Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-507

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 10 december 2010

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Opbouw van pensioenrechten - Dagen gelijkgesteld aan professionele activiteit - Aantallen en verdeling

pensioenregeling
pensioenvoorwaarden
leeftijdsverdeling
verdeling naar geslacht

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
1/7/2011Antwoord

Vraag nr. 5-507 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In ons socialezekerheidsstelsel wordt in de opbouw van het wettelijke pensioen rekening gehouden met gelijkgestelde dagen voor een aantal vormen van inactiviteit, bijvoorbeeld voor periodes van ziekte, invaliditeit, werkloosheid, studies, tijdkrediet, technische werkloosheid, deeltijdse werkloosheid, zorgverlof, brugpensioen, ...

Graag kreeg ik volgende gegevens:

1) de verdeling van het aantal arbeidsdagen en dagen van inactiviteit die voor de pensioenvorming als gelijkgestelde periode worden meegerekend in de stelsels van werknemers en ambtenaren, opgedeeld naar geslacht, voor de jaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008;

2) de verdeling per leeftijdsgroep van de arbeidsdagen en dagen van inactiviteit die als gelijkgestelde dagen worden meegerekend, opgedeeld per geslacht, voor de jaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008, zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de ambtenaren;

3) het aandeel van de verschillende vormen van inactiviteit (ziekte en invaliditeit, werkloosheid, loopbaanonderbreking / tijdkrediet, andere zorgverloven, brugpensioen, ...) opgedeeld per geslacht, voor de jaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008, zowel voor het stelsel van de werknemers als voor dat van de ambtenaren.

Antwoord ontvangen op 1 juli 2011 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, heb ik de eer volgende inlichtingen mee te delen.

A. Loopbaangegevens van de werknemers.

Hierbij de statistieken in verband met de gelijkgestelde dagen van 2003 tot 2007..Het jaar 2008 is nog niet beschikbaar.

Ik vestig echter de aandacht van het geachte lid op het feit dat de voorgestelde gegevens afkomstig zijn van de individuele pensioenrekening zoals ze wordt bijgehouden door de VZW Sigedis / Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en dat er geen direct verband is met de berekening van het pensioen. Dit betekent met name dat het aantal geregistreerde dagen inactiviteit hoger ligt dan het aantal dat men uiteindelijk terugvindt in de pensioenberekening.

Gelieve ook op te merken dat de gegevens werden berekend op basis van een stelsel van zes dagen per week, zoals voorzien in de berekening van de pensioenen van de werknemers.

De gegevens in verband met de ambtenaren zijn bovendien (nog) niet opgenomen in de individuele rekening, dit zou het geval moeten zijn tegen het jaar 2011.

De informatie over het tijdskrediet zonder uitkering maakt pas sinds 2007 deel uit van de individuele rekening.

De algemene gegevens vergelijken het aantal personen, het aantal gepresteerde dagen en het totaal aantal gelijkgestelde dagen (ongeacht de soort), per jaar, per geslacht en per leeftijdscategorie.

De tabellen met de verdeling volgens het soort gelijkstelling bevatten de evolutie van het aantal gelijkgestelde dagen voor alle leeftijden, per geslacht en per leeftijdscategorie

De kolom % geeft (per geslacht) de verhouding weer tussen het aantal gelijkgestelde dagen en het totale aantal gelijkgestelde dagen, voor een welbepaald jaar en leeftijdscategorie.

Bijvoorbeeld: bij de mannen, voor het jaar 2003, en voor de leeftijdscategorie 40-44, hebben we 4 655 473 dagen geteld in de ziekte-invaliditeit. Het totale aantal gelijkgestelde dagen dat werd geteld in de individuele rekening voor de mannen van 40 tot 44 jaar bedraagt 15 041 666, zijnde een verhouding van (4 655 473 / 15 041 666) = 30.9505%

Het aantal dagen dat gelijkgesteld zou kunnen worden, wordt geteld en verdeeld in functie van de aard van de inactiviteit op basis van de loopbaancodes.

De volgende categorieën werden weerhouden voor de verschillende soorten gelijkstelling:

Ziekte-Invaliditeit

Werkloosheid: deze categorie bevat de volgende subcatgorieën:

 Werkloosheid – Deeltijdse arbeid met behoud van de rechten en inkomensgarantietoelage

 Werkloosheidsvergoeding – Na een voltijds werk

 Werkloosheidsvergoeding – Na een deeltijds werk

 Voltijdse tijdelijke werkloosheid

 Deeltijdse tijdelijke werkloosheid

Loopbaanonderbreking & Tijdskrediet: deze categorie bevat de volgende subcategorieën:

 Voltijds tijdskrediet

 Deeltijds tijdskrediet

 Tijdskrediet zonder uitkering (de gelijkgestelde dagen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen)

 Loopbaanonderbreking, voltijds en deeltijds (thematische regelingen: palliatieve zorgen, ouderschapsverlof, verzorgen van zwaar zieke personen)

 Volledige loopbaanonderbreking (algemene regeling)

 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemene regeling)

Brugpensioen: deze categorie bevat de volgende subcategorieën:

 Voltijds brugpensioen

 Deeltijds brugpensioen

Andere gelijkgestelde dagen: deze categorie bevat de volgende subcategorieën:

 Effectieve arbeid (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ)

 Regularisatie

 Onthaalmoeders

De gegevens in verband met het brugpensioen, het tijdskrediet, de werkloosheid, de loopbaanonderbreking, de onthaalmoeders zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De regularisatiegegevens zijn afkomstig van de RVP en de gegevens inzake ziekte-invaliditeit zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Er zijn ook gelijkgestelde dagen waarvan de werkgever aangifte heeft gedaan en die afkomstig zijn van de RSZ.:

 Gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken

 De dagen staking of lock-out

 Syndicale opdracht

 Verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon – voor de onthaalmoeders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke feestdagen als er geen kinderopvang is

 Militieverplichtingen

Gelieve op te merken dat er ook gelijkgestelde dagen zijn waarvan de werkgever aangifte heeft gedaan, maar die niet geregistreerd staan als effectieve werkdag in de loopbaan. Het betreft met name:

 Alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen, met uitzondering van de wettelijke en

bijkomende vakantie van arbeiders

 Wettelijke vakantie voor arbeiders

 Bijkomende vakantie voor arbeiders

 Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf (onvolledig loon)

 Betaald educatief verlof

 Onbezoldigde dagen inhaalrust in het kader van een vermindering van de arbeidstijd met verhoogd uurloon

Données générales :

Algemene gegevens


2003

2003


Hommes / Mannen

Femmes / Vrouwen


Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Groupe d’âge / Leeftijdsgroep

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

15-19

65.806

2.698.501

732.437

58.403

1.799.844

627.444

20-24

233.555

36.763.836

11.317.640

218.946

29.797.424

13.116.054

25-29

273.176

60.489.754

13.114.624

264.372

50.177.443

20.724.342

30-34

284.646

66.752.592

13.337.064

270.652

48.915.280

23.608.438

35-39

287.345

68.575.694

14.142.252

266.913

47.409.546

22.118.966

40-44

268.391

63.124.028

14.776.673

248.975

43.526.029

20.138.251

45-49

234.602

52.963.636

15.632.773

209.289

34.714.497

19.366.590

50-54

211.159

42.366.220

20.199.281

164.379

22.362.337

21.053.743

55-59

191.789

24.980.574

32.415.886

123.017

10.733.192

22.650.736

60-64

121.918

5.324.169

29.936.367

44.097

2.104.234

8.909.550

65-69

28.850

715.705

3.405.356

3.712

266.646

2.777

15-69

2.201.237

424.754.710

169.010.353

1.872.755

291.806.471

172.316.892

2004

2004


Hommes / Mannen

Femmes / Vrouwen


Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Groupe d’âge / Leeftijdsgroep

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

15-19

57.465

2.918.105

836.669

48.593

1.660.441

649.842

20-24

233.520

37.611.552

11.969.287

220.121

29.795.820

13.426.300

25-29

275.707

61.082.528

13.858.051

264.598

50.243.217

21.017.646

30-34

280.171

65.662.300

13.635.307

263.480

47.794.179

23.299.586

35-39

283.127

67.647.241

14.332.649

261.530

46.664.356

22.388.423

40-44

275.496

65.162.782

15.394.961

252.874

44.579.137

20.933.755

45-49

239.713

54.495.962

15.999.130

216.252

36.253.851

20.078.520

50-54

211.657

42.551.568

20.333.261

170.047

23.405.066

21.895.078

55-59

192.198

24.435.053

33.375.622

127.205

11.071.988

23.824.981

60-64

123.605

5.785.868

30.020.862

56.279

2.428.556

11.225.074

65-69

28.723

746.824

3.280.557

4.002

287.277

3.201

15-69

2.201.382

428.099.781

173.036.355

1.884.981

294.183.888

178.742.405

2005

2005


Hommes / Mannen

Femmes / Vrouwen


Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Groupe d’âge / Leeftijdsgroep

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

15-19

50.876

2.696.845

810.543

40.616

1.511.562

631.099

20-24

223.783

36.626.266

11.022.258

210.276

28.744.532

12.207.795

25-29

280.371

61.625.596

13.214.341

267.035

50.629.800

19.931.563

30-34

273.764

63.340.210

12.742.347

256.116

46.585.666

21.364.994

35-39

280.311

66.132.656

13.569.435

259.775

46.550.763

21.101.604

40-44

279.877

65.797.292

14.951.399

256.502

45.369.924

20.202.338

45-49

243.486

55.203.508

15.602.034

221.378

37.588.192

19.395.527

50-54

212.378

42.694.835

19.507.165

175.873

24.611.396

21.609.897

55-59

201.910

26.278.455

33.535.412

136.806

12.368.976

24.583.942

60-64

126.992

6.173.099

30.325.741

61.229

2.634.431

12.086.965

65-69

26.895

767.244

2.962.573

3.867

297.886

3.743

15-69

2.200.643

427.336.004

168.243.247

1.889.473

296.893.128

173.119.467
2006

2006


Hommes / Mannen

Femmes / Vrouwen


Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Groupe d’âge / Leeftijdsgroep

