Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-265

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 25 oktober 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen

arbeidsongeschiktheid
invaliditeitsverzekering
aanvullende uitkering

Chronologie

25/10/2010 Verzending vraag
10/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-266

Vraag nr. 5-265 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uitvoering van de programmawet van 23 december 2009 krijgen sinds dit jaar werknemers die langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt zijn een premie van 75 euro uitbetaald. Ondanks de premie van 75 euro blijft het voor heel wat mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn nog steeds moeilijk om rond te komen.

Daarom volgende vragen:

1) Plant de geachte minister nog bijkomende initiatieven voor langdurig arbeidsongeschikten opdat zij minder financiŽle moeilijkheden zouden kennen?

2) Plant zij de premie van 75 euro blijvend toe te kennen en welvaartsvast te maken of eventueel te verhogen?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2011 :

In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende meedelen.

A. Initiatieven voor langdurig arbeidsongeschikten

In uitvoering van de wet op het generatiepact neemt de regering om de twee jaar een beslissing over een budgettaire enveloppe voor de algemene welvaartsaanpassing van alle of sommige uitkeringen van de sociale zekerheid. Voor 2008 stemde deze enveloppe overeen met de som van volgende geraamde uitgaven in alle takken van de sociale zekerheid der werknemers:

Vanaf 2009, wordt de enveloppe op basis van bovenvermelde berekening, om de twee jaar bepaald en toegekend.

Bij de toekenning van de beschikbare enveloppe voor welvaartsaanpassingen werd in de voorbije jaren bijzondere aandacht besteed aan de herwaardering van de minimumuitkeringen en de uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten. De diverse doorgevoerde verhogingen van de minimumuitkeringen gelden voor alle arbeidsongeschikte gerechtigden, ongeacht de duur van hun arbeidsongeschiktheid.

Exclusief minima, werden voor langdurig arbeidsongeschikte gerechtigden volgende bijkomende maatregelen genomen:

1° Op 1 september 2007 werden de invaliditeitsuitkeringen verhoogd met 2 % voor die invaliden met een beginjaar ziekte voor 1 september 1987. Het betreft invaliden waarvan de duur van de arbeidsongeschiktheid meer dan twintig jaar bedraagt.

2° Op 1 september 2007 werden de invaliditeitsuitkeringen verhoogd met 2 % voor die invaliden met een beginjaar ziekte vanaf 1 september 1999 tot en met 31 augustus 2001.

3° Op 1 september 2008 werden de invaliditeitsuitkeringen verhoogd met 2 % voor die invaliden met een beginjaar ziekte vanaf 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2002. Deze verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor de invaliden die reeds zes jaar arbeidsongeschikt zijn, is bovendien recurrent. Zij werd bijgevolg eveneens toegepast op 1 september 2009 en 1 september 2010 voor die invaliden die op dat ogenblik zes jaar arbeidongeschikt waren.

4° Op 1 september 2008 werden de invaliditeitsuitkeringen verhoogd met 2 % voor de invaliden met een beginjaar ziekte vanaf 1 september 1987 tot en met 31 augustus 1993. Het betreft invaliden waarvan de duur van de arbeidsongeschiktheid zich tussen de vijftien en twintig jaar bevond.

5° Op 1 september 2009 werden de invaliditeitsuitkeringen verhoogd met 2 % voor die invaliden met een beginjaar ziekte vanaf 1 januari 1993 tot en met 31 december 2002. Het betreft invaliden waarvan de duur van de arbeidsongeschiktheid zich tussen de zes en vijftien jaar bevond.

6° Op 1 september 2009 werden de invaliditeitsuitkeringen verhoogd met 0,8 % voor die invaliden met een beginjaar ziekte voor 2008.

7° Op 1 mei 2010 werd een inhaalpremie van vijfenzeventig euro toegekend aan die invaliden waarvan de duur van de ongeschiktheid minstens vijf jaar heeft bereikt op 31 december van het voorgaande jaar.

De sociale partners hebben in het kader van de onderhandelingen over het Interprofessioneel akkoord 2011-2012 een voorstel geformuleerd over de verdeling van de beschikbare enveloppe voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen. Uiteindelijk is het de regering die op grond van dit voorstel, een beslissing zal nemen over de maatregelen die in de uitkeringsverzekering voor de komende twee jaar als prioritair worden weerhouden.

A. Inhaalpremie van vijfenzeventig euro

De inhaalpremie van vijfenzeventig euro is geen eenmalige premie. De premie wordt geïndexeerd en zal elk jaar in de maand mei worden uitbetaald aan die invaliden waarvan de duur van de arbeidsongeschiktheid minstens vijf jaar heeft bereikt op 31 december van het voorgaande jaar.

De regering zal voorstellen om deze premie bij de bestemming van de volgende voor welzijn bestemde enveloppe te verhogen.