Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-709

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 3 april 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Treinvertragingen - Compensaties

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
11/6/2008 Antwoord
19/6/2008 Aanvullend antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-201

Vraag nr. 4-709 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 maart en 1 september 2007 liepen respectievelijk de eerste en tweede periode van zes maanden af waarop treinreizigers hun formulier voor het bekomen van compensatie voor herhaaldelijke treinvertragingen konden indienen. Kan de geachte minister mij voor elk van beide periodes het volgende meedelen:

Hoeveel dergelijke aanvragen werden er ingediend en hoeveel maakt dit uit ten opzichte van het totaal aantal reizigers/ondernomen reizen?

Hoeveel van deze aanvragen werden goedgekeurd en hoeveel werden er afgewezen? Voor welke redenen gebeurde dit laatste?

Hoeveel kost dit de NMBS?

Trekt de NMBS lessen uit de gegevens die zij kan opmaken uit deze formulieren om haar dienst te verbeteren en om het aantal vertragingen dus te verminderen?

Hoeveel aanvragen werden er ingediend voor langdurige vertragingen?

Hoeveel hiervan werden goedgekeurd en hoeveel afgewezen en om welke redenen gebeurde dit laatste?

Voor welke bedragen werden er vergoedingen uitbetaald voor langdurige vertragingen?

Wordt het systeem van compensaties desgevallend bijgestuurd en zo ja in welke zin? Wanneer gaat dit in voege?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2008 :

1. Aantal ontvangen aanvragen voor compensatie frequente vertragingen.

Periode — PériodeOntvangen compensatieaanvragen — Demandes de compensation reçues
Semester — Semestre 1 (1/9/2006 — 28/2/2007)789
Semester — Semestre 2 (1/3/2007 — 31/8/2007)217
Totaal — Total1 006

Hoeveel « gevallen van frequente vertraging » zich gedurende een bepaalde periode hebben voorgedaan, kan moeilijk nagegaan worden. NMBS kan zich immers niet baseren op de treinen met 15 minuten vertraging of meer per lijn, omdat de reiziger niet noodzakelijk steeds dezelfde trein neemt. Bovendien leert de vertraging van een trein nog niets over de concrete ervaring van de klant zelf. Net als bij het compensatiesysteem voor langdurige vertraging, wordt er voor frequente vertragingen immers rekening gehouden met de vertraging opgelopen tijdens de totale treinreis van de klant (eventuele aansluitingen inbegrepen).

2. Aantal aanvaarde aanvragen voor compensatie frequente vertragingen en redenen voor afwijzing van de andere aanvragen.

Periode — PériodeAanvaarde aanvragen — Demandes acceptées
Semester — Semestre 1 (1/9/2006 — 28/2/2007)495
Semester — Semestre 2 (1/3/2007 — 31/8/2007)139
Totaal — Total634

Redenen voor afwijzing van de andere aanvragen voor compensatie %Raisons du refus d'indemnisation pour les autres demandes
Geen 25 vertragingen van 15 minuten48,66Moins de 25 retards de 15 minutes
Geen 25 vertragingen41,81Moins de 25 retards
Internationale reizen2569Voyages internationaux
Aanvraag te laat1,96Demande trop tardive
Vervoerbewijs niet geldig op vermelde data1,47Titre de transport pas valable à la date mentionnée
Aansluiting werd niet gegeven door nmbs-dienstregeling1,47La correspondance n'a pas été donnée par l'horaire SNCB
Aanvraag met onvoldoende info0,73Informations insuffisantes lors de la demande
Vertragingen opgegeven buiten de referentieperiode0,49Retards indiqués ne correspondent pas à la période de référence
Vertragingen opgegeven voor verschillende trajecten0,24Retards indiqués pour des trajets différents
Aanvraag met foutieve info0,24Informations erronées dans la demande
Origineel vervoerbewijs ontbrak bij aanvraag0,24Le titre de transport original non joint à la demande

3. Kostprijs voor de NMBS

Periode — PériodeCompensatie (in euro) — Compensation (en euros)
Semester — Semestre 1 (1/9/2006 — 28/2/2007)6 383,17
Semester — Semestre 2 (1/3/2007 — 31/8/2007)1 710,90
Totaal — Total8 094,07

4. Opvolging.

De NMBS-Groep beschikt over een comité voor de regelmaat, dat de oorzaken van de vertragingen onderzoekt en verbeteringen voorstelt.

