Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7004

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 17 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Belgische Technische Coöperatie - Sectie Bolivië - Overzenden van de rekeningen aan het Rekenhof

Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
ontwikkelingshulp
Rekenhof (België)
balans
Bolivia

Chronologie

17/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7005

Vraag nr. 4-7004 d.d. 17 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 4 augustus 2009 antwoordde de minister van Ontwikkelingssamenwerking op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3685 in verband met de sectie in Bolivië dat de problemen daar van de baan waren. Hij schreef letterlijk: “De boekhouding van de samenwerkingssectie te Bolivia - La Paz had betrekking op voorschotten en verschillende werkingsfondsen die door de BTC dienden te worden geregulariseerd en/of terugbetaald. Op 30 april 2009 werd enerzijds het verschuldigd bedrag van 130.648,12 euro terugbetaald en werden anderzijds de projecten definitief gesloten. Op basis van deze gegevens zal dan ook eerstdaags de eindebeheersrekening worden opgemaakt en overgemaakt aan het Rekenhof."

Het begrip “eerstdaags” is klaarblijkelijk even rekbaar als het begrip “onverwijld”, want in het 166ste Boek van het Rekenhof, dat op 30 oktober 2009 werd afgesloten, lezen we opnieuw: “Voor de sectie in Bolivië stelt zich bovendien nog steeds het probleem dat de buitengewone rekenplichtige sinds 1 januari 2003 geen rekening meer indient omdat het departement reeds sinds jaren onderhandelt met de Belgische Technische Coöperatie (BTC) over de te verantwoorden bedragen van enkele projecten in dat land.”

Als alle gegevens reeds op 30 april 2009 beschikbaar waren, waarom was de eindebeheersrekening dan op 30 oktober van dat jaar nog steeds niet aan het Rekenhof overgezonden? Tussen beide data liggen nochtans zes volle maanden. Welke problemen hebben deze nieuwe vertraging veroorzaakt?