Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6095

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 20 april 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Pensioen - Statutaire ambtenaren - Regularisatie studiejaren - Diplomabonificatie - Kostprijs

ambtenaar
overheidsapparaat
diploma
pensioenvoorwaarden

Chronologie

20/4/2012 Verzending vraag
23/5/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6094

Vraag nr. 5-6095 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Statutaire ambtenaren kunnen onder bepaalde voorwaarden hun studiejaren regulariseren voor hun pensioen: de zogenaamde diplomabonificatie (of tijdsbonificatie).

Doorgaans is deze diplomabonificatie gelijk aan het reglementair aantal studiejaren dat nodig is of was om het diploma te behalen dat geldt als vereist bekwaamheidsbewijs voor het uitgeoefende ambt.

Het aantal jaren wordt evenwel beperkt tot vier, tenzij het een gespecialiseerd diploma betreft (gespecialiseerd geneesheer bijvoorbeeld) dat als enig vereist bekwaamheidsbewijs geldt voor het uitgeoefende ambt. Voorts wordt het slechts toegekend indien het ambt gedurende een aantal jaren dat ten minste gelijk is aan de te bonificeren duur werd uitgeoefend en mits er een vaste benoeming is.

De diplomabonificatie wordt in rekening gebracht bij de berekening van het aantal dienstjaren dat nodig is voor de opening van het recht inzake terbeschikkingstelling (55+/58+) alsook voor het bepalen van het pensioen zelf.

Werknemers kunnen eveneens hun studiejaren regulariseren doch dit moet geschieden binnen een bepaalde termijn. Per geregulariseerd jaar moet een vast bedrag worden betaald (momenteel per geregulariseerd jaar 1307,52 euro. Bij zelfstandigen is deze mogelijkheid onderworpen aan bepaalde voorwaarden en is de kostprijs op voorhand niet te bepalen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1. Kan de minister gedetailleerd aangeven hoeveel ambtenaren respectievelijk voor de jaren 2009, 2010 en 2011 gebruik maakten van de mogelijkheid om hun studiejaren te regulariseren via de kosteloze diplomabonificatie en eveneens aangeven hoeveel studiejaren er gemiddeld worden geregulariseerd?

2. Kan hij gedetailleerd aangeven hoeveel momenteel werkzame ambtenaren in het totaal beroep hebben gedaan / vallen onder deze kosteloze diplomabonificatie? Kan de minister dit cijfer gedetailleerd toelichten wat betreft de impact op de begroting en de Pensioenkas?

3. Kan hij aangeven waarom deze mogelijkheid voor werknemers betalend is en waarom deze voor bepaalde (statutaire) ambtenaren automatisch en kosteloos geschiedt?

4. Meent hij dat het aantal ambtenaren dat valt onder de diplomabonificatie toeneemt of afneemt en kan hij dit concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de door haar gestelde vragen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Pensioenen.