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

15-19

45.376

2.731.245

674.730

34.407

1.464.720

553.687

20-24

222.339

36.572.633

10.399.417

207.150

28.648.724

11.749.926

25-29

280.576

62.176.277

12.739.844

272.659

52.030.441

20.006.297

30-34

264.106

61.246.393

11.999.566

252.872

46.504.634

20.917.699

35-39

275.708

65.176.014

13.177.962

261.437

47.519.130

21.155.369

40-44

284.584

67.132.024

15.081.839

263.933

47.311.216

20.841.122

45-49

250.832

57.013.789

15.828.686

233.714

40.219.475

20.065.621

50-54

219.767

44.586.125

19.849.637

189.088

27.044.000

22.877.515

55-59

202.914

27.295.509

32.908.290

145.425

13.835.442

25.533.723

60-64

139.560

7.083.078

32.829.485

71.679

3.241.298

15.401.249

65-69

25.456

824.329

2.646.460

4.303

317.986

4.999

15-69

2.211.218

431.837.415

168.135.918

1.936.667

308.137.066

179.107.2082007

2007


Hommes / Mannen

Femmes / Vrouwen


Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling

Groupe d’âge / Leeftijdsgroep

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

Nombre d'ayant droits / Aantal rechthebbenden

Nombre de journées prestées / Aantal gepresteerde dagen

Nombre de journées assimilées / Aantal gelijkgestelde dagen

15-19

42.616

2.765.111

531.257

31.313

1.502.969

460.083

20-24

219.950

37.413.183

9.320.636

203.846

29.244.761

10.764.300

25-29

284.969

63.833.211

11.952.928

275.985

53.380.591

19.107.661

30-34

263.221

61.421.348

11.162.191

251.860

47.126.684

19.803.648

35-39

274.251

65.141.841

12.370.355

261.114

48.447.657

20.063.446

40-44

285.123

90.991.134

19.328.699

265.503

65.383.367

25.838.640

45-49

256.842

80.303.890

20.346.620

240.328

57.806.195

25.505.669

50-54

224.234

46.485.181

19.349.155

197.292

29.344.266

22.844.958

55-59

203.950

28.727.344

31.786.110

152.028

15.304.429

25.958.041

60-64

149.330

7.898.043

34.932.559

88.307

3.854.579

18.242.878

65-69

26.939

916.449

2.814.248

4.620

350.425

6.665

15-69

2.231.425

485.896.736

173.894.758

1.972.196

351.745.924

188.595.989

Répartition selon le type d’assimilation : Verdeling naar soort gelijkstelling

2003 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Hommes / Mannen

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

34.728

4.74

690.347

94.25

0

0.00

0

0.00

7.362

1.01

732.437

100

20-24

857.922

7.58

10.312.316

91.12

29.840

0.26

0

0.00

117.562

1.04

11.317.640

100

25-29

1.634.171

12.46

11.132.377

84.89

166.001

1.27

0

0.00

182.075

1.39

13.114.624

100

30-34

2.526.825

18.94

10.290.657

77.16

282.343

2.18

0

0.00

237.239

1.78

13.337.064

100

35-39

3.526.685

24.94

10.037.213

70.97

305.512

2.16

0

0.00

272.842

1.93

14.142.252

100

40-44

4.655.473

31.51

9.621.472

65.11

230.273

1.56

0

0.00

269.455

1.82

14.776.673

100

45-49

5.881.160

37.62

9.274.972

59.33

230.342

1.47

0

0.00

246.299

1.58

15.632.773

100

50-54

7.368.063

36.48

10.500.192

51.98

858.175

4.25

1.266.676

6.27

206.176

1.02

20.199.281

100

55-59

8.385.964

25.87

13.452.950

41.50

1.180.179

3.64

9.288.191

28.65

108.603

0.34

32.415.886

100

60-64

6.120.108

20.45

8.053.563

26.90

127.929

0.43

15.610.111

52.14

24.656

0.08

29.936.367

100

65-69

652.306

19.15

707.536

20.78

3.729

0.11

2.038.251

59.85

3.535

0.10

3.405.356

100

15-69

41.643.405

24.64

94.073.593

55.66

3.414.325

2.02

28.203.228

16.69

1.675.804

0.99

169.010.353

100


2003 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Femmes / Vrouwen

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

46.583

7.42

574.134

91.50

749

0.12

0

0.00

5.979

0.95

627.444

100

20-24

1.722.609

13.13

11.077.755

84.46

177.647

1.35

0

0.00

138.044

1.05

13.116.054

100

25-29

4.809.319

23.21

14.176.243

68.40

1.329.956

6.42

0

0.00

408.824

1.97

20.724.342

100

30-34

5.537.160

23.45

14.848.789

62.90

2.785.500

11.80

0

0.00

436.989

1.85

23.608.438

100

35-39

5.109.665

23.10

14.435.173

65.26

2.199.395

9.94

0

0.00

374.734

1.69

22.118.966

100

40-44

5.661.313

28.11

13.002.466

64.57

1.122.173

5.57

0

0.00

352.300

1.75

20.138.251

100

45-49

6.554.431

33.84

11.782.047

60.84

731.097

3.77

0

0.00

299.015

1.54

19.366.590

100

50-54

6.478.683

30.77

12.625.210

59.97

1.475.841

7.01

273.969

1.30

200.041

0.95

21.053.743

100

55-59

5.780.134

25.52

13.666.687

60.34

1.200.508

5.30

1.888.832

8.34

114.575

0.51

22.650.736

100

60-64

2.188.714

24.57

4.372.329

49.07

168.053

1.89

2.151.931

24.15

28.524

0.32

8.909.550

100

65-69

545

19.63

0

0.00

1.233

44.39

0

0.00

999

35.98

2.777

100

15-69

43.889.156

25.47