5. Aantal ontvangen aanvragen voor compensatie langdurige vertragingen.

Voor het eerste compensatiejaar heeft de NMBS 1 552 compensatieclaims voor langdurige vertraging geregistreerd.

Periode — PériodeOntvangen aanvragen — Demandes reçues pour retard de longue durée
Semester — Semestre 1711
Semester — Semestre 2841
Totaal — Total1 552

6. Aantal aanvaarde aanvragen voor compensatie langdurige vertragingen en redenen voor afwijzing van de andere aanvragen.

Periode — PériodeAanvaarde aanvragen — Demandes acceptées
Semester — Semestre 1420
Semester — Semestre 2659
Totaal — Total1 079

70 % voldeed aan de voorwaarden van de compensatieregeling en kreeg dus een compensatie toegekend.

Redenen voor afwijzing van de andere aanvragen voor compensatie %Raisons du refus d'indemnisation pour les autres demandes
Geen 120 minuten vertraging45,89Moins de 120 minutes de retard
Andere trein kon de klant met minder vertraging ter bestemming brengen20,42Un autre train aurait pu amener le client à destination avec moins de retard
Vertraging door overmacht20,00Retard dû à un cas de force majeure
Andere aansluiting kon de klant met minder vertraging ter bestemming brengen6,11Une autre correspondance aurait pu amener le client à destination avec moins de retard
Geen vertraging geregistreerd voor de vermelde reis3,58Aucun retard enregistré pour le voyage mentionné
Internationale reis1,89Voyage international
Vervoerbewijs niet geldig op vermelde reisdag0,84Titre de transport non valable le jour mentionné
Aanvraag te laat0,63Demande trop tardive
Origineel vervoerbewijs ontbrak bij aanvraag0,63Le titre de transport original non joint à la demande

7. Kostprijs voor de NMBS

Periode — PériodeCompensatie (in euro) — Compensation (en euros)
Semester — Semestre 11 302,15
Semester — Semestre 22 170,20
Totaal — Total3 472,35

De compensatie bedroeg in totaal bijna 3 500 euro, of gemiddeld 3,20 euro per dossier.

8. Aanpassing van het systeem van compensaties.

Het compensatiesysteem staat in artikel 47 van het beheerscontract met de Staat voor de jaren 2005-2007 beschreven. In het nieuwe beheerscontract 2008-2012 is voorzien dat de NMBS zo snel mogelijk een nieuw compensatiesysteem invoert.

Dit nieuwe systeem voorziet erin dat de NMBS een vaste compensatie van 100 % toekent aan reizigers die het slachtoffer zijn van vertragingen van 60 minuten of meer.

Wat de frequente vertragingen betreft, worden volgende compensaties ingevoerd :

— voor minstens twintig vertragingen van meer dan 15 minuten in een periode van zes maanden, vergoedt de NMBS 25 % per vertraging;

— voor minstens tien vertragingen van meer dan 30 minuten in een periode van zes maanden, vergoedt de NMBS 50 % per vertraging.

Aanvullend antwoord ontvangen op 19 juni 2008 :

1. Hoeveel compensatieaanvragen (frequente vertraging) werden ingediend ? Hoeveel van deze aanvragen werd goedgekeurd ? Hoeveel kost dit de NMBS ?

Periode

Ontvangen compensatieaanvragen

Aanvaarde aanvragen

Compensatie (in euro)

Semester 1 (1/9/2006-28/2/2007)

789

495

6 383,17

Semester 2 (1/3/2007-31/8/2007)

217

139

1 710,90

Totaal

1 006

634

8 094,07

Niet alleen het aantal ondernomen reizen wordt hiervoor weergegeven, maar vooral het aantal reizen door treinkaarthouders, omdat het vooral deze frequente reizigers zijn die herhaaldelijke vertragingen kunnen ondervinden.

Een aanvraag voor frequente vertraging moet, om geldig te zijn, minstens vijfentwintig vertragingen van minstens 15 minuten per semester betreffen. Dit betekent dat de 1 006 ontvangen aanvragen in het eerste referentiejaar van de compensatieregeling in principe over in totaal minstens 25 150 reizen met vertraging handelen, of over 0,02 % van het totaal aantal reizen door treinkaarthouders.

