Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-128

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 10 september 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Digitale kloof - Opleiding van gebruikers - Computerparken

digitale kloof
sociale uitsluiting
internet
armoede

Chronologie

10/9/2010 Verzending vraag
28/1/2011 Antwoord

Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 5-1148

Vraag nr. 5-128 d.d. 10 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel de verspreiding van informatie- en communicatietechnologie een centrale positie in ons leven inneemt, verloopt de verspreiding van deze innovatie niet voor alle bevolkingsgroepen gelijkmatig. Er ontstaat een (digitale) kloof tussen de personen die dagelijks gebruik maken van internet en andere informatietoepassingen en diegenen die er weinig of geen toegang toe hebben. Vooral kansarmen hebben veelal moeilijker toegang tot internetdiensten. Dat kan de basis vormen van verdere sociale uitsluiting.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt en 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. De digitale kloof treft vooral de inactieve personen: veertig procent van de werklozen heeft nog nooit het internet gebruikt.

De federale regering erkent dit probleem en poogt hierop een antwoord te bieden in de vorm van het nationaal actieplan (NAP) ter bestrijding van de digitale kloof. Dit plan stelt drie hefbomen voorop:

- sensibilisering;

- opleiding;

- toegang.

Hierbij is het de doelstelling om de kloof op vijf jaar tijd met een derde te verkleinen.

Op basis van dit plan werden 2 acties ondernomen:

De maatregelen inzake de « e-inclusie » werden in aanmerking genomen voor de subsidies die de OCMW's krijgen voor culturele en sportieve participatie;

Met Oxfam Solidariteit werd een overeenkomst gesloten om een experiment voor de duur van een jaar te financieren met het oog op de terbeschikkingstelling van tien computerparken in tien OCMW's. Deze laatste moeten partnerschappen sluiten met operatoren zoals rusthuizen, sociale woningen, wijkhuizen, ... om het doelpubliek, de personen voor wie de technologie het minst beschikbaar is, te bereiken Deze computerparken worden uitgerust met gerecycleerd materiaal en geconfigureerd in open source. Dat project heet easy-e-space.

Het voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (Stuk Senaat, nr. 4/926/1) voorziet onder andere in de volgende maatregelen:

- de invoering van een pakket « internet voor iedereen », dat vanaf april 2006 in de winkels wordt aangeboden. Dit pakket, bestaande uit een computer, een internetaansluiting voor een jaar en een opleidingsbrochure, zou 200 000 gezinnen in staat moeten stellen zich uit te rusten met en zich in te werken in de nieuwe technologie tegen een zeer lage prijs dankzij, enerzijds, de consequente financiële inspanning van de privésector en, anderzijds, de toekenning van een belastingkrediet voor een bedrag dat gelijk is aan de BTW (20 %) op de aankoopsom van het pakket (dus tussen 145 en 175 euro) door de federale Staat. Die maatregel bevat ook een sociaal gedeelte, waarbij een mechanisme in het leven wordt geroepen om een rechtstreekse financiële tegemoetkoming, evenredig met het belastingkrediet, toe te kennen aan bepaalde doelgroepen (leefloontrekkers) die geen belastingaangifte invullen;

- de oprichting of de uitbreiding van de « openbare computerruimten » over heel België via een projectoproep, in juli 2006, tot alle instellingen, vzw's of ondernemingen met een sociaal oogmerk, die een gratis en gemakkelijke internetaansluiting en een kennismaking met de nieuwe technologie zouden willen aanbieden aan personen die getroffen worden door de digitale kloof;

- de oprichting van een fonds om de strijd aan te gaan tegen de digitale kloof bij de ouderen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Er werden een aantal maatregelen genomen om de fysieke kloof met betrekking tot de toegang tot computers te verkleinen. Het bezit alleen is echter geen garantie, aangezien vooral het gebruik en de vaardigheden een wezenlijk verschil maken. Bent u hiervan op de hoogte? Worden er maatregelen genomen om de nieuwe kloof tussen ervaren gebruikers en gebruikers met zeer beperkte kennis te verkleinen?

2) Hoe wordt de terbeschikkingstelling van computerparken in OCMW's geëvalueerd?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2011 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegheden behoort, maar tot die van mijn collega, de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.