110.560.831

64.16

11.192.151

6.50

4.314.732

2.50

2.360.023

1.37

172.316.892

100


2004 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Hommes / Mannen

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

31.594

3.77

798.875

95.48

0

0.00

0

0.00

6.201

0.74

836.669

100

20-24

774.182

6.47

11.062.619

92.42

25.404

0.21

0

0.00%

107.082

0.89

11.969.287

100

25-29

1.593.022

11.50

11.927.385

86.07

168.452

1.22

0

0.00

169.192

1.22

13.858.051

100

30-34

2.419.872

17.75

10.703.560

78.50

292.509

2.15

0

0.00

219.366

1.61

13.635.307

100

35-39

3.365.303

23.48

10.423.508

72.73

299.220

2.09

0

0.00

244.618

1.71

14.332.649

100

40-44

4.693.058

30.48

10.197.644

66.24

252.518

1.64

0

0.00

251.742

1.64

15.394.961

100

45-49

5.841.899

36.51

9.693.012

60.58

241.142

1.51

0

0.00

223.077

1.39

15.999.130

100

50-54

7.256.913

35.69

10.489.977

51.59

923.851

4.54

1.477.915

7.27

184.606

0.91

20.333.261

100

55-59

8.526.040

25.55

13.804.253

41.36

1.391.585

4.17

9.552.395

28.62

101.349

0.30

33.375.622

100

60-64

6.149.426

20.48

8.437.343

28.10

189.110

0.63

15.222.837

50.71

22.145

0.07

30.020.862

100

65-69

636.734

19.41

688.620

20.99

5.908

0.18

1.946.869

59.35

2.426

0.07

3.280.557

100

15-69

41.288.043

23.86

98.226.794

56.77

3.789.699

2.19

28.200.016

16.30

1.531.803

0.89

173.036.355

100

2004 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Femmes / Vrouwen

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

39.564

6.09

605.338

93.15

133

0.02

0

0.00

4.807

0.74

649.842

100

20-24

1.679.884

12.51

11.450.366

85.28

159.527

1.19

0

0.00

136.524

1.02

13.426.300

100

25-29

4.678.939

22.26

14.664.202

69.77

1.256.131

5.98

0

0.00

418.375

1.99

21.017.646

100

30-34

5.377.974

23.08

14.842.870

63.70

2.658.051

11.41

0

0.00

420.691

1.81

23.299.586

100

35-39

5.120.406

22.87

14.744.235

65.86

2.180.027

9.74

0

0.00

343.755

1.54

22.388.423

100

40-44

5.769.898

27.56

13.680.335

65.35

1.169.719

5.59

0

0.00

313.803

1.50

20.933.755

100

45-49

6.736.115

33.55

12.306.139

61.29

768.285

3.83

0

0.00

267.981

1.33

20.078.520

100

50-54

6.885.200

31.45

12.919.229

59.01

1.549.106

7.08

343.172

1.57

198.371

0.91

21.895.078

100

55-59

6.073.622

25.49

14.315.333

60.09

1.334.951

5.60

1.988.353

8.35

112.723

0.47

23.824.981

100

60-64

2.705.592

24.10

5.627.425

50.13

211.261

1.88

2.651.330

23.62

29.467

0.26

11.225.074

100

65-69

447

13.97

314

9.81

1.451

45.33

0

0.00

989

30.90

3.201

100

15-69

45.067.641

25.21

115.155.785

64.43

11.288.641

6.32

4.982.854

2.79

2.247.485

1.2574

178.742.405

100

2005 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Hommes / Mannen

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

32.218

3.97

771.756

95.21

199

0.02

0

0.00

6.370

0.79

810.543

100

20-24

738.429

6.70

10.133.735

91.94

25.653

0.23

0

0.00

124.441

1.13

11.022.258

100

25-29

1.533.520

11.60

11.315.791

85.63

166.567

1.26

0

0.00

198.463

1.50

13.214.341

100

30-34

2.219.169

17.42

9.964.200

78.20

323.818

2.54

0

0.00

235.161

1.85

12.742.347

100

35-39

3.090.587

22.78

9.897.402

72.94

309.804

2.28

0

0.00

271.641

2.00

13.569.435

100

40-44

4.401.881

29.44

10.004.878

66.92

264.559

1.77

0

0.00

280.081

1.87

14.951.399

100

45-49

5.513.116

35.34

9.579.153

61.40

261.127

1.67

0

0.00

248.638

1.59

15.602.034

100

50-54

6.908.948

35.42

10.270.784

52.66

949.685

4.87

1.177.432

6.04

200.316

1.03

19.507.165

100

55-59

8.328.941

24.84

14.067.000

41.95

1.526.601

4.55

9.521.905

28.39

90.966

0.27

33.535.412

100

60-64

6.009.367

19.82

8.757.987

28.88

284.398

0.94

15.260.866

50.32

13.123

0.04

30.325.741

100

65-69

535.391

18.07

724.528

24.46

5.739

0.19

1.695.870

57.24

1.046

0.04

2.962.573

100

15-69

39.311.567

23.37

95.487.212

56.76

4.118.151

2.45

27.656.072

16.42

1.670.245

0.99

168.243.247

100
2005 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Femmes / Vrouwen 

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

40.935

6.49

586.994

93.01

291

0.05

0

0.00

2.879

0.46

631.099

100

20-24

1.657.344

13.58

10.340.218

84.70

145.440

1.19

0

0.00

64.794

0.53

12.207.795

100

25-29

4.757.284

23.87

13.818.925

69.33

1.232.218

6.18

0

0.00

123.136

0.62

19.931.563

100

30-34

5.248.657

24.57

13.419.025

62.81

2.543.082

11.90

0

0.00

154.231

0.72

21.364.994

100

35-39

4.920.217

23.32

13.858.377

65.67

2.154.097

10.21

0

0.00

168.913

0.80

21.101.604

100

40-44

5.585.591

27.65

13.220.531

65.44

1.225.168

6.06

0

0.00

