Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2483

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 juni 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Basisfactuur telecommunicatiediensten - Vervaldatum - Opzeggingskosten - Transparantie

telecommunicatie
verbreken van een contract
provider

Chronologie

8/6/2011 Verzending vraag
13/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2483 d.d. 8 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds augustus 2010 zijn operatoren van telecommunicatiediensten verplicht om de vervaldatum van het contract goed zichtbaar op de basisfactuur te vermelden. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie legt deze verplichting op. Uit het jaarverslag van de Ombudsdienst voor telecommunicatie blijkt evenwel dat in de praktijk de toepassing van artikel 4 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 nog niet helemaal is ingeburgerd bij de operatoren.

Het betreft een acuut probleem; het merendeel van de 1 842 betwistingen in 2010 met betrekking tot de opzegging van de contracten zijn het gevolg van een gebrek aan informatie. Het gaat hierbij niet alleen over tekortkomingen in informatie omtrent de vervaldatum, maar ook en vooral omtrent de opzeggingskosten. De Ombudsdienst voor telecommunicatie stelt in dit licht voor om naast de vervaldatum ook de opzeggingskosten op de factuur te vermelden. Een dergelijke maatregel zou tegelijkertijd conform zijn met artikel 21 van richtlijn 2009/136/EG van 25 november 2009, dat de operatoren verplicht transparante, vergelijkbare, correcte en actuele informatie te verstrekken over de kosten die verschuldigd zijn op het ogenblik van de opzegging van het contract.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een stand van zaken geven inzake de implementatie van richtlijn 2009/136/EG in het Belgisch recht?

2) Bevestigt hij dat de verplichting om de vervaldatum in de basisfactuur op te nemen tot op heden onvoldoende wordt gerespecteerd? Zo ja, deelt hij de mening van de Ombudsdienst voor telecommunicatie dat het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) controleprocedures moet uitwerken om te garanderen dat de operatoren deze verplichting nakomen?

3) Is hij voorstander om op de factuur het exacte bedrag van de verschuldigde kosten in geval van vervroegde verbreking van het contract te vermelden?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2011 :

1. Het voorontwerp van wet dat de Richtlijnen 2009/136 en 2009/140 omzet in Belgisch recht werd door de ministerraad op 1 juli 2011 goedgekeurd en zal na de zomer aan het Parlement worden voorgelegd.

2 De Ombudsdienst heeft in zijn jaarverslag inderdaad benadrukt dat de operatoren zich niet helemaal leken te houden aan de verplichting om de vervaldatum van het contract te vermelden op de factuur.

Het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) heeft een grondige controle van de naleving van die verplichting gelanceerd en zal indien nodig inbreukprocedures instellen die zouden kunnen leiden tot sancties jegens de operatoren die hun verplichtingen niet zouden nakomen.

3 De kwestie van de te betalen vergoedingen bij contractbreuk werd door de regering lang besproken. Het is in elk geval de bedoeling om de transparantie te vergroten (ook via een uitbreiding van de verplichte meldingen in het contract) en de procedures om van operator te veranderen vlotter te maken. Volgens mij hebben we ervoor gezorgd vermits de klanten in de toekomst na afloop van de eerste zes maanden van hun contract met onmiddellijke kracht en zonder opzegvergoeding van operator kunnen veranderen. Het is dan ook niet meer noodzakelijk de operatoren te verzoeken op elke factuur het verschuldigde bedrag in geval van opzegging te vermelden.