Hoeveel « gevallen van frequente vertraging » zich gedurende een bepaalde periode hebben voorgedaan, kan moeilijk nagegaan worden. NMBS kan zich immers niet baseren op de treinen met 15 minuten vertraging of meer per lijn, omdat de reiziger niet noodzakelijk steeds dezelfde trein neemt. Bovendien leert de vertraging van een trein nog niets over de concrete ervaring van de klant zelf. Net als bij het compensatiesysteem voor langdurige vertraging, wordt er voor frequente vertragingen immers rekening gehouden met de vertraging opgelopen tijdens de totale treinreis van de klant (eventuele aansluitingen inbegrepen).

Wat zijn de redenen van de weigeringen ?

Frequente vertraging

 %

Geen vijfentwintig vertragingen van 15 minuten

48,66

Geen vijfentwintig vertragingen

41,81

Internationale reizen

2,69

Aanvraag te laat

1,96

Vervoerbewijs niet geldig op vermelde data

1,47

Aansluiting werd niet gegeven door NMBS-dienstregeling

1,47

Aanvraag met onvoldoende info

0,73

Vertragingen opgegeven buiten de referentieperiode

0,49

Vertragingen opgegeven voor verschillende trajecten

0,24

Aanvraag met foutieve info

0,24

Origineel vervoerbewijs ontbrak bij aanvraag

0,24

Trekt de NMBS lessen uit de gegevens die zij kan opmaken uit deze formulieren om haar dienst te verbeteren en om het aantal vertragingen dus te verminderen ?

De NMBS-Groep beschikt over een comité voor de regelmaat dat de oorzaken van de vertragingen onderzoekt en verbeteringen voorstelt.

2. Hoeveel aanvragen werden er ingediend voor langdurige vertragingen ? Hoeveel hiervan werden goedgekeurd ? Voor welke bedragen werd er vergoeding uitbetaald voor langdurige vertraging ?

Periode

Ontvangen aanvragen

Aanvaarde aanvragen

Compensatie (in euro)

Semester 1

711

420

1 302,15

Semester 2

841

659

2 170,20

Totaal

1 552

1 079

3 472,35

Voor het eerste compensatiejaar heeft de NMBS 1 552 compensatieclaims voor langdurige vertraging geregistreerd. 70 % voldeed aan de voorwaarden van de compensatieregeling en kreeg dus een compensatie toegekend. De compensatie bedroeg In totaal bijna 3 500 euro, of gemiddeld 3,20 euro per dossier.

Wat zijn de redenen van de weigeringen ?

Langdurige vertraging

 %

Geen 120 minuten vertraging

45,89

Andere trein kon de klant met minder vertraging ter bestemming brengen

20,42

Vertraging door overmacht

20,00

Andere aansluiting kon de klant met minder vertraging ter bestemming brengen

6,11

Geen vertraging geregistreerd voor de vermelde reis

3,58

Internationale reis

1,89

Vervoerbewijs niet geldig op vermelde reisdag

0,84

Aanvraag te laat

0,63

Origineel vervoerbewijs ontbrak bij aanvraag

0,63

3. Wordt het systeem van compensaties desgevallend bijgestuurd en zo ja in welke zin ? Wanneer gaat dit in voege ?

Het compensatiesysteem, beschreven in artikel 47 van het vroegere beheerscontract dat met de Staat werd gesloten, werd daadwerkelijk aangepast in het nieuwe beheerscontract dat onlangs door de Staat en de NMBS werd goedgekeurd.

Er is bepaald dat de NMBS binnen drie maanden na de publicatie van het nieuwe beheerscontract in het Belgisch Staatsblad, een nieuw compensatiesysteem moet opzetten.

Dit nieuwe systeem moet erin voorzien dat de NMBS een compensatie van 100 % toekent aan de reizigers die een vertraging oplopen van meer dan 60 minuten.

Wat betreft herhaalde of stelselmatige vertragingen, moeten volgende compensaties worden ingevoerd :

— bij ten minste twintig vertragingen van meer dan 15 minuten over een periode van zes maanden, kent de NMBS een compensatie van 25 % per vertraging toe;

— bij ten minste tien vertragingen van meer dan 30 minuten over een periode van zes maanden, kent de NMBS een compensatie van 50 % per vertraging toe.