Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7516

van Caroline Persoons (MR) d.d. 9 april 2010

aan de minister van Justitie

Opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Organisatie en of financiering - Algemeen samenwerkingsakkoord – Conclusie - Besprekingen - Agenda - Stand van zaken

jeugdcriminaliteit
gesloten opleidingsinstituut
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Chronologie

9/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7516 d.d. 9 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Over de organisatie en de financiering van de opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, zijn al verschillende samenwerkingsakkoorden gesloten tussen de federale Staat en de Gemeenschappen. Die akkoorden hadden betrekking op de organisatie van de gesloten federale centra, de financiering van de alternatieve maatregelen voor de opsluiting, zoals de bemiddeling en het overleg, of de financiering van de ouderlijke stage.

Op 20 januari 2010 hebt u in de commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verklaard dat u één enkel samenwerkingsakkoord wil sluiten voor alles wat betrekking heeft op de organisatie en de financiering van de opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Met het oog daarop hebt u aangekondigd dat in de loop van de maand februari 2010 een overleg zal worden georganiseerd tussen u en al degenen die bij dit dossier zijn betrokken.

Op 18 maart 2010 heeft de regering van de Franse Gemeenschap aangekondigd dat ze de minister-president en de minister van Jeugd opgedragen heeft met u besprekingen aan te knopen met het oog op het sluiten van een dergelijk algemeen samenwerkingsakkoord.

Ik had van de minister bijgevolg graag de timing gekregen van de besprekingen die moeten uitmonden in een algemeen samenwerkingsakkoord en eventueel de huidige stand van de besprekingen.