Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1243

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
28/3/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263

Vraag nr. 5-1243 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

 1. Op 31 december 2010 waren er 28 209 personeelsleden tewerkgesteld bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

  Op basis van cijfergegevens die in 2003 werden gearchiveerd, kon worden vastgesteld dat 586 personen met een handicap op dat moment bij het departement tewerkgesteld waren. Het staat vast dat de meerderheid van deze personen er in 2006 werkten en ook op dit moment nog steeds in dienst zijn.

  Anderzijds werd, op initiatief van de begeleidingscommissie die werd opgericht in het kader van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap, in december 2010 voor de tweede maal een enquête “Tewerkstelling en Handicap” gehouden bij de personeelsleden van de FOD Financiën.

  Voor het gehele departement stuurden 217 personeelsleden op vrijwillige basis deze vragenlijst terug. Dit cijfer is beduidend lager dan het werkelijk aantal tewerkgestelde personeelsleden met een handicap, maar bewijst dat het beleid van het departement, dat erin bestaat om personen met een handicap zonder enige discriminatie te integreren temidden van de andere personeelsleden van de FOD Financiën, wel degelijk werkt.

  Het uitvoeren van een eenvoudige telling van de gehandicapte personen die tegenwoordig in dienst zijn of bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden zou dan ook slecht onthaald worden daar de meerderheid van de gehandicapte werknemers niet wegens hun handicap gestigmatiseerd wensen te worden.

  Om hoger vermelde redenen beschikt de FOD Financiën dan ook niet over meer precieze cijfergegevens inzake de functies die uitgeoefend worden door personen met een handicap. Er mag evenwel aangenomen worden dat het werkelijke percentage van tewerkstelling van personen met een handicap schommelt rond de 2 % (586/28 209). Hierbij kan wel bevestigd worden dat in alle niveaus en in de meeste voorkomende functies personen met een handicap werkzaam zijn.

 2. Voor de periode 2006-2009 kunnen hieromtrent geen gegevens verstrekt worden, omdat de aanwerving van personen met een handicap op dat moment niet als dusdanig geregistreerd werd.

  Vanaf 2010 is de FOD Financiën begonnen deze gegevens op systematisch wijze op te volgen, voor zover de betrokken ambtenaren zelf hun handicap kenbaar maken bij hun aanwerving of op de bijzondere lijst van Selor voorkomen.

  Ui t de geregistreerde gegevens van 2010 blijkt dat zeven personen met een handicap aangeworven werden bij de FOD Financiën. (3 niveau A + 2 niveau B + 2 niveau C).

 3. Zoals vroeger reeds het geval was, zal de FOD Financiën in de komende jaren de nodige inspanningen leveren om het vooropgestelde quotum van 3 % te behalen. Door het aanpassen en bijsturen van het communicatiebeleid op het vlak van rekrutering en selectie wordt getracht de betrokken doelgroep beter te bereiken en aan te zetten om deelnemen aan de selecties die de FOD Financiën regelmatig organiseert in samenwerking met Selor.

 4. Bij de indiensttreding van personen met een handicap neemt de FOD Financiën spontaan contact met deze mensen om hen extra te motiveren en de mogelijkheden te bespreken, zoals het zoeken van een gepaste standplaats rekening houdend met hun verplaatsingsbeperkingen.

  Daarenboven wordt ook zorgvuldig gezocht naar een geschikte functie-inhoud die afgestemd is op hun competenties en mogelijkheden. Indien nodig gebeuren ook de noodzakelijke aanpassingen aan hun werkpost op het vlak van logistiek, informatica en veiligheid. Hiervoor wordt soms een beroep gedaan op de deskundige ondersteuning van organisaties zoals de Brailleliga, firma’s gespecialiseerd in speciale software- programma’s en uiteraard de Sociale Dienst en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van de FOD Financiën zelf.