Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7316

van Jurgen Ceder (Onafhankelijke) d.d. 22 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Euro - Leefbaarheid - Toekomst - Terugkeer naar nationale munten - Plan

monetaire crisis
euro
eurozone
Economische en Monetaire Unie
EU-bankenunie

Chronologie

22/11/2012 Verzending vraag
29/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7316 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In De Standaard van 8 november 2012 staat wat een groot verdediger van de Europese gedachte en met name van de euro in het Europees Parlement heeft gezegd: "Liberaal fractieleider Guy Verhofstadt reageerde dat, alle inspanningen ten spijt, de eurozone niet kan blijven bestaan als ze niet gestut wordt door een 'echte staatsstructuur'. 'Of we zetten de stap naar een federaal Europa, of de euro heeft geen toekomst meer", zei hij." Zijn stokpaardje dat de EU een echte staat moet worden, verbindt hij aan de dreiging dat de euro alleen zo kan worden gered. Of hij gelijk heeft of niet, wil ik in het midden laten. Ik noteer alleen dat zelfs verdedigers van de euro aan de leefbaarheid van de munt twijfelen.

Sommigen durven hopen dat het ergste van de crisis voorbij is en dat niet meer ernstig wordt getwijfeld aan de toekomst van de euro. In De Standaard staat het echter zwart op wit: zelfs Guy Verhofstadt houdt er rekening mee dat de euro verdwijnt.

We hoeven verder niet op te sommen welke politieke of economische personaliteiten en instellingen aan de euro zijn gaan twijfelen en ernstig rekening houden met een terugkeer naar de nationale munten of naar, voor wat Noord-Europa betreft, een zogenaamde "neuro". De situatie is voldoende zorgwekkend om de volgende vraag te wettigen:

1) Werkt de regering aan een plan om een eventuele verdwijning van de euro op te vangen?

2) Wat zijn de voornaamste hoofdlijnen van dit plan?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2013 :

1. De landen van de eurozone, met inbegrip van de landen in moeilijkheden, zijn vastberaden om de euro te behouden. Een plan om de Euro te laten verdwijnen is dan ook op geen enkele wijze aan de orde. Er is trouwens ook nooit sprake van geweest. 

De problemen waarmee bepaalde eurolanden te kampen hebben, worden besproken en hun evolutie wordt van nabij opgevolgd. De voorwaarden verbonden aan het de toekenning van financiële bijstand, worden onderhandeld door de Instellingen en op politiek vlak goedgekeurd door de Eurogroep. 

Om de versterking van de eurozone te verzekeren, zijn al verschillende initiatieven genomen. Zo werd het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) opgericht en zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van een “Banking Union(eengemaakt toezicht, rechtstreekse herkapitalisering van banken). Andere beslissingen kunnen in de loop van dit jaar verwacht worden (bankresolutie en depositogarantiestelsels). 

De onmiddellijke prioriteit bestaat erin het huidige kader voor een versterkt economisch beheer verder te verbeteren, met inbegrip van de toepassing van het “Six-pack, de goedkeuring van het Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en beheer, alsook van de “Two-pack(financiële stabiliteit en interne governance). 

Bovendien zou de voorzitter van de Europese Raad in de volgende domeinen mogelijke bijkomende maatregelen moeten voorstellen tegen juni 2013, samen met een tijdspad voor de invoering: coördinatie van de nationale hervormingen, sociale dimensie van de EMU, solidariteitsmechanisme. 

Verdere stappen in de versterking van de eurozone zijn dus nog te verwachten in de toekomst. Ik zal mij blijven inspannen voor de wenselijke verdere versterking van de eurozone. Alleen zouden we het Europees systeem van solidariteit kunnen uitbouwen en de economische en monetaire Unie verdiepen. 

2.  Zonder voorwerp.