171.049

0.85

20.202.338

100

45-49

6.510.350

33.57

11.946.931

61.60

795.234

4.10

0

0.00

143.012

0.74

19.395.527

100

50-54

6.817.981

31.55

12.749.324

59.00

1.658.500

7.77

285.337

1.32

98.755

0.46

21.609.897

100

55-59

6.063.155

24.66

14.821.498

60.29

1.551.440

6.31

2.104.405

8.56

43.444

0.18

24.583.942

100

60-64

2.773.036

22.94

6.246.400

51.68

237.074

1.96

2.820.666

23.34

9.790

0.08

12.086.965

100

65-69

709

18.94

53

1.42

1.984

53.01

0

0.00

997

26.63

3.743

100

15-69

44.375.259

25.63

111.008.272

64.12

11.544.529

6.67%

5.210.408

3.01

981.000

0.57

173.119.467

100
2006 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Hommes / Mannen 

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

30.453

4.51

639.282

94.75

0

0.00

0

0.00

4.995

0.74

674.730

100

20-24

714.108

6.87

9.568.288

92.01

25.162

0.24

0

0.00

91.860

0.88

10.399.417

100

25-29

1.579.752

12.40

10.836.851

85.06

173.423

1.36

0

0.00

149.818

1.18

12.739.844

100

30-34

2.256.897

18.81

9.239.277

77.00

334.735

2.79

0

0.00

168.657

1.41

11.999.566

100

35-39

3.275.433

24.86

9.333.283

70.82

368.138

2.79

0

0.00

201.108

1.53

13.177.962

100

40-44

4.675.453

31.01

9.882.079

65.52

308.230

2.04

0

0.00

216.078

1.43

15.081.839

100

45-49

5.887.517

37.20

9.449.176

59.70

306.155

1.93

0

0.00

185.839

1.17

15.828.686

100

50-54

7.464.093

37.60

10.219.174

51.48

1.133.504

5.71

874.997

4.41

157.870

0.80

19.849.637

100

55-59

8.807.953

26.77

13.475.180

40.95

1.567.419

4.76

8.977.869

27.28

79.871

0.24

32.908.290

100

60-64

6.864.577

20.91

9.446.847

28.78

364.564

1.11

16.140.416

49.16

13.083

0.04

32.829.485

100

65-69

526.648

19.90

618.939

23.39

7.510

0.28

1.492.175

56.38

1.188

0.04

2.646.460

100

15-69

42.082.884

25.03

92.708.372

55.14

4.588.839

2.73

27.485.456

16.35

1.270.367

0.76

168.135.918

100
2006 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Femmes / Vrouwen 

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

42.238

7.63

508.067

91.76

481

0.09

0

0.00

2.901

0.52

553.687

100

20-24

1.638.583

13.95

9.904.125

84.29

145.138

1.24

0

0.00

62.080

0.53

11.749.926

100

25-29

5.125.308

25.62

13.381.524

66.89

1.365.927

6.83

0

0.00

133.539

0.67

20.006.297

100

30-34

5.704.850

27.27

12.340.993

59.00

2.690.788

12.86

0

0.00

181.068

0.87

20.917.699

100

35-39

5.453.683

25.78

13.168.844

62.25

2.324.072

10.99

0

0.00

208.770

0.99

21.155.369

100

40-44

6.208.591

29.79

13.070.416

62.71

1.347.721

6.47

0

0.00

214.394

1.03

20.841.122

100

45-49

7.162.622

35.70

11.803.604

58.82

912.009

4.54

0

0.00

187.387

0.93

20.065.621

100

50-54

7.822.394

34.19

12.703.205

55.53

1.996.679

8.73

223.744

0.98

131.493

0.57

22.877.515

100

55-59

6.802.285

26.64

14.770.416

57.85

1.853.555

7.26

2.038.170

7.98

69.297

0.27

25.533.723

100

60-64

3.766.242

24.45

7.706.926

50.04

333.116

2.16

3.576.529

23.22

18.436

0.12

15.401.249

100

65-69

936

18.72

0

0.00

2.268

45.37

0

0.00

1.795

35.91

4.999

100

15-69

49.727.732

27.76

109.358.117

61.06

12.971.756

7.24

5.838.443

3.26

1.211.160

0.68

179.107.208

100
2007 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Hommes / Mannen 

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

30.874

5.81

494.663

93.11

152

0.03

0

0.00

5.568

1.05

531.257

100

20-24

755.197

8.10

8.438.600

90.54

23.271

0.25

0

0.00

103.568

1.11

9.320.636

100

25-29

1.620.139

13.55

9.990.883

83.59

183.297

1.53

0

0.00

158.609

1.33

11.952.928

100

30-34

2.247.848

20.14

8.359.696

74.89

378.335

3.39

0

0.00

176.311

1.58

11.162.191

100

35-39

3.372.003

27.26

8.375.629

67.71

415.592

3.36

0

0.00

207.130

1.67

12.370.355

100

40-44

6.744.884

34.90

11.802.137

61.06

482.183

2.49

0

0.00

299.496

1.55

19.328.699

100

45-49

8.009.947

39.37

11.616.786

57.09

445.531

2.19

0

0.00

274.356

1.35

20.346.620

100

50-54

7.643.028

39.50

9.705.612

50.16

1.174.854

6.07

653.432

3.38

172.229

0.89

19.349.155

100

55-59

8.970.592

28.22

12.752.263

40.12

1.613.799

5.08

8.360.061

26.30

89.395

0.28

31.786.110

100

60-64

7.329.906

20.98

10.028.787

28.71

375.563

1.07

17.182.862

49.19

15.442

0.04

34.932.559

100

65-69

565.748

20.10

710.335

25.24

10.275

0.37

1.526.715

54.25

1.176

0.04

2.814.248

100

15-69

47.290.166

27.19

92.275.389

53.06

5.102.852

2.93

27.723.069

15.94

1.503.281

0.86

173.894.758

100
2007 : Nombre de journées assimilées - % par groupe d’âge / Aantal gelijk-gestelde dagen - % door leeftijdsgroep

Femmes / Vrouwen

 

Maladie-Invalidité / Ziekte - Invaliditeit

Chômage / Werkloosheid

Interruption de Carrière & Crédit-temps / Loopbaan Onderbreking & Tijdskrediet

Prépension / Brugpensioen

Autres journées assimilées / Andere gelijkgestelde dagen

Tous les types d'assimilation / Alle soorten van gelijkstelling


Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

Nombres / Aantal

%

15-19

41.397

9.00

415.398

90.29

157

0.03

0

0.00

3.131

0.68

460.083

100

20-24

1.688.198

15.68

8.873.503

82.43

138.895

1.29

0

0.00

63.705

0.59

10.764.300

100

25-29

5.246.886

27.46

12.365.684

64.72

1.367.816

7.16

0

0.00

127.276

0.67

19.107.661

100

30-34

5.819.252

29.38

11.155.338

56.33

2.667.445

13.47

0

0.00

161.613

0.81

19.803.648

100

35-39

5.773.460

28.78

11.734.009

58.48

2.359.970

11.76

0

0.00

196.007

0.98

20.063.446

100

40-44

9.184.524

35.55

14.633.539

56.63

1.738.715

6.73

0

0.00

281.863

1.09

25.838.640

100

45-49

10.270.250

40.27

13.730.700

53.83

1.241.412

4.87

0

0.00

263.307

1.03

25.505.669

100

50-54

8.328.089

36.45

12.087.678

52.91

2.110.262

9.24

180.409

0.79

138.521

0.61

22.844.958

100

55-59

7.300.321

28.12

14.530.323

55.98

2.055.540

7.92

1.998.742

7.70

73.116

0.28

25.958.041

100

60-64

4.498.003

24.66

8.991.959

49.29

420.116

2.30

4.309.976

23.63

22.824

0.13

18.242.878

100

65-69

840

12.60

0

0.00

3.592

53.90

0

0.00

2.233

33.50

6.665

100

15-69

58.151.220

30.83

108.518.129

57.54

14.103.920

7.48

6.489.126

3.44

1.333.595

0.7071

188.595.989

100

B. Pensioendienst voor de Overheidssector.

Met betrekking tot de verdeling van gemiddelde duur van de loopbaan in “werkelijk gepresteerde diensttijd” en “gelijkgestelde perioden en diensttijd (militaire dienst, afwezigheden, loopbaanonderbreking en diploma-bonificatie) deel ik u de volgende statistieken mee voor wat betreft de pensioenen van de overheidssector die tot de bevoegdheid van de Pensioendienst voor de overheidssector behoren.

Om betekenisvolle gegevens mee te delen, werd geen rekening gehouden met de pensioenstelsels waar de betrokkenen op pensioen kunnen gaan op een vroegere leeftijd dan de algemene minimumleeftijd van 60 jaar (militairen en geïntegreerde politie).

1.Verdeling van de gemiddelde duur van de loopbaan in « werkelijk gepresteerde diensttijd » en « gelijkgestelde diensttijd en perioden », volgens geslacht en per jaar :

Nombre de mois en moyenne/Gemiddeld aantal maanden 

Sexe/

Geslacht

Années/

Jaren

service militaire/

Militaire

dienst

services réellement prestés/

werkelijk ge-

presteerde

diensten

absences/

afwezig-

heden

interruptions de carrière/

loopbaan-

onder-

breking

bonification pour

diplômes/

diploma-

bonificatie

Total/

Totaal

(m = mois/

maand)

Fonctionnaires/Ambtenaren


2004

8,85

381,22

18,86

0,72

4,18

413,83 m


2005

8,93

377,58

22,81

0,77

3,86

413,95 m

H/M

2006

8,39

380,10

22,97

0,95

4,14

416,55 m


2007

8,22

381,58

20,26

1,10

4,57

415,73 m


2008

8,19

385,58

16,15

1,14

5,22

416,28 m


2004

-

308,52

16,44

3,11

2,79

330,86 m


2005

-

309,84

19,39

3,07

2,98

335,28 m

F/V

2006

-

310,59

20,08

3,40

3,68

337,75 m


2007

-

307,07

18,27

3,29

3,47

332,10 m


2008

-

305,90

15,75

3,44

4,29

329,38 m

Enseignement/Onderwijs


2004

8,17

371,69

25,70

0,75

23,31

429,62 m


2005

8,07

372,77

25,22

0,71

23,22

429,99 m

H/M

2006

7,88

365,90

28,04

0,91

24,54

427,27 m


2007

7,56

366,91

26,14

0,92

25,30

426,83 m


2008

7,27

369,04

23,06

1,09

25,76

426,22 m


2004

-

359,29

36,13

2,71

23,96

422,09 m


2005

-

354,34

37,38

2,96

23,38

418,06 m

F/V

2006

-

353,43

40,05

3,33

24,53

421,34 m


2007

-

348,67

38,42

3,54

24,92

415,55 m


2008

-

346,73

33,48

3,56

25,47

409,24 m

2.Verdeling van de gemiddelde loopbaan in “werkelijk gepresteerde diensttijd” en “gelijkgestelde diensttijd en perioden” volgens geslacht, per jaar en per leeftijdsgroep van pensionering


Durée moyenne de la carrière (en nombre de mois)/

Gemiddelde duur van de loopbaan (in aantal maanden)

Âge de mise à la retraite (en années)

Leeftijd pensionering (in jaren)

service militaire/

militaire dienst

services réellement prestés/

werkelijk gepresteerde diensten

absences/

afwezigheden

interruptions de carrière/loopbaan-

onder-

brekingen

bonification pour diplômes/

diplomabonificatie

Total/

Totaal

(m = mois/

maand)

