgiŽ een aantal personen (al dan niet zorgverleners) patiŽnten bijstaan en adviseren bij - zelfs zeer ernstige - gezondheidsproblemen.

De adviezen zouden verleidelijk eenvoudig zijn. De kern van de theorie: ziekte bestaat niet, alle vervelende symptomen waarmee normale mensen naar de dokter gaan, zijn onschuldige signalen dat het lichaam een emotioneel conflict aan het oplossen is. Het advies in een notendop is: wacht gewoon even tot het overgaat.

Kan de minister bevestigen dat de betrokken organisatie in BelgiŽ actief is en dat de FOD Volksgezondheid er onderzoek naar voert? Zo ja, wat zijn de bevindingen tot op heden en welke beleidsacties wil de minister desgevallend in het kader van de veiligheid van onze bevolking nemen?

Antwoord ontvangen op 13 december 2013 :

Ik kan u bevestigen dat de organisatie Nieuwe Germaanse Geneeskunde effectief actief is in België. Als minister van Volksgezondheid ben ik bezorgd over deze praktijken van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde en de sektarische praktijken in de gezondheidszorg in het algemeen. Meer over het algemeen maak ik mij zorgen dat er theorieën opduiken die ofwel de patiënten voorstellen om aan de klassieke en wetenschappelijk gegronde of toch wetenschappelijk gevolgde behandelingen te verzaken, of die sommige personen gezondheidsrisico's doen lopen. Wat de nieuwe Germaanse geneeskunde betreft, is vooral het risico dat men van de kankerbehandeling via geneesmiddelen en/of heelkunde afziet ten voordele van een louter psychologische aanpak een gevaarlijke zaak. Versta mij niet verkeerd: ik wil niemand het recht ontzeggen om elders zijn heil te zoeken, maar ik wil de zwaksten beschermen tegen autoritaire ontsporingen, onderwerpingen of financiële uitbuiting, die hun gezondheid schaden.

Daarom heb ik op 21 februari jongstleden in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid een studiedag georganiseerd. Die conferentie had als thema “Sektarische praktijken en de gezondheidszorg: een noodzakelijk debat”.

Het is duidelijk gebleken dat in de gezondheidszorg allerlei goeroes ziekten en lichamelijke gebreken uitbuiten om kwetsbare personen onder druk te zetten opdat ze hun zienswijze zonder onderscheid zouden aanvaarden, wat dikwijls met financiële uitbuiting gepaard gaat.

Een van de aanbevelingen naar aanleiding van de ronde tafel is om op geregelde tijdstippen samen te zitten onder andere met politie en parket. Ik heb daarom aan mijn administratie gevraagd om een sterkere samenwerking op te bouwen met Justitie en de Administratieve Coördinatie cel inzake de strijd tegen de schadelijke sektarische organisaties.

Gevallen van onwettige uitoefening van de geneeskunde worden momenteel enkel reactief opgespoord door de provinciale geneeskundige commissies, in samenwerking met de provinciale raden van de Orde der Geneesheren. Deze commissies kunnen echter zelf niet sanctioneren en sturen de dossiers door naar het territoriaal bevoegde Parket dat beslist over vervolging.

Voor de periode 2009 – 2011 kan ik u meegeven dat er drieëntwintig klachten in 2009, een klacht in 2010 en tien klachten in 2011 werden ingediend naar aanleiding van het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. De klachten die de provinciale geneeskundige commissies ontvangen, vallen onder de algemene noemer ‘onwettige uitoefening van de geneeskunde’ zoals bepaald binnen het koninklijk besluit nr. 78. Wat betreft de specifieke impact van de sektarische praktijken in België is het dus moeilijk om hier een volledig beeld over te krijgen. Een van de aanbevelingen van de ronde tafel is daarom om een thematische onderverdeling te maken naar sektarische praktijken binnen de algemene noemer onwettige uitoefening van de geneeskunde.

Als minister van Volksgezondheid is het mijn bedoeling om deze sektarische praktijken, waaronder de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, aan te pakken. Hiervoor zou ik de bevoegdheden van de geneeskundige commissies willen uitbreiden. Nu kunnen deze commissies slechts optreden in geval van fysische en psychische ongeschiktheid van beroepsbeoefenaars. In de toekomst echter zouden zij ook in geval van activiteiten, die een gevaar voor de volksgezondheid betekenen, kunnen optreden.

Verder wil ik het publiek ook beter informeren. Zo plan ik om in de nabije toekomst een up tot date overzicht online te plaatsen van alle beroepsbeoefenaars, die gemachtigd zijn de geneeskunde, maar ook andere gezondheidszorgberoepen, uit te oefenen.

Ook zijn er projecten opgestart om het publiek en de patiënten beter te informeren over de werking en de taken van de provinciale geneeskundige commissies en deze laagdrempeliger te maken.

De concrete uitwerking van het actieplan inzake sektarische praktijken in de gezondheidszorg zit momenteel in de finale fase en de officiële voorstelling van het plan wordt voorzien in het eerste semester van 2014.