Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7845

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Geweld en agressie - Nachtclubs - Discotheken - Verplichtingen inzake veiligheid

lichamelijk geweld
beveiliging en bewaking
misdaadbestrijding
criminaliteit

Chronologie

21/1/2013 Verzending vraag
18/4/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7845 d.d. 21 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal slagen en verwondingen in discotheken is in 2011 voor het eerst in vijf jaar opnieuw gestegen van 1 194 naar 1 226 feiten. Die clubs worden vaak bezocht door jonge mensen en dienen ook steeds weer als kader voor moorden, al dan niet met voorbedachte rade. De cijfers geven enkel het aantal voorvallen weer waarbij de politie tussenbeide is gekomen. Steeds vaker klaagt ook de security over agressie die tegen hen gericht is.

Momenteel hebben nachtclubs geen enkele verplichting inzake veiligheid. In een recent artikel pleit u ervoor de nachtclubs zelf te verplichten om veiligheidsagenten in te zetten. Grote discotheken willen ook meer en meer zelf het label veiligheid naar buiten dragen. Zo staat discotheek Carré er bijvoorbeeld op om het "Quality Label" te behalen en neemt ze daartoe ook strengere veiligheidsmaatregelen.

In dat kader heb ik volgende vragen:

1) Wordt in het plan om grote discotheken te verplichten veiligheidsagenten in te zetten ook aandacht besteed aan het minimum aantal agenten die op drukke avonden moeten aanwezig zijn? Zo is bijvoorbeeld één veiligheidsagent aan de deur niet voldoende om de veiligheid in een club met meerdere zalen en grote capaciteit in goede banen te leiden.

2) Is het mogelijk om een nationale zwarte lijst op te stellen van zware en vaak recidiverende geweldplegers? Zo zijn ook andere discotheken, die meestal alleen personen met een lidkaart binnenlaten, gewaarschuwd en kunnen ze die personen weigeren en zodoende de veiligheid van andere bezoekers garanderen.

3) Grote discotheken hechten meestal veel belang aan een veiligheidsimago dat hun klanten niet afschrikt. Kan er gedacht worden aan een beloning voor clubs, zoals Carré, die extra veiligheidsinspanningen doen, wat hen zou kunnen motiveren hierin blijvend te investeren?

Antwoord ontvangen op 18 april 2013 :

1)    Naar analogie met wat voorzien is krachtens de voetbalwet, overweeg ik om een ​​minimum aantal bewakers te verplichten in inrichtingen van het uitgaansleven. Voldoende beveiliging van deze omgevingen is een noodzakelijke voorwaarde om incidenten waar politie moet tussenkomen te vermijden. Het is ook een middel om te strijden tegen fraude. Het komt te vaak voor dat discotheken een ‘legale’ bewakingsagent posten aan de deur en laten ‘illegale’ bewakingsagenten laten circuleren in de zaak, zogenaamd als glazenruimer, floormanager of in andere functies. Mijn administratie bereidt, in overleg met de politiediensten, de modaliteiten voor die zullen worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. Het lijkt evident dat rekening wordt gehouden met de grootte en de ontvangstcapaciteit van de inrichting. 

2)    De cijfers die in de pers zijn verschenen hebben betrekking op alle misdrijven die gepleegd zijn in cafés, bars, dancings of andere uitgaansgelegenheden. Zonder het geweld in en aan discotheken te willen onderschatten, wil ik toch benadrukken dat de cijfers ruimer zijn dan dit fenomeen alleen. Het is evenmin duidelijk of het in geval van geweld, al dan niet over recidive gaat. Het fenomeen van het geweld in het uitgaansleven en de achterliggende oorzaken zijn in ons land niet grondig onderzocht en het spreekt voor zich dat dit verschijnsel van geweldpleging in dit soort milieu het voorwerp dient uit te maken van een werkelijke evaluatie. Ik ben derhalve van plan mijn diensten een evaluatie van dit type verschijnsel te vragen. In ieder geval stellen mijn diensten vast dat het lang niet altijd de bezoekers zijn, maar dat de aanpak van bewakingsagenten problematisch kan zijn. Een geheel van ingrepen kan de situatie verbeteren via de implementatie van een hele reeks maatregelen. In ieder geval zijn een voldoende security, communicatieve vaardigheden en betere psychologische conflicthantering vanwege bewakingsagenten onderdelen waarop ik via de wetgeving private veiligheid wens te werken. Een nationale lijst opstellen van weerkerende geweldplegers lijkt me voorbarig, moeilijk te realiseren en, gezien de grote mobiliteit van bezoekers, ook erg moeilijk afdwingbaar te maken. 

3)    Het onthaalbeleid van discotheekuitbaters kan inderdaad van wezenlijke invloed zijn om frustaties en geweld van bezoekers te voorkomen. Een transparant deurbeleid, kenbaar maken van duidelijke gedragsregels en een consistente en niet-discriminatoire toepassing ervan kunnen veel frustatie en daaruit voortvloeiend geweld voorkomen.