Fonctionnaires hommes / Ambtenaren mannen

2004

<60

7,13

320,30

9,09

1,27

1,84

339,63 m

60

9,59

388,98

28,63

0,80

2,75

430,75 m

61

9,16

413,58

2,97

0,22

8,26

434,19 m

62

8,82

396,21

3,61

0,30

8,75

417,69 m

63

8,85

432,54

2,29

0,07

5,61

449,36 m

64

7,10

412,56

3,91

0,49

9,34

433,40 m

>=65

7,75

399,66

3,52

0,12

10,18

421,23 m

2005

<60

7,18

334,86

8,54

1,19

1,21

352,98 m

60

9,52

385,17

34,32

0,86

3,01

432,88 m

61

9,07

395,98

2,55

0,48

5,14

413,22 m

62

9,14

391,73

5,00

0,58

7,40

413,85 m

63

9,27

398,70

2,11

0,20

7,97

418,25 m

64

9,33

355,85

6,22

0,21

9,28

380,89 m

>=65

7,86

387,02

1,87

0,13

9,08

405,96 m

2006

<60

6,54

330,91

7,50

1,70

2,15

348,80 m

60

8,95

388,12

33,93

1,01

3,20

435,21 m

61

9,02

392,21

2,91

0,36

6,68

411,18 m

62

8,51

403,20

4,27

0,44

7,67

424,09 m

63

9,10

392,40

3,96

0,51

12,00

417,97 m

64

7,81

395,88

1,28

0,08

13,48

418,53 m

>=65

7,13

386,13

1,18

0,18

7,73

402,35 m

2007

<60

6,56

335,37

8,16

1,94

1,90

353,93 m

60

8,63

387,08

30,51

1,13

3,29

430,64 m

61

8,48

399,24

1,51

0,50

5,86

415,59 m

62

9,08

408,66

1,72

0,62

9,30

429,38 m

63

8,89

396,92

1,96

0,78

12,72

421,27 m

64

8,22

404,29

3,24

0,52

11,75

428,02 m

>=65

6,92

380,79

1,85

0,23

9,42

399,21 m

2008

<60

6,38

345,40

6,72

2,09

1,59

362,18 m

60

8,71

391,19

25,04

1,22

3,56

429,72 m

61

8,27

406,86

3,23

0,60

7,18

426,14 m

62

8,77

403,15

1,69

0,62

9,73

423,96 m

63

8,85

404,95

1,21

0,50

12,63

428,14 m

64

8,98

399,95

1,92

0,21

11,57

422,63 m

>=65

7,50

384,63

2,03

0,22

11,50

405,88 m


Fonctionnaires femmes / Ambtenaren vrouwen

2004

<60


253,01

11,87

4,08

2,04

271,00 m

60


329,49

21,98

3,03

2,50

357,00 m

61


348,32

5,78

2,58

5,59

362,27 m

62


331,14

5,78

1,71

3,61

342,24 m

63


315,73

5,39

0,91

4,49

326,52 m

64


367,37

7,24

1,24

5,32

381,17 m

>=65


353,45

9,89

1,32

4,78

369,44 m

2005

<60


257,91

11,63

4,83

2,70

277,07 m

60


330,07

28,19

2,54

2,23

363,03 m

61


347,10

4,57

2,24

5,06

358,97 m

62


329,77

6,17

1,02

6,50

343,46 m

63


264,45

4,79

2,08

4,67

275,99 m

64


343,91

8,26

1,28

4,84

358,29 m

>=65


374,73

3,43

1,03

8,19

387,38 m

2006

<60


247,62

11,46

5,22

3,82

268,12 m

60


325,29

28,20

3,03

2,87

359,39 m

61


355,35

7,36

1,92

4,38

369,01 m

62


355,89

4,45

1,94

5,69

367,97 m

63


329,84

4,23

3,36

2,45

339,88 m

64


362,44

10,70

1,44

1,33

375,91 m

>=65


375,10

3,16

1,20

10,62

390,08 m

2007

<60


256,33

11,19

4,95

2,78

275,25 m

60


316,10

25,12

3,19

3,24

347,66 m

61


368,04

7,71

1,41

4,67

381,83 m

62


349,35

6,43

2,40

1,60

359,78 m

63


323,19

3,94

1,83

5,64

334,60 m

64


282,34

4,76

1,37

2,64

291,11 m

>=65


356,93

4,46

1,02

8,27

370,68 m

2008

<60


255,37

11,77

5,25

2,60

274,99 m

60


317,28

19,77

3,33

4,15

344,53 m

61


347,28

9,29

1,53

6,81

364,91 m

62


344,69

5,19

1,79

4,83

356,50 m

63


306,95

3,94

1,35

6,96

319,20 m

64


283,96

7,02

1,68

3,48

296,14 m

>=65


353,52

5,52

1,43

9,39

369,86 m


Fonctionnaires hommes / Ambtenaren mannen

2004

<60

6,92

343,18

15,20

1,25

21,12

387,67 m

60

8,46

373,59

33,18

0,87

24,86

440,96 m

61

7,81

398,79

7,53

0,24

23,43

437,80 m

62

8,74

390,16

12,95

0,16

25,11

437,12 m

63

9,26

390,12

7,77

0,25

19,15

426,55 m

64

8,25

397,73

6,86

0,24

23,79

436,87 m

>=65

7,28

358,47

5,05

0,09

15,40

386,29 m2005

<60

7,52

355,78

14,01

0,90

21,59

399,80 m

60

8,28

373,95

32,56

0,87

24,05

439,71 m

61

7,31

395,51

7,12

0,17

24,80

434,91 m

62

8,28

399,71

3,76

0,02

25,35

437,12 m

63

7,95

389,62

16,89

0,15

26,28

440,89 m

64

7,69

384,96

11,67

0,13

23,19

427,64 m

>=65

7,54

348,13

7,34

0,19

15,94

379,14 m

2006

<60

7,01

338,11

14,77

