Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7700

van Guy Swennen (sp.a) d.d. 14 januari 2013

aan de minister van Justitie

Digitale handtekening van documenten - Wetsbepaling - Stand van zaken

elektronisch document
elektronische handtekening
strafprocedure

Chronologie

14/1/2013 Verzending vraag
20/8/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7700 d.d. 14 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de nota opgesteld door de afdeling expertise "strafprocesrecht" van het college van procureurs-generaal, gepubliceerd in de Revue de Droit Pénal et de Criminologie (november 2012, pagina 1041 en volgende) wordt de problematiek behandeld van de gedigitaliseerde handtekening van documenten.

In die nota (goedgekeurd door het college van procureurs-generaal bij de circulaire nr. 5/2012) wordt onderstreept dat hoofdstuk 3 van de wet van 10 juli 2006 de materie van strafprocesrecht behandelt, in het bijzonder de procedure langs elektronische weg.

In voormelde nota staat dat dit deel van de wet van 10 juli 2006 slechts van kracht zal worden op 1 januari 2013.

Kan de minister bevestigen dat deze wetsbepaling, na herhaald uitstel, effectief in werking is gesteld? Zo niet, wat is de reden van het zoveelste uitstel?

Antwoord ontvangen op 20 augustus 2013 :

De wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Belgisch Staatsblad, 31 december 2012) heeft de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het elektronisch dossier in strafzaken, zoals voorzien in Hoofdstuk III van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering, uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2015.  

De inwerkingtreding van deze wetsbepalingen op 1 januari 2013 was niet wenselijk omdat in de voormelde bepalingen uitdrukkelijk wordt verwezen naar overlegstructuren waarvan de oprichting voorzien was door de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem ‘Phenix’. De regering heeft in 2007 evenwel het informaticaproject ‘Phenix’ stopgezet.   

Ik wil evenwel ten stelligste onderlijnen dat de informatisering van justitie één van de beleidsprioriteiten is. Er is terzake al grote vooruitgang geboekt. Denken we maar aan het project 'PC@Work', teneinde te bewerkstelligen dat iedereen bij justitie eindelijk werkt met eenzelfde computer en met dezelfde software. We zijn ook begonnen met JustX, een kruispuntbank, een elektronisch werkterrein voor alle justitiële informatie, waar advocaten en magistraten toegang zullen toe krijgen. Ook de invoering van de elektronische online-consultatie van strafdossiers in de gevangenissen, hetgeen naast een verhoogde veiligheid ook een aanzienlijke kostenbesparing oplevert,  moet gekaderd worden in de meest recente stappen die gezet zijn in het informatiseringproces van Justitie.