Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6109

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 24 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De co÷rdinatoren van de "OPZ+"

burgerbescherming
brandbestrijding

Chronologie

24/4/2012 Verzending vraag
7/8/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2037

Vraag nr. 5-6109 d.d. 24 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de hervorming van de civiele veiligheid verscheen op 2 februari 2009 het koninklijk besluit dat het grondgebied indeelt in nieuwe hulpverleningszones. Omdat deze hulpverleningszones nog niet onmiddellijk in voege konden treden, besliste men de oprichting stap voor stap te doen.

In de eerste fase werkte men via de zogenaamde Task forces. Daarna kwamen de operationele prezones (OPZ). Deze OPZ, waarvan het territorium samenvalt met de toekomstige hulpverleningszones, moesten de operationele co÷rdinatie versterken via het afsluiten van overeenkomsten tussen de gemeenten van de zone en de federale staat.

De volgende stap in de hervorming is de invoering van de OPZ+ waarbij aan de OPZ rechtspersoonlijkheid zal worden gegeven. Dit zal op zeer korte termijn gebeuren.

De invoering van de OPZ+ zal ook gevolgen hebben voor de operationele co÷rdinatoren. Deze co÷rdinatoren co÷rdineren allerlei opdrachten zoals permanente opleidingen, training, preventie voor het equivalent van het personeel dat met de federale dotatie is aangeworven. In de OPZ+ zullen deze co÷rdinatoren naar alle waarschijnlijkheid gedetacheerde brandweerofficieren moeten zijn. Vandaag de dag bestaan er echter veel voorbeelden van OPZ waar succesvol wordt samengewerkt met niet-officieren, niet-brandweerpersoneel of ere-brandweercommandanten als co÷rdinator. Indien die personen niet meer verder kunnen aanblijven wordt de continu´teit verbroken en kan dat een gevolg hebben voor de goede werking van de OPZ+.

Daarnaast kan er zich in meer landelijke zones nog een extra probleem stellen. In dergelijke zones zijn er vaak maar weinig commandanten beroepsofficier. De OPZ+ zal dus ofwel ÚÚn van deze commandanten moeten benoemen, ofwel een nieuwe moeten aanwerven. Veel landelijke zones zien evenwel de eerste optie niet zitten, terwijl voor de tweede optie het gevaar bestaat dat er zich geen geschikte kandidaat zal aandienen. Immers, zullen er veel personen hun vaste job verlaten voor een tijdelijke aanstelling, wellicht aan een beginwedde?

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen aan de minister gesteld:

1) Klopt het dat de operationele co÷rdinator in de OPZ+ een gedetacheerde brandweerofficier zal moeten zijn? Wat is de redenering hierachter?

2) Is de minister op de hoogte van het feit dat er vandaag de dag veel OPZ succesvol samenwerken met niet-officieren, niet-brandweerpersoneel en ere-brandweercommandanten?

3) Vreest de minister niet dat er problemen kunnen ontstaan in de meer landelijke OPZ+ indien de co÷rdinatoren enkel gedetacheerde brandweercommandanten kunnen zijn? Immers, het is voor hen niet altijd praktisch ÚÚn van de weinige beroepscommandanten op te offeren, en een nieuwe kandidaat voor een tijdelijke betrekking tegen beginwedde is niet altijd even makkelijk te vinden.

4) Is de minister van plan alsnog in de mogelijkheid te voorzien om in de OPZ+ te blijven werken met niet-officieren, niet-brandweerpersoneel of ere-brandweercommandanten als co÷rdinator?

Antwoord ontvangen op 7 augustus 2012 :

Het geachte lid kan hieronder het antwoord vinden op zijn vraag:

  1. De ministerraad heeft op 1 maart 2012 een wetsontwerp goedgekeurd dat de rechtspersoonlijkheid aan de prezones toekent. Dit wetsontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State en zal worden overgemaakt aan het parlement. Volgens de ontwerptekst zal een coördinator moeten worden aangeduid onder de officieren van de brandweerdiensten van de prezone. In de eerste plaats moet een kandidaat gezocht worden onder de officieren met een diploma van niveau A. Bij gebrek aan dergelijke kandidaten kan de coördinator aangeduid worden onder het overige personeel van de brandweerdiensten van de prezone.

    We zijn met deze tekst een stap verder in de hervorming van de brandweerdiensten en in de versterking van de operationele coördinatie tussen de brandweerdiensten binnen een zone. De coördinatoren moeten een zonaal operationeel organisatieplan opstellen dat gebaseerd is op een risicoanalyse en dat ten minste de middelen inzake personeel en materieel noodzakelijk voor de goede operationele werking van de zone bepaalt. Daarom de nood aan een coördinator die lid is van een brandweerdienst.

  2. Ten opzichte van de huidige situatie is er geen grote verandering. De overgrote meerderheid van de coördinatoren in het kader van de overeenkomsten OPZ voor het jaar 2011 waren al brandweerofficier of lid van de brandweer. Slechts in drie (3) van de eenendertig (31) gevallen is de coördinator geen lid van de brandweer.

  3. en 4. De goedgekeurde ontwerptekst voorziet in de mogelijkheid dat de coördinator zich laat bijstaan door andere personen. Dit kunnen vrijwillige leden of beroepsleden van de brandweer zijn, maar ook burgerpersoneel.