Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2123

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 20 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Overheidsdiensten - Managers en stafdirecteurs - Persoonlijk gebruik van dienstwagens

overheidsadministratie
publieke dienst
ambtenaar
automobiel

Chronologie

20/4/2011 Verzending vraag
12/7/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2123 d.d. 20 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn rapport "Management- en staffuncties binnen de federale overheidsdiensten" maakt het Rekenhof een kritische bedenking over het persoonlijk gebruik van dienstwagens door managers en stafdirecteurs. Bij de FOD's Buitenlandse Zaken, Justitie en FEDICT werd het persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig niet doorgegeven aan de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven CDVU als voordeel in natura. In een dienstnota van 27 mei 2005 had de CDVU de departementen hierom nochtans uitdrukkelijk verzocht. Deze dienst staat ondermeer in voor de verwerking van de sociale en fiscale verplichtingen (zoals de inhouding van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing) die aan deze vergoeding verbonden zijn. De FOD Justitie en FEDICT namen inmiddels maatregelen om dit recht te zetten, maar de FOD Buitenlandse Zaken klaarblijkelijk nog niet.

1. Waaraan is het uitblijven van een correctie door deze FOD te wijten?

2. Werd deze nalatigheid intussen reeds rechtgezet? Zo nee, welke maatregelen heeft de Minister dan reeds genomen om tegemoet te komen aan de opmerking van het Rekenhof terzake?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2011 :

Het administratief dossier met betrekking tot de aangifte diende te worden uitgeklaard en afgerond.

Dit administratief dossier is ondertussen afgerond en de aangifte werd gedaan.