Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7502

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 7 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Nooddiensten - Politie - Stomme oproepen - Stand van zaken - Gevolgen

brandbestrijding
politie
geneeskundige noodhulp
eerste hulp
ziekentransport
telefoon

Chronologie

7/12/2012 Verzending vraag
15/4/2013 Antwoord

Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7503

Vraag nr. 5-7502 d.d. 7 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dispatching van de politie en de diensten 100, 101 en 112 worden af en toe geconfronteerd met zogenaamde "stomme oproepen". Er is wel een oproep, maar er antwoordt niemand of men hoort lawaai op de achtergrond enzovoort. Omdat soms niet duidelijk is of het al dan niet om een noodsituatie gaat, begeeft zich dan een patrouille ter plaatse, waarna over het algemeen wordt vastgesteld dat een interventie niet nodig was. Een en ander weegt op de capaciteit van de politiediensten.

1) Hoeveel "stomme oproepen" ontvingen de voormelde diensten in 2010, 2011 en 2012?

2) In hoeveel van die gevallen rukten de veiligheidsdiensten (politie, brandweer of ambulance-MUG) nodeloos uit?

3) Op hoeveel manuren worden die nodeloze interventies in voormelde gevallen geraamd? Kunnen de hulpdiensten dergelijke "stomme" tussenkomsten terugvorderen?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

100/112

1. In de Hulpcentra 100/112 die gebruik maken van de technologie CityGis (Antwerpen, Brussel, West-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen) zijn ongeveer 25% van de oproepen naar de noodnummers 100 en 112 zogenaamde spookoproepen.

100/112

2009

2010

2011

378 262 (21 %)

454 117 (25 %)

589 420 (28 %)

Een spookoproep wordt gedefinieerd als een valse oproep die niet langer dan dertig seconden duurt. Op Dit kunnen oproepen zijn die per ongeluk of zonder reden gemaakt werden, oproepen van grappenmakers, enz.

101

Deze type oproepen worden bij de politie gecatalogeerd onder “oproep zonder antwoord/gesprek”. De meldkamers van de politie (Communicatie- en Informatie Centra) kregen op het noodnummer 101 volgende percentages aan “stomme oproepen”:

Zonder antwoord/gesprek oproepen 101

2010

2011

2012

2,85 %

2,55 %

2,12 %

2. Brandweer

In 2010 hebben wij 9 997 interventies geteld voor automatisch brandalarm voor alle provincies, behalve het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Brabant.

Door de provincie West-Vlaanderen als referentie te nemen, stelt men het volgende vast:

West-Vlaanderen

Detectie zonder bevestiging

582 (91%)

Detectie met bevestiging

59 (9%)

Totaal

641

De valse brandalarmen kunnen enkel gedeeltelijk beschouwd worden als nutteloze interventies. De brandweerlieden kunnen immers niet op voorhand weten of er een brand is zonder zich ter plaatse te begeven.

Ambulances-MUG

Voor de cijfers met betrekking tot de aantallen nutteloze ambulance-, MUG- of PIT-trajecten, kan ik u verwijzen naar het antwoord verschaft op de mondelinge vraag nr. 14034 door mijn collega, vice eerste minister en minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx.

Politie

Indien de positie exact geweten is, bv een oproep komende van een vaste lijn met lijn identificatiegegevens, en afhankelijk van het interventiebeleid bepaald door de politiezone zal een ploeg naar deze gebeurtenis worden gestuurd. Voor GSM-oproepen beschikt de politie meestal enkel over een cirkel, vanwaar de oproep mogelijks komt. Afhankelijk van het interventiebeleid van de politiezone en de beschikbaarheid van ploegen, kunnen politiepatrouilles worden georiënteerd naar deze gebeurtenis.

Brandweer

Mijn diensten beschikken niet over cijfers met betrekking tot de werkuren gepresteerd ingevolge de interventies inzake automatisch brandalarm.

Politie

De politie beschikt niet over statistische cijfergegevens betreffende het aantal manuren die aan hieraan zijn verbonden, noch vordert ze de tussenkomsten terug.

Ambulances-MUG

Voor de cijfers met betrekking tot de nutteloze ambulance-, MUG- of PIT-trajecten, kan ik u verwijzen naar het antwoord verschaft op de mondelinge vraag nr. 14034 door mijn collega, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx.

Er bestaat een mogelijkheid om in bepaalde gevallen nodeloze tussenkomsten van brandweer te factureren aan de oproeper.

Brandweer

Voor brandweerinterventies en interventies van de Civiele Bescherming, wordt de facturering van de kosten geregeld door het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.

Er is een verschil tussen een loos alarm en een kwaadwillige oproep. Hoewel een interventie niet nodig was, moeten interventies naar aanleiding van een loos alarm gratis uitgevoerd worden omdat het over een alarmering te goeder trouw gaat.

Wanneer er sprake is over een kwaadwillige oproep kan er via gerechtelijke weg opgetreden worden. Er zijn strafbepalingen voorzien in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor personen die via telefonische oproepen overlast veroorzaken of schade berokkenen.

Ambulances-MUG

Voor deze vraag, kan ik u verwijzen naar het antwoord verschaft op de mondelinge vraag nr. 14034 door mijn collega, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx.