Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4816

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - ContinuÔteit

prostitutie
sociale begeleiding

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
23/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3607

Vraag nr. 5-4816 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Brussel zou ongeveer vijfduizend prostituees tellen. Een vijfde tot een derde daarvan zijn mannen. Het aantal mannelijke straat- en barprostituees wordt op vijfhonderd geschat. Dit publiek vertoont een veelheid aan kwetsbaarheden die zowel verband houden met gezondheid (seksueel, lichamelijk, geestelijk), als met een complexe sociale situatie en uiteraard verbonden aan de uitoefening van de prostitutie-activiteit.

Na de stopzetting van het Adzon project (opgericht in 1992) door CAW MozaÔek in januari 2009, bleek dat geen enkele van de bestaande sociale organisaties de ondersteuning en begeleiding van Brusselse mannelijke prostituees ten volle op zich kon nemen.

De voormalige straathoekwerkers van het Adzon project namen daarom zelf het initiatief en richtten een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), met de naam Alias, op met als doel de hervatting en de bestendiging van een kwalitatief hoogstaand project voor de psychosociale en medische begeleiding van mannelijke prostituees te Brussel, met een klemtoon op de bevordering van de gezondheid door onder andere preventie, harm reduction, toegang tot gezondheidszorg en sociale rechten voor het doelpubliek.

Het ontbreekt de vzw Alias niet aan toekomstplannen (medische consultatie, een online permanentie, enz.). De voornaamste uitdaging blijft echter het bestendigen van de hulpverleningsactiviteiten en het bekomen van structurele, duurzame financiŽle hulp. Sinds 2010 ontvangt Alias middelen van de Franse Gemeenschap, de Cocof en van de staatsecretaris voor Maatschappelijk Integratie. Daarmee kunnen sinds april 2010 twee straathoekwerkers aan de slag.

Hierover de volgende vragen:

1) Acht de geachte staatssecretaris de werking van Alias vzw als sociaal relevant en maatschappelijk waardevol? Welke budget verstrekte hij aan Alias in het jaar 2010 en 2011? Kan hij mij zeggen of er een budgettair engagement bestaat voor de komende jaren? Engageert hij zich om het voortbestaan ervan te verzekeren? Welk budget wordt er voorzien voor het jaar 2012?

2) Hoe verhoudt deze federale subsidie zich tot soortgelijke initiatieven die onder andere door de gemeenschappen worden ontwikkeld? Pleegde de geachte staatssecretaris hieromtrent overleg? Is hij bereid om deze middelen stromen beter en efficiŽnter op elkaar te enten? Welke stappen ondernam hij hieromtrent?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

Als antwoord op uw bovenvermelde vraag, deel ik u de volgende informatie mee :  

1) Mijn voorganger ondersteunde deze vereniging eenmalig met een toelage van 25 000 euro voor de periode van 1 december 2009 tot 31 maart 2011, in afwachting van structurele middelen die de continuïteit ervan konden waarborgen. Er zijn thans nog geen vastleggingen gebeurd voor 2012 en de komende jaren. 

2) De toelagen die mijn diensten toekennen, kunnen de structurele toelagen die worden toegekend door de Gemeenschappen en de Gewesten niet vervangen. Het gaat slechts om eenmalige toelagen die beperkt zijn in de tijd en die bedoeld zijn om bepaalde projecten te ondersteunen die de betere integratie van een risicogroep beogen. De projecten kunnen mij op gelijk welk tijdstip worden voorgelegd en worden nauwgezet onderzocht.