Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-389

van Güler Turan (sp.a) d.d. 24 november 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Werkomgeving - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag - Bescherming van de werknemers - Preventiebeleid - Klachten

werkplek
preventieadviseur
psychologische intimidatie
ongewenste intimiteiten
geweld

Chronologie

24/11/2010 Verzending vraag
12/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-389 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werknemers worden beschermd tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, krachtens het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het besluit bepaalt onder meer dat de werkgever in zijn preventiebeleid inzake psychosociale belasting maatregelen moet opnemen die gericht zijn op het bestrijden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Die preventiemaatregelen omvatten onder meer het wegwerken van situaties die geweld of pesterijen kunnen veroorzaken, het aanstellen van een preventieadviseur en het instellen van interne procedures waarop het slachtoffer zich kan beroepen in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Een werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan opteren voor drie actiemogelijkheden: de interne weg via de preventieadviseur, via de toezichtsambtenaren of via een procedure voor het bevoegde rechtscollege.

De interne procedure verloopt (meestal) via de preventieadviseur die een aantal maatregelen kan voorstellen aan de werknemer en de werkgever. Indien deze procedure evenwel geen oplossing biedt, kan de preventieadviseur, met het akkoord van het slachtoffer, zich wenden tot de Inspectie "toezicht welzijn op het werk". De werknemer kan zich ook rechtstreeks wenden tot de inspectie en in dat geval zal de inspectie deze werknemer eerst doorverwijzen naar de interne proceduremogelijkheden.

De inspectiedienst zal in eerste instantie de situatie trachten te normaliseren door de maatregelen die door de preventieadviseur werden gesuggereerd, toe te laten passen of door andere maatregelen op te leggen.

Wanneer dat optreden van de inspectie mislukt, kan deze dienst een pro justitia opstellen, dat aan de arbeidsauditeur wordt bezorgd. Elke persoon die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel geweld op de arbeidsplaats, kan ook rechtstreeks een klacht indienen bij de arbeidsauditeur.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe wordt gecontroleerd of werkgevers een voldoende en effectief preventiebeleid inzake psychosociale belasting voeren?

2) Voor hoeveel werkgevers oordeelde de inspectiediensten voor welzijn op het werk sinds 2007 dat de genomen maatregelen onvoldoende waren? Graag kreeg ik een overzicht per jaar en per provincie.

3) Hoeveel klachten over geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werden sinds 2007 overgemaakt aan de inspectiediensten voor toezicht op het welzijn op het werk? Graag kreeg ik een overzicht per jaar en per provincie.

4) Kan de minister hierbij een onderscheid maken tussen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag?

5) Hoeveel van die klachten werden ingediend op initiatief van de werknemer? Hoeveel op initiatief van de preventieadviseur?

6) In hoeveel procent van die gevallen moest het dossier worden overgemaakt aan de arbeidsauditeur?

Antwoord ontvangen op 12 september 2011 :

1 Tijdens hun inspectiebezoeken in de ondernemingen gaan de inspecteurs na of de werkgever in zijn risicoanalyse rekening gehouden heeft met de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen, de inspecteur gaat eveneens na of de risicoanalyse inzonderheid rekening houdt met situaties waarin er stress, conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aanwezig zijn, de inspecteur gaat eveneens na of deze risicoanalyse tot stand gekomen is in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en als deze voor advies werd voorgelegd aan het comité.

2 Tijdens een inspectiebezoek kunnen diverse welzijnsrubrieken worden aangesneden voor inspectie en discussie met de werkgever. De inspecteur trekt voor elke rubriek een inspectieconclusie volgens de gradatie van de vaststellingen. Het aantal inspectieconclusies inzake psychosociale belasting voor dewelke de inspecteur heeft vastgesteld dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn is opgenomen in onderstaande tabel.

Inspectieconclusies

2007

2008

2009

Corrigerend advies

274

335

231

Mondelinge waarschuwing

218

203

175

Schriftelijke waarschuwing

526

528

453

Opleggen van maatregelen

4

23

2

Stopzetting

-

-

-

Proces-verbaal van overtreding

3

1

2

Vastleggen van afspraken en maatregelen

30

52

29

Totaal

1.055

1.142

892

3 Het aantal dossiers inzake klachten betreffende ongewenste omgangsvormen (geweld, moreel en/of seksueel geweld) behandeld door de inspectiediensten van TWW voor de periode van 2007-2010 en opgesplitst per regionale directie is weergegeven in onderstaande tabel.

Regionale directie

2007

2008

2009

2010

West-Vlaanderen

29

23

29

33

Oost-Vlaanderen

39

29

31

30

Antwerpen

80

67

58

58

Limburg-Vlaams-Brabant

107

62

47

32

Brussel

193

154

153

242

Henegouwen

224

138

83

76

Namen-Luxemburg-Waals-Brabant

58

58

40

58

Luik

96

67

76

73

Totaal

826

598

517

602

4 De opsplitsing in percentage van de klachten volgens de aard van het ongewenst gedrag is weergegeven in onderstaande tabel.

Klachten ongewenste omgangsvormen

%

2008

2009

Pesterijen

88,9

83,9

Verschillende vormen van ongewenst gedrag

4,2

4

Geweld

3,4

6,5

Ongewenst seksueel gedrag

3,0

5,9

Discriminatie

0,5

3,7

5 Het aantal klachten op initiatief van de werknemer is opgenomen in onderstaande tabel evenals het aantal dat werd ingediend door de preventieadviseur.

Type initiator in percentage

2008

2009

Werknemer

77,2

78,0

Preventieadviseur

3,4

2,6

6 Het percentage klachten op initiatief van de gerechtelijke autoriteiten is opgenomen in onderstaande tabel.

Type initiator in percentage

2008

2009

Gerechtelijke autoriteit

12,9

11,7