Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6094

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 20 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Pensioen - Statutaire ambtenaren - Regularisatie studiejaren - Diplomabonificatie - Kostprijs

ambtenaar
overheidsapparaat
diploma
pensioenvoorwaarden

Chronologie

20/4/2012Verzending vraag
24/5/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6095

Vraag nr. 5-6094 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Statutaire ambtenaren kunnen onder bepaalde voorwaarden hun studiejaren regulariseren voor hun pensioen: de zogenaamde diplomabonificatie (of tijdsbonificatie).

Doorgaans is deze diplomabonificatie gelijk aan het reglementair aantal studiejaren dat nodig is of was om het diploma te behalen dat geldt als vereist bekwaamheidsbewijs voor het uitgeoefende ambt.

Het aantal jaren wordt evenwel beperkt tot vier, tenzij het een gespecialiseerd diploma betreft (gespecialiseerd geneesheer bijvoorbeeld) dat als enig vereist bekwaamheidsbewijs geldt voor het uitgeoefende ambt. Voorts wordt het slechts toegekend indien het ambt gedurende een aantal jaren dat ten minste gelijk is aan de te bonificeren duur werd uitgeoefend en mits er een vaste benoeming is.

De diplomabonificatie wordt in rekening gebracht bij de berekening van het aantal dienstjaren dat nodig is voor de opening van het recht inzake terbeschikkingstelling (55+/58+) alsook voor het bepalen van het pensioen zelf.

Werknemers kunnen eveneens hun studiejaren regulariseren doch dit moet geschieden binnen een bepaalde termijn. Per geregulariseerd jaar moet een vast bedrag worden betaald (momenteel per geregulariseerd jaar 1307,52 euro. Bij zelfstandigen is deze mogelijkheid onderworpen aan bepaalde voorwaarden en is de kostprijs op voorhand niet te bepalen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1. Kan de minister gedetailleerd aangeven hoeveel ambtenaren respectievelijk voor de jaren 2009, 2010 en 2011 gebruik maakten van de mogelijkheid om hun studiejaren te regulariseren via de kosteloze diplomabonificatie en eveneens aangeven hoeveel studiejaren er gemiddeld worden geregulariseerd?

2. Kan hij gedetailleerd aangeven hoeveel momenteel werkzame ambtenaren in het totaal beroep hebben gedaan / vallen onder deze kosteloze diplomabonificatie? Kan de minister dit cijfer gedetailleerd toelichten wat betreft de impact op de begroting en de Pensioenkas?

3. Kan hij aangeven waarom deze mogelijkheid voor werknemers betalend is en waarom deze voor bepaalde (statutaire) ambtenaren automatisch en kosteloos geschiedt?

4. Meent hij dat het aantal ambtenaren dat valt onder de diplomabonificatie toeneemt of afneemt en kan hij dit concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2012 :

Op het ogenblik van de toekenning en de berekening van zijn of haar rustpensioen wordt de diplomabonificatie aan een vastbenoemd ambtenaar van de overheidssector toegekend onder de vorm van een tijdsbonificatie die overeenstemt met de normale studieduur.

Deze diplomabonificatie wordt enkel toegekend indien het bezit van een diploma voor postsecundaire studies een vereiste was bij de aanwerving of bij een latere bevordering. Binnen de overheid zijn de functies van het bachelor- en masterniveau doorgaans toegankelijk via twee wegen: via rechtstreekse werving op basis van een diploma van het hoger onderwijs of via bevordering vanuit een lager niveau waarvoor dergelijk diploma niet vereist is. De overheid heeft beide personeelscategorieën − althans op het vlak van het pensioen – gelijk willen behandelen door het instellen van de diplomabonificatie. Deze maatregel is ingevoerd om hoger opgeleiden de kans te geven om na hun studies toch nog een maximumpensioen van 45/60 op te bouwen ondanks hun latere indiensttreding na het beëindigen van hun studies en ondanks het bestaan van de leeftijdsgrens van 65 jaar. Deze statutaire voorschriften liggen aan de basis van het verschil met de werknemersregeling waar noch de diplomavereiste noch de leeftijdsgrens bestaat.

Voor het verkrijgen van een diplomabonificatie is er noch een aanvraag, noch een bijdragebetaling van de pensioengerechtigde nodig. Er zijn dan ook geen bruikbare statistieken voorhanden. Algemeen mag aangenomen worden dat al diegenen die een vastbenoemde functie uitoefenen op het bachelor- of masterniveau over het betrokken diploma beschikken en later aanspraak zullen kunnen maken op de tijdsbonificatie. Met de toename van het aantal aanwervingen van personeelsleden met een hogere scholingsgraad in functies van het bachelor- en masterniveau zal logischerwijze ook het aantal toekenningen van een diplomabonificatie evenredig toenemen bij de oppensioenstelling.

Ik merk tenslotte op dat het onderscheid tussen werknemers en ambtenaren historisch gegroeid is. Omwille van de hoge kostprijs is het niet mogelijk om dit te harmoniseren. Verder verwijs ik daarbij ook naar het antwoord op de mondelinge vraag nr 10.220 over eenzelfde onderwerp gesteld aan mijn voorhanger op 14 maart 2006 door kamerlid de Donnea.