1,49

20,60

381,98 m

60

8,14

368,61

36,65

1,07

25,33

439,80 m

61

7,52

388,05

2,79

0,28

22,91

421,55 m

62

7,79

383,81

9,21

0,28

23,02

424,11 m

63

7,48

376,59

4,37

0,42

25,15

414,01 m

64

7,94

373,91

12,98

0,28

26,33

421,44 m

>=65

7,10

351,88

5,37

0,08

23,26

387,69 m

2007

<60

6,69

336,72

13,33

1,09

19,37

377,20 m

60

7,69

367,00

34,22

1,14

25,53

435,58 m

61

7,98

393,84

5,87

0,09

22,97

430,75 m

62

7,02

362,54

8,66

0,08

27,89

406,19 m

63

7,48

375,74

6,51

0,52

27,31

417,56 m

64

7,79

387,49

2,95

0,27

27,63

426,13 m

>=65

7,29

366,97

6,77

0,31

27,07

408,41 m

2008

<60

5,97

329,81

15,61

1,46

20,77

373,62 m

60

7,39

369,90

29,82

1,38

25,36

433,85 m

61

7,22

378,59

13,52

0,48

24,83

424,64 m

62

7,18

398,94

11,14

0,22

28,93

446,41 m

63

8,06

386,26

7,90

0,00

29,87

432,09 m

64

7,35

404,00

3,09

0,22

27,91

442,57 m

>=65

7,31

359,92

5,55

0,11

28,06

400,95 m


Fonctionnaires : femmes / Ambtenaren : vrouwen

2004

<60


319,74

16,61

3,37

22,63

362,35 m

60


369,63

43,52

2,70

24,67

440,52 m

61


382,86

6,42

0,42

22,73

412,43 m

62


335,04

2,71

1,04

21,81

360,60 m

63


249,76

3,23

2,12

12,16

267,27 m

64


389,65

6,23

0,00

19,26

415,14 m

>=65


386,72

7,47

0,17

16,90

411,26 m

2005

<60


309,86

17,52

4,08

22,45

353,91 m

60


363,63

44,33

2,90

23,86

434,72 m

61


387,46

5,31

1,70

21,13

415,60 m

62


347,16

2,94

1,59

21,90

373,59 m

63


277,38

4,65

0,91

15,68

298,62 m

64


418,07

11,65

0,11

28,13

457,96 m

>=65


361,03

5,92

0,12

17,95

385,02 m


2006

<60


308,70

16,40

3,94

22,51

351,55 m

60


359,69

46,61

3,39

25,07

434,76 m

61


380,49

6,85

0,88

22,56

410,78 m

62


391,35

6,63

1,36

24,73

424,07 m

63


332,66

2,85

2,05

22,75

360,31 m

64


396,98

3,12

2,38

20,36

422,84 m

>=65


369,76

5,44

0,31

17,98

393,49 m

2007

<60


303,96

19,09

4,13

22,87

350,05 m

60


354,19

44,21

3,68

25,32

427,40 m

61


370,78

9,51

1,26

26,08

407,63 m

62


374,39

7,49

1,18

22,62

405,68 m

63


333,32

5,09

1,47

21,70

361,58 m

64


297,87

4,18

1,01

17,01

320,07 m

>=65


381,99

4,83

0,68

25,50

413,00 m

2008

<60


295,21

18,45

4,56

21,42

339,64 m

60


352,87

38,89

3,69

26,29

421,74 m

61


391,34

7,07

0,87

24,89

424,17 m

62


369,61

10,49

1,70

27,38

409,18 m

63


352,61

9,67

1,66

23,93

387,87 m

64


313,45

5,09

2,06

19,26

339,86 m

>=65


382,84

7,44

0,35

25,76

416,39 m


3.Verdeling en percentage van de perioden van afwezigheid per jaar, volgens geslacht en aard.

ANNEES/

JAREN


2004


Fonctionnaires/

Ambtenaren

SEXE/

GESLACHT

NATURE DE L'ABSENCE/AARD VAN AFWEZIGHEID
Congés/

Verloven

Disponibilités/Dis-ponibiliteiten

Interruptions de carrière/

Loopbaanonderbrekingen

Autres motifs/Andere

redenen


2005


Enseignement/

Onderwijs

H/M

62,91%

31,67%

3,76%

1,66%F/V

49,98%

28,61%

15,96%

5,44%


Enseignement/

Onderwijs

Fonctionnaires/

Ambtenaren

H/M

11,75%

85,04%

2,91%

0,30%F/V

8,72%

84,26%

7,00%

0,02%


2006


Enseignement/

Onderwijs

H/M

69,08%

26,32%

3,35%

1,25%F/V

57,18%

23,30%

13,68%

5,84%


Enseignement/

Onderwijs

Fonctionnaires/

Ambtenaren

H/M

11,22%

85,68%

2,84%

0,26%F/V

8,67%

83,93%

7,38%

0,02%


2007


Enseignement/

Onderwijs

H/M

80,40%

14,33%

4,01%

1,26%F/V

57,38%

21,50%

14,63%

6,50%


Enseignement/

Onderwijs

Fonctionnaires/

Ambtenaren

H/M

9,91%

86,59%

3,24%

0,27%F/V

8,49%

83,77%

7,73%

0,00%


2008


Enseignement/

Onderwijs

H/M

69,36%

23,86%

5,23%

1,55%F/V

49,30%

26,52%

15,57%

8,61%


Enseignement/

Onderwijs

Fonctionnaires/

Ambtenaren

H/M

12,68%

83,47%

3,62%

0,23%F/V

9,42%

82,02%

8,54%

0,02%
Enseignement/

Onderwijs

H/M

39,10%

52,00%

6,59%

2,31%F/V

39,39%

32,10%

18,62%

9,89%


Enseignement/

Onderwijs


H/M

14,66%

80,40%

4,65%

0,29%F/V

12,24%

77,95%

9,78%

0,03%