Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10032

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Compost - Legionellabacterie - Gezondheidsrisico

gevaren voor de gezondheid
infectieziekte
officiŽle statistiek
natuurlijke meststof
ziekte van de luchtwegen

Chronologie

4/10/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
30/1/2014Rappel
5/3/2014Herkwalificatie
31/3/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4867

Vraag nr. 5-10032 d.d. 4 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Verenigd Koninkrijk heeft een universitaire studie aangetoond dat de legionellabacterie regelmatig voorkomt in compostzakken. Veertien van de tweeŽntwintig geteste merken vertoonden sporen van de legionellabacterie. De samenstelling van de compost zou verklaren waarom de bacterie aanwezig is. In het Verenigd Koninkrijk kwam legionella ongeveer een jaar geleden terug onder de aandacht nadat drie mensen overleden aan de ziekte. In augustus van dit jaar was er opnieuw een uitbraak van de ziekte, waarbij vijf mensen besmet geraakten met de variant "legionella longbeachae". De onderzoekers benadrukken dat de kans op besmetting met legionella klein is, maar toch is het aan te raden om eventueel waarschuwingsstickers te plakken op de zakken compost.

Hierover heb ik enkele vragen.

1) Hoeveel mensen zijn er de laatste tien jaar in ons land besmet met de legionellabacterie? Als hierover cijfers bestaan, kunt u die dan meedelen?

2) Is er volgens u ook in ons land kans dat deze bacterie aanwezig is in compost die verkocht wordt? Waarom wel of niet? Bestaan hier data over en kunt u die meedelen?

3) Indien er sporen van de bacterie te vinden zijn, acht de geachte minister het dan noodzakelijk om maatregelen te nemen? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2014 :

Legionairsziekte of veteranenziekte is een ziekte die slechts in weinig gevallen gediagnosticeerd en gemeld wordt, de incidentie ervan is daarom moeilijk vast te stellen. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid werden 1.211 gevallen gemeld tussen 2004 en 2012. De incidentie is ongeveer 10 gevallen per 100.000 inwoners per jaar in België. Bij ongeveer 15% van deze gevallen werd een link vastgesteld met een verblijf in het buitenland. 

De bacterie Legionella longbeachae kan voorkomen in compost maar ook in potgronden. De bevoegde autoriteiten voor de registratie van gevallen van veteranenziekte, namelijk de Franstalige gemeenschap Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap, hebben evenwel geen gevallen van veteranenziekte geïdentificeerd in België ten gevolge van het gebruik van deze producten.

Op Europees niveau werden enkele gevallen ten gevolge van het gebruik van compost gemeld aan het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –Bestrijding (ECDC) in de periode 2007-2008. 

Uit diverse geraadpleegde bronnen blijkt dat algemene hygiënische maatregelen, zoals de handen wassen na gebruik, voldoende zijn om de risico’s te beperken. Daarom vind ik het niet nodig om specifieke maatregelen te nemen.