Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2502

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 juni 2011

aan de minister van Justitie

Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie

religieuze sekte

Chronologie

9/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4668

Vraag nr. 5-2502 d.d. 9 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) werd opgericht door de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, als gevolg van een van de ingediende aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. Het IACSSO bestudeert het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen en draagt de volgende opdrachten: informatieverstrekking, adviezen formuleren of aanbevelingen doen, onderzoek naar schadelijke sektarische organisaties.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe is het IASSCO momenteel gestructureerd, wie stuurt het aan, wie draagt de politieke verantwoordelijkheid? Hoeveel mensen zijn er tewerkgesteld (uitgedrukt in voltijds equivalenten) en in welke graad?

2) Hoeveel jaarlijkse subsidies ontvangt het IASSCO via de federale overheid en hoe evolueerde dit jaarlijks sinds haar oprichting?

3) Hoe verloopt haar opdracht met betrekking tot informatieverstrekking? Hoeveel aanvragen krijgt het centrum per jaar sinds haar oprichting? Kan de geachte minister daarbij een onderscheid maken naargelang de aanvrager (particulier, organisatie, overheidsdienst, …)? Hoe duidt en evalueert hij deze cijfers?

4) Kan hij mij informeren over de jaarlijkse bezoekersaantallen (in totaal en in aantal unieke bezoekers) van het documentatiecentrum van het IASSCO? Hoe duidt en evalueert hij deze cijfers?

5) Hoe verloopt haar opdracht met betrekking tot het verstrekken van adviezen en aanbevelingen? Hoeveel adviezen en aanbevelingen heeft het IASSCO jaarlijks afgeleverd sinds haar oprichting en op wiens initiatief? Welke diensten en organisaties waren voornamelijk ontvanger van deze adviezen? Wat leverden deze adviezen en aanbevelingen concreet op (rechtsgang, wetgeving, …)?

6) Hoe verloopt de opdracht van IASSCO met betrekking tot het onderzoeken van schadelijke sektarische organisaties? Hoeveel onderzoeken werkte het IASSCO jaarlijks af sinds haar oprichting? Wat leverden deze onderzoeken concreet op (rechtsgang, wetgeving, …)?

7) Werden de werking en de doelstellingen van het IASSCO al geëvalueerd? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, wanneer en hoe plant de geachte minister om deze noodzakelijke oefening aan te vatten?

8) Hoe wordt de werking van het IASCCO door hem en de federale regering beoordeeld? Wat zijn volgens hem de sterke en wat zijn de zwakke punten van het centrum? Wat zal hij ondernemen om aan deze zwakke punten te verhelpen?