Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10437

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Textiel en papier -Illegale ophalingen - Bendes - Stand van zaken

huishoudelijk afval
papier
textielproduct
georganiseerde misdaad

Chronologie

22/11/2013 Verzending vraag
13/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10437 d.d. 22 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er valt geld te verdienen met illegale ophalingen. Er worden steeds meer meldingen gemaakt van illegale afvalophalingen, een fenomeen dat zich vooral in Limburg afspeelt. Vaak gaat het om briefjes (in slecht Nederlands) waarin wordt gevraagd om oude kleren buiten te zetten of bendes die nog voor de officiële ophaaldiensten in de weer zijn om uw afval op te halen.

Als gevolg daarvan zien kringwinkels hun omzet fors terugvallen terwijl Fost Plus schat dat er jaarlijks gemakkelijk 3 000 ton papier illegaal wordt opgehaald. Voor papier verdient men ongeveer € 85 per ton, voor textiel loopt dat al snel op naar € 400 per ton.

1) Hoeveel feiten zijn bekend van illegale ophalingen, voor 2010 tot 2013 opgesplitst per jaar en provincie?

2) Zijn er reeds successen geboekt in het opsporen van criminele organisaties die hier achter zitten?

3) Wat is het geschatte bedrag dat jaarlijks geleden wordt door illegale ophalingen?

4) Op welke manier maakt men mensen attent op illegale ophalingen en waarschuwt men de burgers voor valse briefjes in de bus?

5) Op welke manier spoort men actief naar de bendes die achter deze misdaden zitten?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2014 :

Vraag 1.

Cijfers betreffende de illegale ophaling van afval kunnen als dusdanig niet uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) worden gehaald.

In onderstaande tabellen wordt het aantal processen-verbaal weergeven, op basis van de vastgestelde inbreuken, per provincie, van 2010 tot en met het eerste semester van 2013, waaraan de afvalcategorieën "bruin-en witgoed", "textielafval", "papier/karton" en "metaalafval" werden gekoppeld.

Bruin- en witgoed

2010

2011

2012

2013

Total

 

Papier/carton

2010

2011

2012

2013

Total

Antwerpen

6

15

4

3

28

 

Antwerpen

52

100

86

29

267

Henegouwen

18

11

7

9

45

 

Henegouwen

17

14

25

14

70

Limburg

0

0

1

0

1

 

Limburg

33

36

18

12

99

Luik

4

5

5

5

19

 

Luik

16

36

16

7

75

Luxemburg

28

31

15

7

81

 

Luxemburg

6

8

4

2

20

Namen

6

3

7

5

21

 

Namen

25

15

17

12

69

Oost-Vlaanderen

5

5

11

3

24

 

Oost-Vlaanderen

66

62

41

21

190

Vlaams-Brabant

14

29

6

3

52

 

Vlaams-Brabant

34

32

27

18

111

Waals-Brabant

5

6

5

1

17

 

Waals-Brabant

3

7

10

1

21

West-Vlaanderen

13

6

2

1

22

 

West-Vlaanderen

35

33

25

14

107

Total

99

111

63

37

310

 

Total

287

343

269

130

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textiel afval

2010

2011

2012

2013

Total

 

Metaal

2010

2011

2012

2013

Total

Antwerpen

7

14

3

4

28

 

Antwerpen

65

88

68

37

258

Henegouwen

5

4

1

0

10

 

Henegouwen

65

91

89

48

293

Limburg

1

3

1

4

9

 

Limburg

22

30

36

13

101

Luik

1

1

2

0

4

 

Luik

53

66

76

44

239

Luxemburg

13

15

10

0

38

 

Luxemburg

40

36

24

8

108

Namen

3

2

1

1

7

 

Namen

30

30

40

22

122

Oost-Vlaanderen

6

11

5

3

25

 

Oost-Vlaanderen

72

100

75

35

282

Vlaams-Brabant

9

3

4

3

19

 

Vlaams-Brabant

42

97

84

36

259

Waals Brabant

1

1

0

0

2

 

Waals Brabant

11

13

26

14

64

West-Vlaanderen

4

8

8

6

26

 

West-Vlaanderen

53

58

47

42

200

Total

50

62

35

21

168

 

Total

453

609

565

299

1926

(Bron: ANG - gegevens voor de periode 2010 tot en met juni 2013).

Vraag 2.

De meeste vaststellingen van illegale ophaling van afval worden verricht door de lokale politie. Momenteel loopt er één onderzoek door de federale gerechtelijke politie, in een bovenlokale context.

Vraag 3.

Gegevens betreffende de schade die geleden wordt door koepelorganisaties en intercommunales zijn niet beschikbaar binnen mijn departement.

Vraag 4.

Vanuit het overleg rond de illegale papierophaling werd een standaard meldingsformulier van illegale afvalstromen ontwikkeld. De bedoeling is om dit meldingsformulier in de toekomst te naar de bevolking verspreiden via de gemeenten en intercommunales. De verkregen informatie omtrent illegale afvalophaling zou dan aanleiding kunnen geven tot verder onderzoek.

Vraag 5.

De centrale dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie, die zich toelegt op de aanpak van milieucriminaliteit, onderkent het fenomeen van de illegale ophaling van afvalstoffen. Via contacten met de bevoegde milieuadministraties en de sectororganisaties werkt deze centrale dienst aan een beeldvorming inzake deze problematiek. Via het netwerk “Leefmilieu” binnen de geïntegreerde politie worden de politiediensten geïnformeerd en gemotiveerd om gericht en probleemoplossend tussenbeide te komen. De terugkoppeling van de politionele informatie laat de centrale dienst vervolgens toe de beeldvorming inzake deze criminaliteitsvorm verder te verfijnen.

Concreet heeft de centrale dienst leefmilieu in 2012 en 2013 twee interne nota’s verspreid naar alle actoren binnen het politionele milieunetwerk.  Inmiddels werd deze problematiek op de agenda geplaatst van verschillende milieu overlegplatformen.

Wat specifiek de illegale papierophaling betreft, bestaat er sinds medio 2013 een permanent overleg tussen de papiersector, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de politie.

Inzake illegale ophaling van metaal, en bij uitbreiding van afgedankt elektrisch en elektronisch afval, werd de bestaande politionele brochure “metaaldiefstallen”, waaraan een belangrijk milieuluik verbonden is, de voorbije maanden bijgewerkt. Tevens werden in 2013 een aantal grootscheepse controleacties op het getouw gezet.